13
Ininazzu i zhi nu umi ku inyi yi
Ingga hi ininazzu ni ijiji à so ssuzzu zhi nu umi ku inyi ku. À se ni injinju iwurr, na atu atangba, na turr anzɨ ka ittu awurr ni injinju ima yi. Aba a charr na atu wa na yiyirr asa anggo nggo a si imarr na Abachi ku. Ininazzu wa nggo ingga i hi ma nggo à zzu ukpa ku iche, na se na aza ka ininazzu wa nggo a yo ma di biya. Angu ka a zzu ka iche. Ìwǎ drago wa à nu ininazzu wa ukyekye umaku pempe, ni ittu ima yi tuku inkpinkpye. Itu iyirr ininazzu yi i zzu nâ ti i se nu unkpa ku nggo ka ngu ma nggo, unkpa ku u ka wri ba. Ingbingbru yi we i ku ayisurr ni ga ininazzu wa. Anishirr ba we a kuttu ku ìwǎ drago wa nu nggo à nu ininazzu wa ukyekye. Aba wemi a kuttu ku ininazzu wa na da di, “Unggonggo a si nâ ta si ininazzu wa? Unggonggo ka ta iku na ku?”
Aba kpanye ku ininazzu wa di a bu bre are andanda na ka gɨ itu ni itu i Abachi, na nu ma anko di a bu na meme ki ihwa iso ne̱ ni ha (42). Uwa bwu angu ama ka na re are andanda ni itu i Abachi ni isa i Abachi yi, na abubo a iso a Abachi wa, na abangga ba nggo di so nu unkplassu we. A du ma ki iku na anishirr ba Abachi ba ba, na ri ba ni iku yi. Na nu ma ukyekye ni itu i iga, anishirr, irrirri, ni ingbingbru anishirr. Anishirr we nggo so ni ingbingbru yi a ta gbyarr ku ininazzu wa asa. Abangga ba nggo ta kuttu ku, aba yo sa abangga ba nggo bazhi nu nggo a na ingbingbru yi a si charr asa ambarr wa nu ungbamvu ku iso ku hen. Ungbamvu kuma u su ku Uvuvurr Inkru wa nggo a ngu ma.
Uwanggo nggo a ti se na atu ka wo ure, uwa bu wo.
10 Uwanggo nggo a ti ta vu ma harr,
aba a ta vu ma harr.
Uwanggo nggo a ti ta ngu ma na anjingba,
aba a ta ngu ma na anjingba.
Ni ima yo, anishirr ba Abachi ba a bu vu isisurr gri na kri ngbangba ni iga imbarr yi.
Ininazzu nggo à ssuzzu zhi ni imimi
11 Ingga hi ininazzu unuma uwa so ssuzzu zhi ni imimi. Na se ni injinju iha zzu injinju i uvuvurr inkru, na re zzu ìwǎ drago. 12 Inina wanggo à kri na age̱ ka ininazzu ni ime̱me̱ wa na na undu nu ukyekye uyirr nu uni ime̱me̱ wa ku. Ininazzu nu uha wanggo à du anishirr ba nggo so tsitsirr ni ingbingbru inggi yi a kuttu ku ininazzu ni ime̱me̱ wa nggo se nu unkpa ku nggo ka ngu unushirr nu ka wri ba. 13 Ininazzu nu uha wa a na aseki ka ikagri. A na uru du ku u ji zhi nu unkplassu nu nga ni ingbingbru yi na ashishi ka anishirr we. 14 A re anishirr bi ingbingbru ba wemi na aseki ka ikagri ka nggo a kpanye ku na du ma na ka, na ashishi ka ininazzu ni ime̱me̱ wa nggo. Ininazzu wa a ddu anishirr abi ingbingbru ba we di a bu me ankpunkpru a ininazzu wa nggo a tse ma ttu unkpa na anjingba ka uwa a si ttu wa hen. 15 A nu ma ukyekye ku nggo a ka fu unddunddu umaku a surr ku ankpunkpru a ininazzu ni ime̱me̱ wa na du ma à re. Na nu ma ukyekye zizo ku ngɨ abangga ba nggo a kà na si kuttu ku ankpunkpru wa hen. 16 Na nu ininazzu nu uha wa ukyekye zizo ku sa anishirr ba unggangga we, atsitsa na ankpinkpi, abu ungo na abi iha, agarr na amumarr ingri na du ba a surr ba angba nu ungo ri tuku ni ichi. 17 Uwanggo à ti sama na angba ama wa, uwa à si ta ba inkindirr à re ku hen, ka à si ta ku re inkindirr hen. Uwanggo yo si isa i ininazzu yi ka ibre nggo i si na angu ama ka.
18 Uwanggo à zha di unushirr a bu ri amarr krizhizhi. Undurr wa nggo ti se ni ihi, uwa bu nggurr ibre i ininazzu yi bi. Ibre yi i si isa i unushirr, ni sa ayiyirr atani ni iso tani nu tani (666), na a si isa.