18
Ijaku i Babilo yi
Inggi yi i kre nggo, ingga hi unitu unuma à so ji zhi nu unkplassu. À se ni inkpinkpye kakami. Inkpinkpye ima yi i du ingbingbru yi ila uru we. À du nu ukorr unkpi da di,
“À jaku! Igbu Babilo unkpi wa à jaku!
À kaki inkla isharri i atsutsoma,
tuku izhi ndanda,
na aminche tankpami ndanda aba ankizhi.
A nu anishirr we ahi kpakpa a ila abubo ima yi
na du ba a so wa.
Atuttu abi ingbingbru ba a kurr ìga na ku.
Abi re iki na abi gri iki ire abi ingbingbru ba a kaki abi inklo ku aseki ka nggo igbu wa à turr zu.”
Ingga wo ukorr unuma zhi nu unkplassu u so da di:
“Ssuzzu yi, imba anishirr amungga ssuzzu na ayamba wa ku,
si na ila ure yi na ku meme hen,
ni si kpa iha ila ure yi na ku meme hen.
Vu re ila ure ima yi i so furr hun kuma nu unkplassu.
Abachi à si kpamusu nu uzirr umimi umaku hen.
Imba i na ku nâ ta si nggo à na ki imba nggo.
Han ma inkindirr yi nggo à na ki imba nggo ki ankpa aha.
Umplango ku nggo à burr ki imba ahi ama wa, imba burr ku nu ukuma yo ankpa aha.
À nu itu ima inkpinkpye na rri so ni ishi.
Ziza nggo, imba nu ma iha yi nggo i ma ku ni nu ma uje kakami.
Nu nggo à di da ku itu ima di,
‘Ingga gri abubo nâ ta si ayamba a uttu. Ingga si si ayamba na ako hen.
Ingga si ta hi ivri isisurr hen.’
Ni itu ima yo iha inggi yi ta kuttu ma, na azhi yirr à ta hi,
ittu, ni iyi tuku iyo.
Aba ta tu ma nu uru.
Atiko Abachi à se nu ukyekye. Uwa yo à si ni bre amu wa.
“Atuttu bi ingbingbru ba nggo a kurr ìga na ku na ga iki ima yi ndo a ta hi intsi yi nggo zhi ni ikparri yi. Ni itu ima yo, aba ta yi na vri isisurr ku ittu ima yi. 10 Isisu i ta ki ba ku iha ima yi, aba a ta kri gbagbamu na da di,
“ ‘Uje! Uje umuwa, ùwà ìgbù unkpi wa,
Ùwà ìgbù ukyekye nu Babilo wa!
Iba imuwa yi i nga ankpa yirr!’
11 “Abi di re iki abi ingbingbru ba a ba azhittu na yì kakami, nu nggo undurr a si re ba iki imbarr yi zizo hen. 12 Undurr ni re aseki ambarr ka a sama. Aseki ka a si iki i izinarriya tuku azurrfa, angbinta, tuku ingbingbinkpa i tsɨ anta; inkinkru ilini iwre, azzuzzu a tsɨ anta tuku upri inkru ususarr wundu; na aseki ka nggo a si ka zhi nu unkunkurr ku sitorr ku hun ingba wre, na aseki tankpami a na ka zhi na anyirr ka azɨ, tuku inkinkurr i tsɨ anta, tuku ankpi inklo ka bronze, na ankpunkpu inklo, tuku angbinta ka mabulu. 13 Undurr nggo ka re aseki ambarr ka a sama. Aseki anuma ka a si imbimbru sinamo nggo i di kpa inyi hun igba wre, tuku ishe yi nggo hun ingba, tuku imbimbru iki ihun ingba nggɨnggɨ yi, tuku mârr, tuku farrkinse, tuku ahi na anye a unkunkurr ku olivu, tuku imbimbru ikpu ina unfonfo nu alikama; tuku ilando na aminta; tuku inga na agurr aza nggo inga di gba wa, tuku agarr. Undurr nggo ka re anishirr mi.
14 “Abi re aseki na ka re ba a ta da di, ‘Aseki azizi ka we nggo ùwà i zharr ka kakami nggo a ka nado. Aseki ka wre ikye na ka inklo ka nggo ùwà i se na ka nggo a nado mu ba. Ùwà si taka hi ka mu zizo hen.’ 15 Abi re iki ba nggo a kaki abu ungo nu nggo a di vu iki a re ku na sarr re na ku, isisu i ta ki ba ku uje umaku aba ta kri gbagbamu na yì na vri isisurr. A so yi na ba azhi ttu, 16 na da di,
“ ‘Uje! Uje ku ìgbù unkpi wa,
a di surr iki ilini izizi, na ankru asisarr tuku asisarr vyen.
A di surr iki i izinarriya, na angbinta ka wre tuku ingbingbinkpa i tsɨ anta i wre kye!
17 I ziza nggo yo iki ima yi i ka nado ankpa yirr!’
“Abi kye ijirrigi i amasirr ba we, na abi rri ni ijirrigi ba, na abi turr ba, tuku abangga ba nggo a so di zha ila iri imbarr yi na amasirr wa, a ta sha kri gbagba mu. 18 Nggo a ti hi intsi i ikparri ima yi na du hantu da di, ‘Ìgbù numa nise si nâ ta si ìgbù unkpi uwanggo kye.’ 19 A vu imbimbru imimi a surr na atu ambarr wa, na yì na ba azhi ttu da di,
“ ‘Uje! Uje ku ìgbù unkpi wa.
Ùwà yo à si igbu wanggo nggo abi ijirrigi amasirr ba
a kaki abi inklo ni itu ima yi nggo!
Ankpa yirr yo mre igbu wa we à jaku!
20 A nyarr yi ku ijaku ima yi imba abi so nu unkplassu!
A nyarr yi imba anishirr ba Abachi, na abi ko na angu, tuku abi kpa are ba!
A nyarr yi nu nggo Abachi a ttu ma iba ku inkindirr yi nggo a di na ki imba nggo.’ ”
21 Mre unitu ukyekye unuma a gɨ ingbinta inkpi i si nâ ta si ununa ku iko unkpi kakami, na ta yi tu yo ni inyi unkpi wa, na so da di,
“A ta ta ìgbù unkpi wa
Babilo ta yo nu ukyekye ukuma yo.
A si taka zha ma hi zizo hen.
22 A si taka wo abi nggurr intinti, na abi ru asarr, na abi vri unddu tuku abi vri ingba
nu umi umuwa igbu wanggo zizo hen.
A si taka hi abi na ankpunkpu aseki
nu ùwà ku zizo hen.
A si taka wo ukorr ku abi di ko nu ununa
nu ùwà ku zizo hen.
23 Uru ku ingba nu uru u si taka la nu umi muwa zizo hen.
A si taka sarr wo ukorr ku
unuru tuku ayamba nggo garr ahe̱he̱ nu ùwà ku zizo hen.
Abi gri iki ire ba ni igbu wanggo aba yo a si ankpinkpi mri anishirr ba ni ingbingbru yi.
Uwa i re anishirr ba wemi na aseki ka nggo ùwà i na ka.
24 Ayiyi a abi kpa are ba, na ayiyi a anishirr azizi ba Abachi ba,
tuku abangga ba nggo a ngɨ ba ni ingbingbru yi nggo, a hi ayiyi ambarr wa nu ùwà ku.”