4
Abiga anggurr itu bi nu Kristi ku
Ni ima yo, ingga, nggo a ttu ingga nu uki ni itu i iga Atiko wa, ingga so barr imba di imba bu zirr zizi, nâ ta si nggo Abachi à yo imba di imba bu zirr nggo. Imba bu si na ki abi gɨ atu hen. Imba bu nyarr ikpa gri, ni bi si kpa inkpu anishirr ba a ti kpala ki imba, imba si kpa ba horrhorr hen. Imba vu isisurr gri ni ikpa, ni kpanye ni ikpa, ni nyarr ikpa. Nu nggo imba kpanye ni ikpa, imba si ki unfu tankpami na abangga ba nggo a ti na ki imba inkindirr indanda hen. Imba si du inkindirr numa tsɨ imba ki na nkanka hen. Imba yo nggo Izhi Iwre yi zɨ imba bi. Imba su isisurr ni ikpa. Isu isisurr inggi yi nggo i ta zɨ imba bi. Kye, inta abiga ba i si nâ ta si ukpa ku unushirr uyirr Abachi à ni inta Izhi iyirr ima yo. Na anko ayirr ama yo, inta ko yo isisurr na aseki ka nggo Abachi a da zu, nggo na yo inta. Inta se na Atiko uyirr, nggo su Yesu Kristi, ni se ni iyo isisurr iyirr, ni izzu na amasirr iyirr, ni so ga Abachi uyirr nggo si Aki munta. Uwa yo so gri inta namri, na so na undu ni inta ba namri, na rri so ni inta ba namri.
Kristi ga ki inta anko ka hi na undu ka na nkanka. Nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu ku Abachi ku di,
“Nggo a hun kuma na atu,
na ba abi karr ma ba nggurr, na vɨ ba ki agarr du ba di ga ma,
na nu anishirr ba ini i iwre.”*
(Inkpi i ure inggi da kingginggi, nggo a charr di, “A hun kuma na atu?” Inkpi i ire ima si di, Kristi à ka ji nga ni imimi inggi yi ba. 10 Undurr wama nggo à ji nga ni ingbingbru inggi à su uwa uyiyirr wama yo nggo à hun kuma nu unkplassu ku ikikre ku, wre ku a bu se kago we.) 11 Uwa yo nggo a nu anishirr ini iwre, na hla abanu ki abi ko na angu, abanu abi kpa are, abanu abi bre Ure ku wre ku, abanu abikye abiga ba, na abitsarr ure ku Abachi ku. 12 A na meme, wre ku bu na anishirr ba Abachi ba ssubi nggo a ta na undu umaku, na du abiga ba nggo a su ukpa ku Kristi ku a furr ki kyekye ni izhi imbarr yi. 13 Inkindirr ima i ta se meme kuma nu nggo inta wemi taka nggurr bi ki ayirr ni iyo isisurr munta yi, ni bu hi Uvuvurr a Abachi wa, ni bu kri ngbangba ni iga munta yi, nâ ta si Kristi, ni bu kaki nâ ta si Kristi wa mremremu.
14 Meme nggo, inta ta si se nâ ta si amumarr atsitsa zizo hen. Meme nggo abi re anishirr na are ka imu a si ta re inta na du inta ga itsarr indanda yi zizo hen. Ni si ta se nâ ta si uddu ku nggo unddunddu na ankinkirr ka amasirr a di go ku kago hen. 15 Uwa ta si inta, inta bu ku bre ba ure ujiji ku Abachi ku ni ikpanye ni ikpa. Inta bu furr ki kyekye na anko ka iga ka we, nâ ta si Kristi, nggo uwa yo sa Atiko munta wa. 16 Kristi yo nggo zɨ anishirr ama ba bi namri, nâ ta sa achi ka nggo a zɨ ukpa ku anishirr ku bi. Nggo ankla ka ukpa ka a ti so na undu zizi, ukpa ku u ta furr ki unkpi, nu ta tsi kyekye nu kpanye ni ikpa.
Di inta kasarr kaki anishirr ahe̱he̱
17 Ni ima yo, ingga so da ki imba, ni so gba ki imba atu ni isa i Atiko yi, di imba bu si na nâ ta sa anishirr ba nggo si hi Abachi zizo hen. Nggo amarr ambarr ka a si di na undu zizo hen. 18 Aba si kye ure ujiji ku hi hen, na sama ni inkindirr nu umi ku izhi i iso yi, nggo Abachi à nu anishirr ba nggo a hi ma. Aba a si hi Abachi hen. Ima yo i du ba a kà iwo. 19 Na si di kru ishisha ni na inkindirr yi nggo i si indanda hen. A di na aseki ka nggo ukpa umbarr ku u zha. Na so di na aseki ka nggo sa amimi, na nise kukri ni izharr aseki ima yi.
20 Wanggo yo si si inkindirr yi nggo a tsarr imba nu ure ku Kristi ku hen. 21 Ingga hi imba i ka wo nggo a tsarr imba ure ujiji ku ni itu ima yi ba. 22 A tsarr imba di imba bu ba ttungo ni du anko ka uzirr amba andanda ka ikuchi ka, nggo izharr aseki imba yi ire imba surr, ni na imba ttudu. 23 A tsarr imba di imba bu du Abachi ka amarr amba ka sarr, na ni imba amarr ahe̱he̱. 24 A na imba ki anishirr ahe̱he̱, na tsarr imba di imba bu na nâ ta si anishirr ahe̱he̱, nâ ta si nggo Abachi à ssu imba ki. Amarr imba ka tuku ina imba yi, a bu si nâ ta sa ka Abachi.
25 Meme nggo, imba bu ba ttungo ni iki imu, ni di da ku ikpa ure ujiji. Kye inta si nâ ta si ampu a ukpa unushirr uyirr. 26 Nggo imba ti ki unfu, imba si du ku gri imba ko ni ila ure hen. Ni si gri unfu ta anko ku azhi mu hen. 27 Ni si bwu ku umimi wa anko a nggo a ta tsarr imba kye di imba la ure hen. 28 Unayi a bu ba ttungo ni iki ayi, na zha undu uzizi a nà ná ango ama, wre ku a bu zi itu ima na abanu nggo a klonyarr.
29 Imba ba ttungo ni ire ki ikpa ugbugbu are. Imba re zizi ni ikpa, wre ku ure umba ku bu zi abanu du ba furr, na kri ngbangba ni iga imbarr yi. 30 Imba si na ni du Izhi i Abachi yi i vri isisurr ni imba ba hen. Nggo Izhi ima yo i si angba wa nggo Abachi yo wa zu bi Azhibarr wa nggo a taka ni kpa imba ttungo. 31 Imba bi ka amarr kpakpa glo yi, ni ba ttungo nu ugbugbu isisurr i unfu, nu uvi, ni imarr ikpa. Imba du aseki ka nggo ta kpa ki ku anishirr ndanda. 32 Imba gri ikpa, ni na wre ku ikpa imba yi, ni nggurr zhi ku ikpa, nâ ta si nggo Abachi à nggurr zhi ki imba ni itu i Kristi nggo.
* 4:8 Kye zizo Asarr 68:18.