8
Yesu du uni lo ishi wa wre
(Marrku 1:40-45; Luka 5:12-16)
Nggo Yesu kaji zhi ni igbre wa, akpukpa anishirr a ga ma. Uni lo ishi numa nga na ku ni kuttu ku na age̱ na da di, “Atiko, ùwà ti kpanye, ùwà bu di ingga wre.”
Yesu à na ungo sa na ku na da di, “Ingga kpanye. Ùwà bu wre!” Nu unto ku ishi yi i huzzu ku. I Yesu ddu ma di, “Si da ku undurr inkindirr inggi yi hen. Tsi kuma ku tsarr itu muwa nu unikye wa ku, ni na aseki ka nggo Musa a da di abangga ba nggo a wre nu ulolo ku ishi a bu di na nggo, wre ku anishirr a bu hi di ishi i ssuzzu ku nu ukpa.”
Yesu du ugarr a uni ta iku anu Roma wa wre
(Luka 7:1-10)
Nggo Yesu mirri nu Kapanahu, ankpye abi ta iku numa nggo so gri anishirr ukrɨ uyirr, à zirr nga na ku, ni ko barr ma di, “Atiko, ugarr amungga nggo à kurr ki kurr mu ni iko. À se ni ivri kakami na ka si gɨ ki tsa hen.”
Yesu ddu ma di, “Ingga bu nga ni du ma wre?”
Ankpye abi ta iku wa ddu Yesu di, “Atiko, ingga klonyarr nggo ùwà kakuma ni iko mungga, kri ni inggya ni da ure yo mre, ugarr amungga wa ta wre. Ingga mi ko na undu nu ungo ku unuma nggo sa ankpye ni ingga ku, ni so gri abi ta iku abanu. Ingga ti ddu unuma di, ‘Kuma!’ uwa kuma. Ingga ti ddu unuma di, ‘Nga!’ uwa nga. Nggo ingga ti ddu ugarr mungga di, ‘Na inggi yi!’ uwa na yi.”
10 Nggo Yesu à wo ma na ku ayisurr na kasarr na ddu abangga ba nggo à ko ga ma di, “Ingga da ki imba, ni Israila mi ingga nise hi uni yo isisurr ma mi kye. 11 Kye yi, ingga da ki imba, anishirr shishemi taka nga zhi na anza ambre, abanu ta zhi na anza a ingbahru, na ta nga ni so ni Ibrayi, Ishaku, tuku Yakubu ku, na ri, na nyarr ni imburr inkpi yi tuku abangga ba nggo si anishirr ba Abachi ba. 12 Abangga ba nggo aba yo ka si anishirr ba Abachi ba aba ta sarr turr aba yo surr ni ibwu, nabo yo aba ta ku so yi na ta anyinyirr.”
13 Yesu ddu ankpye abi ta iku wa di, “Kuma ni iko, ugarr muwa à ta wre nu nggo ùwà kpanye.” Ugarr a ugo wa wre keke nâ ta si nggo Yesu da.
Yesu du anishirr shishemi wre
(Marrku 1:29-34; Luka 4:38-41)
14 Nggo Yesu à mirri ni iko i Biturr na hi ayimbarr wa à vri na kurr ko wri kpakpa nu uki. 15 Na ki ungo sa ku nu ungo, ukpa ku u wre ku, uwa gru na zzu ba ila.
16 Ni ingbahru ima yi, aba gri ku Yesu abi ku anazhi ndanda shishemi, uwa du ba wre wemi. 17 Aseki angga ka wemi a si nâ ta su nggo Abachi à da na angu ka Ishaya uni kpa are wa da di,
“A ba iklonyarr munta yi
nu ulolo munta ku glo.”*
Abangga ba nggo da di aba ta ga Yesu
(Luka 9:57-62)
18 Nggo Yesu hi akpa anishirr wa ni ka ma yo na atsutsu, na da ku abiga ama ba di a bu cha ko nu ugugarr inyi numa ku. 19 Unitsarr are numa à nga na ku ni ddu ma di, “Unitsarr, ingga ta ga uwa kuma nu unto ku nggo uwa ti kuma.”
20 Yesu à ddu ma di, “Anihon a se na ahon, aminche a se ni ako, ingga Uvuvurr a Unushirr i sama nu unto ku ji kurr ni sa itu.”
21 Unuma nu umi ku abiga ma ba à ddu ma di, “Atiko, di ingga ku zzu aki mungga nggo bari.”
22 Yesu ddu ma di, “Ga mi, ni du abi kɨ a zzu ambarr bi kɨ.”
Yesu à du unddunddu ù ji kurr
(Marrku 4:35-41; Luka 8:22-25)
23 Yesu mirri nu uddu unkpi, abiga ma ba a rri ga ma. 24 Na gru kakye unddunddu numa gru so go kakami na amasirr wa. Unddunddu ku ù kri kakami ni ta ankinkirr ka amasirr ka, nu ba uddu ku hlo kasarr ashishi. I Yesu so kurr ina. 25 Abiga ma ba gru ku si ma di, “Atiko, kpa inta ttungo! Inta ta gu!”
26 Yesu à ddu ba di, “Imba ki isisu i angginggi meme? Iyo isisurr imba yi ì si ntsɨmi!” Na gru kri na glo unddunddu ku, amasirr wa a ji kurr, unddunddu ku tuku ankinkirr ka amasirr ka a ji kurr.
27 Anishirr ba nu uddu ku a kye na ku ayisurr na da di, “Uwanggo à si ibibi unushirr ita inggi? Unddunddu tuku ankinkirr ka amasirr mi a wo ma!”
Yesu à han anazhi ssuzzu ku anishirr aha
(Marrku 5:1-20; Luka 8:26-39)
28 Nggo Yesu cha amasirr a kri ni inkla yirr wa, na kuma nu unddu inyi ku, hinga ni igbu nu Gadarra, na ji ga anko wa na anga akama. Anishirr aha banu abi di tsɨ ankparr agru zhi na abe na nga na ku. Anishirr angga ba a ki isisu na se na anazhi na atu ambarr wa, na di han anishirr, ni ga anko ama wa. 29 Nggo a hi Yesu na nggarr iyi di, “Ùwà zha angginggi ni inta ba Uvuvurr a Abachi. Ùwà nye tsutsarr inta du azhibarr wa nise ma?”
30 Inkirr i anikpama a kri so ri ywhiywhirr mi nabo. 31 Anazhi ba barr Yesu di, “Ùwà ti ta han inta huzzu, ùwà bu turr inta ku surr ku anikpama angga ba.”
32 Yesu ddu ba di, “Kuma!” Aba huzzu kru ko ku rri ku anikpama ba. Anikpama ba a kru ji ni igbre wa ku sarr kusurr ni inyi wa na kɨ nabo. 33 Abi ho anikpama ba a kru rri kuma nu umi igbu ku, ku bre ba ure kuma ni inkindirr yi nggo i la na abi ku anazhi ba na anikpama ba. 34 Anishirr abi igbu ba wemi a gru kuma ni Yesu ku, a ku hi ma nggo, na tsi ku ango di a bu share na anga ambarr ka.
* 8:17 Kye zizo Ishaya 53:4.