Ungbamvu ku nggo à charr ku
Anu Ibraniya ba
Ure ku me̱me̱
Uni charr ungbamvu wanggo wa à si da isa ima yi hen. A zzu nâ ti abangga ba nggo a charr ba ungbamvu ku nggo a hi ma kakami. A charr ungbamvu ku ku ani Yahuda abiga Kristi ba nggo a ka so ri amarr ka kakuma ni iga imbarr ini Yahuda yi. Zhi nu ihi imbarr yi i klonyarr nu nggo a nise tsɨ ni iga Kristi yi. A charr ku abiga mu wemi.
Abiga angga ba a so hi iha tuku itsutsarr kakami na ango ka anu Roma ba tuku ambarr ani Yahuda mi kye. Anishirr ba a zha inkindirr yi nggo i ta su ba isisurr di Kristi yo à si Mezaya wa jiji.
Ungbamvu unggo ku u tsarr nggo iga i Kristi yi i mri iga i anu Yahuda yi, na anko ka wemi. Kristi à si Abachi. À mri abitu ba Abachi ba, na mri Musa na abikye undu aba Azhi Akuku ba. Yesu Kristi yo zizo à si unushirr jiji wa, na hi irri i anishirr bu inina ikpa. Yesu Kristi à lo Azhi Ahe̱he̱ ka nggo a mri Azhi Akuku ka anu Yahuda ka. A charr di abiga ba a bu ga aza ka amba na aniru azizi abi kuchi ba nggo a ki ba iha aba a ka na kri karrkarr ni iga Abachi yi.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Imri i Kristi yi 1:1—3:19
Iso i uniga yi i wre na 4:1-16
Undu ku unikye ku Kristi ku u mri 5:1—8:13
Azhi ka mri ka 9:1—10:39
Anishirr abi kuchi ba nggo a si kaba ni iga yi 11:1-40
Ure ku abiga ba 12:1—13:19
Ure ku ikikre 13:20-25
1
Uvuvurr wa à mri abitu ba Abachi ba
Ni ikuchi ngbangba yi, Abachi à re na akiki amunta ba ba na angu ka abi kpa are ba na anko ka tankpami. Uwa a ta si ni ivi ikikre inggi yi, Abachi à so re ni inta ba nu Uzuma wa ku. Abachi à na ingbingbru yi zhi nu uwa yo ku. Ni ikikre yi Abachi à ttu uwa yo di a bu gri aseki ka wemi. A di hi inkpinkpye i Abachi yi nu Uzuma uwa yo ku. Uwa yo à di du inta i hi di Abachi à si ki ngginggi. Uwa yo so gri aseki ka we nu ukyekye ku ure umaku. Nggo Uzuma wa ngla ila ure yi glo ku anishirr na ku ji so nu ungo ri ku Abachi Unkpi nu unkplassu wa. Abachi à du Uzuma wa à mri abitu ama ba nâ ta si nggo isa yi nggo Abachi à yo ku Uzuma wa nggo, i mri isa i abitu bu unkplassu ba.
A si ni ima yo Abachi à si ddu unitu ama numa di,
“Ùwà yo su Uzumu mungga,
ari ingga kaki Ati muwa” hen.*
Abachi à si ddu unitu unuma di,
“Ingga i ta su ku uwa Aki,
ùwà à ta su ki ingga Uzumu” hen.
Nggo Abachi à ta tu Uzuma ni ime̱me̱ ama wa nga ni ingbingbru yi na da ku abitu ama ba wemi di,
“Abitu ba Abachi ba wemi a ta kuttu na gbyarr ku asa.”
Uwa ta si ni itu i abitu ba, Abachi à da di,
“Ingga i ka abitu ba ki unddunddu,
ni ka amirr iko amungga ba ki irrirri i uru.Ӥ
Ni itu i Uzuma wa Abachi à da di,
“Ùwà Abachi, ittu imuwa yi ì ta so ku ùwà ase na ase.
Ùwà bu hru anishirr muwa ba narrnarr.
Ùwà di zharr aseki azizi, ni karr aseki amimi.
A si ima yo du ingga Abachi amuwa wa, i ttu ùwà
ni nu ùwà inkpinkpye inggi yi nggo i du ùwà ì si ni inyarr mri abu ka amuwa ba.”*
10 A charr zizo na angbamvu ka di,
“Ni ime̱me̱ yi, Ùwà Atiko, i na imimi,
ni na unkplassu ku na ango amuwa.
11 Aseki akama a taka gru ka nado, uwa ta su ùwà na anko, ùwà so iso inggi.
A taka ngla kre na ta sa ankru.
12 Ùwà taka vu ba chi nâ ta si ikpo ankru nggi.
Ùwà ta sarr ba nâ ta a sarr ankru ngga.
Uwa ta su ùwà na anko, ùwà so so inggi meme yo,
ùwà ta so sese.”
13 Abachi à si ddu unitu ama unuma di,
“Ji so nu ungo ri umungga bi
nggo ingga taka ka abi karr ùwà ba ka
ki ku ùwà inkpu imburr i sa aza” hen.
14 Abitu ba sa abata ngga? Abitu ba wemi a si izhi yo nggo a di nga ni zi abangga ba nggo a taka kpa ba ttungo nggo.
* 1:5 Kye zizo Asarr 2:7. 1:5 Kye zizo 2 Samwila 7:14. 1:6 Kye zizo Are Ka Zizo 32:43. § 1:7 Kye zizo Asarr 104:4. * 1:9 Kye zizo Asarr 45:6, 7. 1:12 Kye zizo Asarr 102:25-27. 1:13 Kye zizo Asarr 110:1.