3
Amba na aniru
Uwa a si meme yo imba amba mi bu nu aniru amba ba atu amba wa, wre ku aniru abangga ba nggo si kpanye nu ure ku Abachi ku hen a ta kanga ni kpanye na ku ku uzirr ku amba ambarr ba. Aniru amba ba a ta hi nggo imba i di kye Abachi ssu na ango ni so sama na ankizhi nggo. Si kye di ikpurr iki ssu nu ukpa nggi i ta du imba i wre ikye hen. Na ti nggo imba i di karr infunfutu imba yi, ni inkpa i tsɨ anta yi nggo imba di klo ni to ni iki isurr izizi. Iwre imba yi i ta zhi ni imba yo ba, undurr a ka si ka yi nado hen. A di hi iwre inggi yi nu unushirr wanggo nggo a na chě na su ywi. Abachi a di kye iwre ima yo di si iwre ijiji. Amba abiga abi kuchi ba nggo a yo isisurr imbarr yi na Abachi ku nggo a di hi iwre imbarr yi nu nggo a di wo ku aniru ambarr ba ure. Sarratu à si meme yo. À di wo ku Ibrayi ure, na di yo ma di, atiko. Ziza nggo, imba mi ti na zizi ni si kru isisu inkindirr hen, imba mi ta kaki na ta sa áníwá ama.
Na anko ayiyirr ama yo, ùwà ti si unuru, ùwà bu na wre ku ayamba amuwa wa nu nggo a si si ukyekye nâ ta si ùwà hen. Kye ma ssu na ango nu nggo Abachi a nu ma uzizi ku iso nâ ta si nggo a nu ùwà nggo. Na meme, wre ku inkindirr bu si harr ibarr imba yi hen.
Abiga a di ki iha nu nggo a di na aseki ka wre
Ni ikikre yi, imba wemi bu so ni isisurr iyirr, kye ikpa ni itito, ni kpanye ni ikpa ni isisurr izizi ni na zzuzzu ku ikpa. Si karr ni marr abangga ba nggo a karr imba na marr imba hen. Yo ba angu azizi, nu nggo Abachi à hla imba yo, na ta yo ki imba angu azizi. 10 A charr nu ungbamvu ku Abachi di:
“Ùwà ti zha du ùwà i ta si ni inyarr ni iso imuwa yi
ni hi ivi izizi na yi,
ùwà bu han irrirri imuwa yi ni re are amimi,
ni si du ibarr angu imuwa yi i ki imu hen.
11 Kasarr ni ina umimi ni na uzizi.
Ta ukpa ni so su na anishirr ba.
12 Ashishi ka Atiko ka a si na abi na uzizi ba ba.
Atu ama ka à di wo ibarr imbarr yi,
uwa a ta si abi na umimi ba nanko, Atiko à di ka ashishi ama ka glo na ba.”*
13 Imba ti yo isisurr di imba ta na uzizi, unggonggo a ta ki imba iha? 14 Imba ti ta ki iha yi mi ku uzizi ku nggo imba ta na nggo, Abachi à ta yo ki imba angu ka iwre. “Imba si kru isisu i inkindirr yi nggo a kru yi hen, ni si ri amarr ka inkindirr hen.” 15 Kru isisu i Kristi ni du uwa yo a bu si Atiko ni isisurr imba yi. Zirr na amarr ka inkindirr yi nggo imba ta da ku undurr wa nggo a ti zhi imba inkpi i so kye anko imba yi. Meme mi, imba bu ki itu nggi ni nu anishirr inkpinkpye imbarr yi, 16 ni du isisurr imba yi i si pyarr. Meme nggo anishirr a ti re ndanda na atu amba, ishisha i ta ki ba nggo a ti hi uzirr uzizi umba ku, nu nggo imba i si abi Kristi. 17 A ti si ikpanye i Abachi, i ta wre unushirr bu ki iha ku uzizi ku nggo à na. Ina ima i mri nggo imba bu ki iha ku undanda. 18 A si meme yo Kristi à ni itu ima ankpa ayirr yo ku ila ure imunta yi. Unushirr wanggo nggo à sama ni ila à nga ni ttu ku abi la ure, wre ku a bu gri imba nga na Abachi ku. Nggo anishirr a ngu Kristi, uwa a su unushirr nu ukpa nâ ta si inta. I ziza nggo, nggo Abachi à ta ma si ni ibe yi, uwa à si ni Izhi. 19 Uwa a si ni Izhi iyo na ko ku re ku izhi i abi kɨ yi nggo a harr ba zu nggo. 20 Abama yo a kà iwo ku Abachi nu nggo Nuhu à di me uddu ku amasirr ku nggo, meme mi Abachi à ka di vu gri na ba ba. Anishirr atandarr a rri nu uddu ukuma na ssuzzu na amancha wa, i inkindirr i si ki ba hen. 21 Amancha ama a si nâ ta si izzu na amasirr yi nggo i kpa imba ttungo nggo. Meme mi, izzu na amasirr yi i si su ure ku ngla ukpa yo mre hen. Iya, i si itsi ango ku Abachi di a bu ni inta amarr azizi, nu nggo a gɨ Yesu Kristi gru ni ibe. 22 Yesu Kristi à ka hun kuma nu unkplassu ba, na se nu ungo ri ku Abachi. Abitu ba wemi, inkpinkpye tuku ukyekye a si ku ni imbwaza ima.
* 3:12 Kye zizo Asarr 34:12-16. 3:14 Kye zizo Ishaya 8:12-13.