6
Inta nggo so na undu ndo na Abachi ku, so barr imba di imba bu si du ina wre yi nggo Abachi ni imba i kuma gigyemi hen. Abachi à da na angbamvu ka da di,
“Nggo azhibarr wa a ma, ingga wo imba.
Nggo ivi ikpa ttungo yi i ma, ingga i zi imba.”*
Kye, si ivi ima yo ziza. Ziza yo sa azhibarr a ikpa ttungo wa.
Bulu ki iha kakami
Inta si zha du undurr bu bwu uza ku na undu umunta ku meme nggo na hi ila na ku hen. Ima yo du inta ta ukpa, wre ki inta bu si ni imba iha hen. Aseki ka we nggo inta i so na ka na anko ka na nkanka, inta di du anishirr a hi di inta sa amirr iko jiji ba Abachi. Nu nggo inta i se ni ivri shishemi ni ki iha, ingbingbru yi i vri, ni ima mi inta ka ni vu gri. A di hlo inta, na gri inta ku ttu na aki, na di han inta hlo kputtu ni igbu wa. Inta na undu kyekye mi sama ni ikurr ina, sama ni iri inkindirr. Inta i hru atu amunta sama na ankizhi. Inta sa abi hi ni di vu isisurr gri ni na wre ku anishirr. Ina imunta ima i tsarr di inta i si amirr iko ba Abachi. Izhi Iwre yi i se ni inta ba, ikpanye imunta yi na anishirr ba i si si imu mu hen. Inta da ure ujiji, ukyekye ku Abachi ku u so na undu nu umi munta. Iso izizi imunta yi na anishirr ba ima yo i tsarr iga imunta yi. Ka ti kye inta ssu nu ungo, ka a ti kpa inta chirr, ka gbyarr ki inta asa, ka marr inta ni ima mi, inta di da ba ure ujiji ku na atu munta. Anishirr abanu a kisa. Anishirr a hi inta kakami, na ka na na ki inta na ta a si hi inta hen. Inta na zzu di inta ta kɨ, ni si kɨ hen. A tsutsarr inta, na si ngɨ inta hen. 10 Iha mi ti ki inta, inta so di nyarr. Ka nu nggo inta sama ni inkindirr, inta na anishirr shishemi ki abu ungo. Ka nu nggo inta sama ni inkindirr, aseki ka we sa amunta.
11 Amuya amungga anu Korrintiya, inta i re ni imba ba sama ni sha inkindirr sharri ki imba, ni tsarr imba isisurr imunta yi. 12 Inta i si ta kakuma nu ugo ni ikpanye imunta yi ni imba ba hen, imba mi i so kà ikpanye imba yi ni inta ba glo. 13 Ingga re ni imba ba nâ ta si nggo ingga ka re na amumarr mungga ba. Imba mi bu bwu isisurr imba yi ni kpanye ni inta ba meme.
Imba sa abubo a iso a Abachi
14 Imba bu si di nggurr itu bi ndo na anishirr ba nggo si ga Atiko hen. I ka wre unushirr uzizi bu zirr bi nu unushirr wa nggo su umimi? Ila iru tuku ibwu a si ayirr? 15 Kristi ka su ukpama a Isheta? Abiga ka se ni inkindirr iyirr ndo na abangga ba nggo si sa abiga hen? 16 Uki ku Abachi u se na angginggi i na na anazhi? Inta yo i su Uki ku Abachi utsitsirr wa. Nâ ta si nggo Abachi à da di: “Ingga i ta rri so na ba ni zirr na ba, ni ta sa Abachi ambarr, aba ta sa anishirr amungga.”
17 Atiko wa à da zizo di,
“Ni ima yo imba ssuzzu na ba
ni ttu itu imba ki nanka ni inkpu anishirr yi.
Imba si sa ungo ni inkindirr yi nggo i si ankizhi hen.
Meme nggo ingga ta kpa imba yo.”
18 “Ingga i ta sa Aki amba,
i imba ta sa amumarr mungga aniru na amba.
Uwanggo yo si ida i Atiko Uni Inkpinkpye we wa.Ӥ
* 6:2 Kye zizo Ishaya 49:8. 6:16 Kye zizo Levitiku 26:12; Irrimiya 32:38; Izikiye 37:27; 1 Korrintiya 3:16; 6:19. 6:17 Kye zizo Ishaya 52:11; Izikiye 20:34, 41. § 6:18 Kye zizo 2 Samwila 7:14; 7:8.