6
Yesu à tsarr ni itu i izi abi ha
“Imba bu na ndindi. Nggo imba ti ta na inkindirr izizi, imba si na na ashishi ka anishirr, wre ba bu hi imba hen. Imba ti na meme, imba si ta kpa azadi na Aki amba nu unkplassu wa ku hen.
“Nggo imba ti ta nu abi iha inkindirr, imba si vri unddu nâ ta si nggo abi na aseki wre ku anishirr a bu hi ba a di na nggo hen. A di vri ingba na aki ka issubi ka tuku na atsutsu ka igbu, wre ku anishirr a bu hi ba na nu ba inkpinkpye. Ingga da ki imba ure ujiji, abi na abama a ka kuchi kpa azadi ambarr ka ba. Nggo ùwà ti zi undurr ni inkindirr, ùwà bu si du undurr unuma mi hi du ùwà nggo i zi undurr ni inkindirr inggi yi hen. Du izi muwa yi si sharri. Aki muwa nggo, uwa yo hi inkindirr yi nggo ùwà na sharri. Uwa yo ta nu ùwà azadi amuwa ka.
Itsarr ni itu yi ibarr
(Luka 11:2-4)
“Nggo imba ti barr, imba si na ina i abi na aseki wre ku anishirr a bu hi ba hen. A di nyarr i gru kri na ashishi ka anishirr na aki ka ibarr ka tuku na atu anko ka igbu ka na barr hantu, wre ku anishirr bu hi ba. Ingga ko da ki imba a ka kpa azadi ambarr ka ba. Imba ti ta barr imba bu mirri ko nu umi uki ni han anko ka ni barr Aki amba wa nggo so sharri. Aki amba wa nggo à so sharri na so wo imba nggo a ta ni imba azadi amba ka. Uwa ti ta barr uwa si so bre are ka gigye nâ ta sa abangga ba nggo a si hi Abachi hen, na kye da Abachi ta wo ibarr imbarr yi nggo ikri kaba. Imba si na ina imbarr yi hen. Kye imba ti nise bwu angu mi, Aki amba wa à hi inkindirr yi nggo imba ko zha yi.
“Imba ka bi barr ma mi:
“ ‘Aki munta wa nggo se
nu nkplassu,
di inta gri isa muwa yi ndindi,
10 nga ni hru iso munta yi ziza nggo,
du anishirr we a kru isisu imuwa ni ingbingbru yi
nâ ta si nggo a di na nu unkplassu nggo.
11 Ni inta ila iri imunta yi ni ivivi yi.
12 Ni nggurr ila ure munta yi zhi ki inta,
nâ ta si nggo inta di nggurr zhi ku abangga ba nggo a di kpala ki inta.
13 Si di inta jaku nu nggo a ti tsarr inta kye hen, ni
kpa inta ttungo na ango ka Umimi wa.’*
14 Imba ti nggurr zhi ku abangga nggo akpa la ki imba, Aki amba wa nggo so nu unkplassu ta nggurr ila ure imba yi zhi ki imba. 15 Imba ta si nggurr zhi ku abanu hen, Aki amba wa si ta nggurr ila ure imba yi zhi ki imba hen.
Itsarr ni itu yi ivu angu gri
16 “Nggo imba ti su nu umi ku ivu angu, imba bu si cha ashishi ni kye gbo nâ ta si nggo abi na aseki ba na abi ba a di na, wre ku anishirr bu hi ba hen. A di na ukpa umbarr ku ki ttuttu na kye gbo da anishirr bu hi di aba ko vu angu gri. Ingga ko da ki imba a ka kpa azadi ambarr ka ba. 17 Nggo ùwà ti vu angu, ùwà ngla ashishi muwa ka ni varr itu muwa yi, 18 meme nggo, undurr à si ta hi du ùwà so vu angu hen. Aki amba wa nggo undurr si di hi ma na ashishi hen, uwa yo à ta hi du ùwà so vu angu na ta nu ùwà azadi amuwa ka.
Izu aseki ka iwre nu unkplassu
(Luka 12:33-34)
19 “Si zu ki itu muwa aseki ka iwre ni ingbingbru inggi yi hen, a ta ri ambu, ka ri ìzzú, ka abayi ta hlo abubo wa nggarr na vu ka. 20 Meme nggo, ùwà bu zu aseki ka iwre amuwa ka nu unkplassu nu unto ku nggo i si ta ri ambu, ka ri ìzzú, ka abayi ta ku hlo nggarr na vu ka hen. 21 Unto ku nggo aseki ka iwre muwa ka kurr nggo, isisurr imuwa yi ì ta se nabo yo.
22 “Ashishi a si nâ ta si ingba nu uru ku ukpa ku. Ashishi muwa ka ti sa akyekye, ukpa muwa ku uta la wre. 23 Nggo ashishi muwa ka ti sa amimi, u ukpa muwa ku we u ta shi ibwu. Ni ima, ila uru yi nggo i so la ku ùwà, ùwà kye hi i ti si ibwu, ibwu ima i ta si kingginggi?
Iga Abachi tuku aseki ka ingbingbru ka
(Luka 16:13; 12:22-31)
24 “Unushirr uyirr ka si na undu ku atitiko aha hen. À ta karr uyirr wa na ta kpanye nu unuma wa, na ta kru isisu i uyirr na ta ka uyirr wa. Na anko ayiyirr ama yo, ùwà ka si ba itu imuwa ni narrnarr ku undu ku Abachi tuku izha inklo hen.
25 “Ima yo di ingga i da di, imba bu si ri amarr ka inkindirr yi nggo imba ta ri ka imba ta so, ka iki yi nggo imba ta surr ttu ukpa hen. Iso tsitsirr ì si mri ila hen? Imba kye ukpa umba ku si wre na iki isurr hen? 26 Kye aminche ba nggo so di bwa kago, a si di ttu ikiri, ka di hwa vu ku surr ni iwurr hen. Uwa sa Aki amba nu unkplassu wa yo à so di nu ba iri. Imba si mri aminche ba hen? 27 Imba kye di iri amarr nggi ka turr ase ka iso tsitsirr amba ka chi kuma ki imba ni ichi?
28 “Angginggi du imba so ri amarr ka iki isurr? Kye igbyarr iki iwre kye yi nggo i so to ni ijiji na. Isi di na undu inkindirr hen, ni si di warr iki isurr ku atu ambarr hen. 29 Di ingga da ki imba, Uttu Solomo mi nggo a se na aseki ka ingbingbru ka namri, à si wre ikye nâ ta si ugbyarr ki inggi yi hen. 30 Abachi nggo di surr ku agiga ka ankru, agiga angga ka nggo a kri ari, ambre a ka kparri nu uru. Imba kye à si ta ni imba iki isurr mri meme hen? Iyo isisurr imba yi na Abachi ku ì si ntsɨmi! 31 Imba bu si gru so ri amarr di, ‘Ila imunta yi i ta zhi nu momonggo hen. Ka inkindirr yi nggo inta ta so, ka ankru ka nggo inta ta surr?’ 32 Abangga ba yo sa aseki ka nggo anishirr ba nggo si hi Abachi hen, a so di yo isisurr. Aki imba wa nu unkplassu wa à hi di imba so zha aseki akama. 33 Meme nggo, imba bu yo isisurr ni ittu i Abachi yi tuku inkindirr yi nggo à da di a bu na yi nggo. Uwa ta ni imba inkpu aseki yi namri. 34 Meme imba bu si ri amarr ka ambre hen, ambre ta se na amarr ka itu ima. Si ba ivri i azhibarr anuma gri ku ttu ku anuma hen.
* 6:13 Angbamvu ka kuchi anuma ka a charr yo di: Íttû nu ukyekye tuku inkpinkpye a si amuwa ase na ase. Du yi si meme yo.