12
Izhi ni itu i Azhibarr a Isu wa
(Marrku 2:23-28; Luka 6:1-5)
Ni ivivi ima yi, na Azhibarr a Isu anu Yahuda wa i Yesu na abiga ma ba a gru ko zirr ba ni izzuzzu i ikiri. Iyo ki abiga ma ba, aba gru so mɨ ato a ikiri wa so ta. Nggo anu Farrisi abanu a kri na hi ba ni so na meme yi, na zhi Yesu di, “Kye na! Abiga amuwa ba a so na inkindirr yi nggo are amunta ka da di i si iwre aba bu na yi na Azhibarr a Isu wa hen.”
Yesu kasarr na sa ba di, “Imba nise bre nu ungbamvu ku, inkindirr yi nggo Uttu Doda à na nggo iyo ki ma na abiga ma ba? Uttu Doda à mirri ko nu uki ku Abachi ku, uwa na abiga ma ba na ku vu unfonfo wa nggo a gri ga ku Abachi ku ta. Are amunta ka a si kpanye aba bu na meme hen. Unfonfo uwama a kurr ku abikye aba yo na nkpambarr nu unto bubo ukuma. Imba nise bre unto unggo ku nu ungbamvu ku Are ka Musa ka nggo da di, abikye ba di na undu nu Uki ku barr ku i si wre aba bu na na Azhibarr a Isu wa, nggo are ka a si kpanye hen? A si kye ina imbarr ima ki ila ure hen. Ingga ko da ki imba di undurr wa nggo mri Uki Unkpi ku barr Abachi ku a kri ni inggya. Angbamvu ka Abachi ka a da di, ‘Ingga zha di imba bu si abi ki itito, ni si zha ito aseki inggi hen.’ Imba si hi ankpi are akama hen. Ka di imba hi ka, imba ka si bre amu ku abangga ba nggo a si na inkindirr indanda hen. Ingga Uvuvurr a Unushirr yo sa Atiko a Azhibarr a Isu wa.”
Ugo nu unka ungo wa
(Marrku 3:1-6; Luka 6:6-11)
Nggo Yesu à du unto kuma na kuma nu uki ku issubi umbarr unuma ku, na ku hi 10 ugo numa nggo ungo umaku u sharr kre. Anishirr abanu kri nabo na so gbye Yesu di a bu na inkindirr indanda, wre ba ka vu ma da à kpala. Aba zhi ma di, “Are munta ka a kpanye di i wre aba du unushirr à wre na Azhibarr a Isu wa?”
11 Yesu à zhi ba di, “Unggonggo nu umi umba ku ivinta ama ka jaku nu unkaharr na Azhibarr a Isu wa, uwa ka si ku vu ma gba huzzu hen? 12 Imba kye unushirr si mri ivinta hen? Meme nggo, iwre a bu na wre na Azhibarr a Isu wa.”
13 Yesu ddu ugo nu unka ungo wa di, “Na ungo ku.”
Ugo wa na ungo ku u wre keke, nu kaki kyekye nâ ta si ungo uyirr ku. 14 Anu Farrisi ba a huzzu ku re bi nggo aba a ta na na ngu Yesu.
Uwanggo nggo Abachi à hla ma
15 Nggo Yesu à wo di a so zha anko a ingu ma, na gru share nu unto ukuma. Anishirr shishemi a ga ma. Uwa du abi vri ba we a wre, 16 na gba ba utu di a bu si bre ku anishirr du uwa à si unggonggo hen. 17 A na meme di i bu si jiji nâ ta si nggo a charr nu ungbamvu ku uni kpa are wa Ishaya di:
18 “Uwanggo yo a su uvurr iko wa nggo ingga i hla ma ni kpanye na ku,
isisurr imungga yi i si na ku kakami.
Ingga i ta nu ma Izhi imungga yi,
uwa ta ni da kago ku anishirr di ivi i ikpa ttungo i nga ku ingbingbru inggi yi we.
19 A si taka ri anta ka hantu hen,
ka zirr na di hantu na atu anko hen.
20 A si ta murr uguga ku nggo u vu kachi hen, na si ta zhi
irrirri iru yi nggo i ko ki ywhiywhirr ì zhi hen.
À ta di kri na hi ba ni bre amu ka yo narrnarr bari.
21 Isa ima yi taka si inkindirr iyo isisurr ku anishirr we.”*
Yesu tuku uttu anazhi wa
(Marrku 3:20-30; Luka 11:14-23)
22 Nu ugo kuma, aba gru gri ugo numa nggo a di ku anazhi, na se na akreshi, na si na agbatu, na nga ni Yesu ku. Yesu ni du ma wre, uwa gru re na hi. 23 Anishirr ba we nggo a kri nabo a hi inkindirr yi nggo Yesu na yi na ku ayisurr na da di, “Ugo nggo wa ka su Uvuvurr a Doda jiji mu?”
24 Nggo anu Farrisi ba wo ure ukuma na da di, “Ugo nggo so han izhi ndanda yi huzzu nu ukyekye ku Belzebulu, uttu a anazhi yo mre.”
25 Nggo Yesu kri na ko hi amarr ambarr ka, na ddu ba di, “Ittu yi nggo ti ga akpa i ta jaku. Ìgbù wa nggo à ti ga so na nkanka na so vi ni ikpa a si ta tanko hen. Iko inggi yi nggo ì ti ga so na nkanka na kri di tsi ni ikpa ì si ta tanko hen. 26 Isheta ki itu ima à ti han Isheta, na ti so tsi ni itu ima ku, ittu yi ta kri kingginggi? 27 Ingga ti han izhi ndanda yi nu ukyekye ku Belzebulu, abiga amba ba mu a di han ba nu ukyekye ku unggonggo? Abiga amba ba ta da ki imba di imba na ndanda mi. 28 Ingga ti han izhi ndanda yi nu ukyekye ku Izhi i Abachi ì na ima ì tsarr di, Ittu i Abachi yi ì ka nga ba ni imba ba.
29 “Di ingga tsarr imba ure numa. Undurr wa nggo à ti du uwa à ta ku ki ayi ni iko i unushirr ukyekye, uwa ta ku vu ma lo zu bari na vu iki yi.
30 “Undurr wa nggo ta si so zi ingga gri anishirr nga na Abachi ku hen, uwa si uni karr ingga. Undurr wa nggo ta si si uni ssubi ni ingga ku hen, uwa si uni se hre. 31 Meme yo, ingga ko da ki imba, inkindirr yi nggo unushirr ti na, tuku ida indanda mi aba ta nggurr yi zhi ku. Uwa a ta si nggo unushirr à da ure undanda ni itu i Izhi Iwre yi, a si ta nggurr zhi ku hen. 32 Undurr wa nggo ti da ure undanda ni itu i Uvuvurr a Unushirr, aba ta nggurr zhi ku. Uwa ta si Izhi Iwre yi, undurr wa nggo ti da ure undanda ni itu ima yi, aba si ta nggurr zhi ku ziza, ka na ase ka so nga ka hen.
Unkunkurr ni inkpinkpo ima yi
(Luka 6:43-45)
33 “Unkunkurr ku nggo ti wre u di klo inkpinkpo i iwre. Unkunkurr ku nggo u su undanda, inkpinkpo ima yi i si ta wre hen. A di hi iwre i unkunkurr ni inkpinkpo ima yi. 34 Imba inkirr i ànìwǎ andanda. Nu nggo isisurr imba yi i si imimi, imba ka na kingginggi ni da ure uzizi na angu amba ka? Angu ka di da si inkindirr yi nggo tsarr ssu ni isisurr i unushirr. 35 Unushirr uzizi di da ure uzizi zhi ni isisurr ima izizi yi. Umimi unushirr à di da ure undanda zhi ni isisurr ima imimi yi. 36 Imba bu hi di na Azhibarr a Ibre Amu a Abachi wa, anishirr a taka bre inkindirr indanda yi wemi nggo à re tankpami nggo. 37 Ubarr angu umuwa nggo taka lo ùwà, ka kpa ùwà ttungo.”
Anu Farrisi ba ko zha di à bu na ba inkindirr ikagri
(Marrku 8:11-12; Luka 11:29-32)
38 Abitsarr na Are ba na anu Farrisi abanu a gru re ni Yesu ku di, “Unitsarr, inta zha du ùwà bu na inkindirr numa ikagri di inta hi.”
39 Yesu à ddu ba di, “Anishirr amimi na abi la ure ba ari ba, aba yo a zha di a bu na ba inkindirr ikagri. Undurr à si ta na ba inkindirr ikagri iyirr mi hen. Inkindirr i ikagri yi nggo ingga ta tsarr imba inggi i si ikagri i Yunana uni kpa are wa. 40 Nggo imba wo di Yunana à rri so ki ivi itarr ni ibittu itarr nu umi ine ku ampu ikikla, Uvuvurr a Unushirr mi meme à taka rri so ni imimi ki ivi itarr ni ibittu itarr. 41 Na Azhibarr a Ibre Amu wa, anishirr bu Nineve a taka gru kri ni imba anishirr ba ari ba ba, na ta da di imba i kpala. Nggo a wo ure ku Abachi nu Yunana ku, na kasarr ni ila ure imbarr yi. Di ingga da ki imba, undurr numa se ni inggya nggo à mri Yunana inkpinkpye! 42 Na Azhibarr a Ibre Amu a Abachi wa, ayamba wa nggo su uttu nu Sheba à taka gru kri ni imba anishirr ba ari ba ba, na ta da di imba i kpala, nggo a di gru zhi ni ìgbù ama wa gbagbamu à nga, ni di shirr ku uttu Solomo atu na are krizhizhi ka nggo à di re. Ingga ko da ki imba di undurr numa se ni inggya, nggo mri uttu Solomo ni inkpinkpye!
Ikanga i izhi ndanda yi
(Luka 11:24-26)
43 “Nggo izhi ndanda ti huzzu ku unushirr nggo, i di rri na ankpuji tankpami ku di zha unto ki iso. Nggo izhi yi i ti ku zha lankarr, 44 i di da di, ‘Ingga taka kuma ku kye iko yi nggo ingga i ka du.’ I ti ka ku hi iko yi kurr gigyemi, ni wre aba ssu yi bi na abubo a iso. 45 Izhi yi i di huzzu ku gri anazhi numa atangba nggo a mri ma undanda, aba ta nga ni so nabo ndo. Nggo a ti mirri ku ji so ba, ugo wa di kaki ankalanttu mri nggo a di se ni ime̱me̱ yi. Ì taka si meme yo na amimi anishirr ba ari ba ba.”
Ayirr na amuyirr bi Yesu ba
(Marrku 3:31-35; Luka 8:19-21)
46 Nggo Yesu ni ko re na akpa anishirr wa ku, ayirr ama wa, Maryamu ndo na amuyirr ba a nga ni kri na abi, na ko zha di aba ta re na ku. 47 Undurr numa da ku Yesu di, “Kye, ayirr amuwa ndo na amuyirr amuwa ba a kri na abi, di aba ta re nu ùwà ku.”
48 Yesu ka sa ku ugo wa di, “A su unggonggo sa ayirr amungga na amuyirr amungga?” 49 Na na ungo tsarr abiga ma ba, na da di, “Abangga ba yo sa ayirr amungga na amuyirr amungga ba! 50 Undurr wa nggo ti na inkindirr yi nggo Aki amungga wa nu unkplassu zha di a bu na yi, uwa yo à si uzayirr amungga, nu uvayirr amungga, na ayirr amungga wa.”
* 12:21 Kye zizo Ishaya 41:1-4.