Ungbamvu ku nggo Bulu à charr ku
Anu Filipiya ba
Ure ku me̱me̱
Bulu na akpukpama ba a bwu uki ku barr Abachi ku Filipiya ku nu uzirr umaku uha ku. Abiga ba nu uki ku barr ku Filipiya ku a shirr aseki anu Ipafroditu gri ku Bulu nu nggo à kri iharr nu Roma.
Bulu à hi inkindirr yi nggo i ri inyarr na a tsarr anu Filipiya ba ima yo. À charr nyarr ba ku aseki ka nggo a gri ku nggo, na gbye ba utu di a bu kri karrkarr ni iga yi. À da ku abiga ba di inyarr ijiji i di zhi nu Yesu Kristi yo ku na nkpama. Abachi à bu di inta i na ina i Bulu yi ni bu zha ihi Yesu Kristi kakami. Ùwà ti bre ungbamvu ku Filipiya ku ùwà nyarr nâ ta si Bulu, ni yo itu zizo ni iga yi wre ku ùwà bu hi inyarr nu Kristi ku.
Are ka nggo a charr ka nu ungbamvu unggo ku, tuku ankla ka nggo a charr ka nggo
Iha i Roma yi i si han Bulu ni inyarr hen 1:1-30
Igri itu nggi nâ ta si Kristi 2:1-30
Igbye utu tuku itsarr abiga iso 3:1—4:1
Iso su i Abachi tuku aseki ka nggo Abachi à di nu abiga ba 4:2-23
1
Ichi i Bulu
Ingga, Bulu tuku Timoti, abi na ku Yesu Kristi undu,
Inta ngga i charr ki imba anishirr ba Abachi ba namri nu Filipiya, imba nggo i kpa ure ku Yesu Kristi ku. Ankpinkpye ba na abi zi undu ba, inta chi imba we.
Inta i so barr Abachi nggo uwa yo à si Aki amunta wa, ni so barr Yesu Kristi nggo uwa yo su Atiko amunta wa, di a bu na wre ki imba na bu ni imba isu isisurr.
Inyarr ni ibarr i Bulu
Ttuttumi nggo ingga ti gru ni ri amarr amba, ingga di nyarr ku Abachi. Ingga so barr Abachi ttuttumi ki imba. Ni di barr ma ni inyarr kakami na atu amba, nggo imba zi ingga nu undu ku bre ku anishirr ba Ure ku wre ku, ni itu i Yesu Kristi bazhi na azhibarr a ime̱me̱ wa nggo imba i kpa ure ukuma nga zizami. Ingga hi i si jiji mu di a si Abachi nggo à ni imba amarr ka na wre ka, ni ta kuchi nu undu ukuma kakuma na azhibarr wa nggo Yesu Kristi à ta kanga zizo nggo.
Ingga i kpanye ni imba ba kakami! A si ki ingga inkindirr i iwre kakami ingga bu di ri amarr amba namri, nâ ta si nggo ingga i so na zizami. I si meme nu nggo imba i kri ngbangba ni ingga ku ni zi ingga nu undu ku nggo Abachi à bwu ki ingga anko a ina ku. Zizami nggo a yo ki ingga ache mi tuku nggo ingga so di bre ku anishirr ba Ure ku wre ku mi, ni kri nu into ki ibre amu ni ko tsarr ba du ure ku Yesu Kristi ku u si ure ujiji. Ni ima mi, imba bu kri ngbangba ni ingga ku. Ingga i kpanye ni imba kakami nâ ta si nggo Yesu Kristi à kpanye ni imba ba. Abachi mi à hi kakami di ingga i da su ure ujiji.
Uwanggo yo à si ibarr imungga yi di imba bu kuchi ni kpanye ni ikpa mri ime̱me̱ yi nggo imba i di na. Ingga barr zizo di imba ta hi Abachi kakami na aseki ka nggo a si ka wre ka nggo Abachi à kpanye na ka. 10 Meme yo nggo, imba ta kri ngbangba ni hla aseki azizi ka nggo imba i ta di na ka ttuttumi. Ima yo i ta du imba i so sama ni ila ure kakuma na azhibarr wa nggo Yesu Kristi à taka kanga. 11 Ingga so barr di Yesu Kristi à bu ni imba ukyekye umaku, nggo u ta di imba zirr zizi, meme nggo anishirr a ta hi uzirr umba ku na kru isisu i Abachi na bu nyarr ku.
Inkindirr yi nggo i du Bulu à nyarr
12 Amuya, ingga zha di imba bu hi di aseki ndanda ka nggo a na ki ingga, a kayo a du anishirr shishemi a kpanye nu Ure ku wre ku. 13 I kri nu uki ku iharr ku i du abi gbye akaba uttu ba na abanu nggo a kri nabo, a hi di a harr ingga nu uki ku undu ku nggo ingga na ku Yesu Kristi. 14 Nggo ingga kri ni iharr, ima yo i du abiga shishemi a ko da ure ku Abachi ku kyekye mi sama ni isisu.
15 Abanu nu umi ku abiga ba a ko da ure ku Kristi ku nu unfu tuku ivri isisurr ni itu i mungga, na zha di anishirr ba bu ga aba mu, na ttu iga ingga yi ttungo. Abanu a ko bre ure ku ni isisurr imbarr iyirr, na ko zha di aba ta na ki ingga inkindirr yi nggo i si izizi. 16 Abi na meme ba, a sa abangga ba nggo a kpanye ni ingga ku, na hi di a si ikpanye i Abachi nggi i du ba a harr ingga nu uki ku, wre ku anishirr ba bu hi di ure ku Kristi ku su ure ujiji. 17 Uwa a ti si abanu ba nanko, a so di da ure ku Kristi ku ku atu ambarr mu, wre ba bu tto iha a ttu ingga nu uki ku harr ku. 18 A si si ki ingga inkindirr ivri hen, ka a ti na meme zhi na amarr azizi ka andanda. Aba so da su ure ku Kristi ku yo. Ima yo i du ingga se ni inyarr. Ingga ta di nyarr ttuttumi, 19 nu nggo ingga i hi di iki iha yi nggo ingga so ki yi, Abachi à ta kpa ingga ttungo. I ta si meme yo ni ibarr imba yi ni itu mungga, Izhi i Yesu Kristi yi i ta zi ingga. 20 Amarr amungga ka ni iyo isisurr imungga yi a si di ingga i zirr na anko wa nggo a ta du ishisha ki Abachi ni ingga ku hen. Ingga i ta vu isisurr, ka ti si iso tsitsirr, ka i si ittu imungga, ingga i ta ni re kyekye mi na ba nâ ta si nggo ingga i di re ba zhi ni ime̱me̱ yi nga ziza, wre ba bu hi inkpinkpye i Yesu Kristi yi nu uzirr umungga ku. 21 Ni ingga ku, a ti si iso tsitsirr, ingga mi i so ku inkpinkpye i Kristi. Uwa a ta si ittu mi, i ta wre sha ki ingga iso tsitsirr yi mi. 22 Ingga i ti ta so bari, ingga i ta kuchi nu undu ku nggo Kristi à zu ki ingga na ku. Ingga i si hi uwatanggo ingga i ta ttu nu umi umbarr ku hen. A ko gbye ingga na anga ka aha mi. Ingga bu ba iso nggi ka ittu? 23 Ingga i si hi uwanggo nggo ingga i ta ba hen. Ingga kye, ingga i ta ba ittu, nu nggo i ta du ingga taka ku so ni Kristi ku nu unkplassu, ima mu wre sha ki ingga iso tsitsirr ni ingbingbru inggi yi. 24 A si inkindirr iwre kakami ki imba ingga bu so tsitsirr, nâ ta si nggo imba mi i ko zha ingga. 25 Nggo ingga i hi di imba ni ko zha ingga kakami, i ta wre ingga bu so. Ingga i hi di ingga ta so tsitsirr, ni ta kuchi nu undu umungga ku ni imba ba, ni du imba kuchi nu undu ku ni me̱ nyarr ni iyo isisurr imba yi. 26 Iso imungga yi ni imba ba zizo i ta du imba i kuchi ni ta nyarr ku Yesu Kristi nggo gri ingga kanga.
27 Imba bi kuchi na anko iwre wa nâ ta si nggo anishirr abi kpa Ure ku wre ku ni itu i Yesu Kristi à di na. Imba bu na meme, ka ingga ti nga ni hi imba, ka ingga ti si nga hen. Ima yo i ta du ingga i hi di imba i so kuchi nu undu ku, ni ttu ashishi i anishirr yi mi ni imba ba. Ingga i ta hi di imba i nggurr atu bi ki unushirr uyirr ni so kuchi nu undu ku nggo Ure ku wre ku Kristi ku u tsarr. 28 Ni si kru isisu i abangga ba nggo a ttu ashishi ni imba ba hen. Imba ti na meme, ima yo i ta tsarr di Abachi na nkpama ta tsi ba ngɨ na ta kpa inta ttungo ku ikpanye imba yi. 29 Abachi nggo à bwu ki imba anko nggo imba i ta ga Kristi, ni bu ki iha ku Yesu. 30 Ziza nggo, imba mi ta zi ingga ku itsi yi nggo ingga i so tsi ku Ure ku wre ku nggo. A si itsi iyiyirr ima yo nggo imba i hi ingga i tsi ni ikuchi yi. Ingga mi so tsi narr Ure ku wre ku nâ ta si nggo imba i wo nggo.