12
Petro Obudɩ
Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Owíe Herode lɛ́dɩnká ɔpasua ámʋtɔ akʋsʋ, wá amʋ́ amʋmʋyɔ. Ɔlɛha bɛtɩn Yohane mʋ pio Yakobo ɔdayítɔ́. Herode lówun ánɩ́ ɩbʋ Yudafɔ ámʋ ɔdwɛ. Mʋ́ sʋ omesi, ɔlɛyɛ́kɩtá Petro ɛ́. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ bʋdɛ Israelfɔ Bodobodo Mátúhɛ́Nkɛ gyí. Mʋ́ sʋ brɛ́á ɔlɛkɩtá Petro a, ɔlɔpʋ mʋ tswɩ obu, ɔlɛlɛ ɩsá akɔpʋ́ dúasie ɔbɛ́ɛ, bʋtsía gyo mʋ ɩwɩ abaná-abaná. Ɔlɔbwɛ agywɩɩn ɔbɛ́ɛ, begyi Nkɛ ámʋ tá á, mégyi Petro asʋ́n dɩnsʋ. Bɔwa Petro obu, támɛ ɔpasua ámʋ bɔbɔ mpáɩ kínkíínkín há mʋ.
Petro Obulɛ
Onyé asa ɔyɩ́ ɔbɛ́kɛ Owíe Herode ɔbɛ́lɛ Petro ba dɩnsʋ begyi mʋ asʋ́n á, bɔwa Petro ɩkan anyɔ kɛ́kɛ́, ɔda ɔdɛdɩdɩ ɩsá akɔpʋ́ abanyɔ́ nsɩnɛ́. Ɩsá akɔpʋ́ akʋ ɛ́ bʋlɩɩ́ bʋdɛ obu ámʋ ɔnɔ́ gyo. Ɔtsáwʋlɛ pɛ́ á, Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛ́bɛlɩɩ́ amʋ́ wá obuto ɩnʋ, ɩnʋ fɛ́ɛ́ lɔ́wankɩ́. Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɔ́pʋ ɩbɩ da Petro abɩntɔ, oletsinkí. Ɔlɛbláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Wa ɔsa kʋsʋ.” Ɩnʋ ɩkan amʋ lɔ́wɔɩ́ lɛ́ mʋ ɩbɩ. Mʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Kʋsʋ pʋ ɔfɛ́ klɩ́ osíétɔ́, afʋtsu fʋ́ ntʋkʋta wa.” Petro lɔ́bwɛ. Mʋ́ʋ́ ɔlɛtrá bláa Petro ɔbɛ́ɛ, “Tsu fʋ́ ligá wa afʋba ayɔ.” Petro lóbuo Bulu-ɔbɔpʋ amʋ dálɩ obu ámʋtɔ. Ɩmɔwankɩ́ Petro nɩ́ akɩ́ankpatɔ ntɛ́ɛ atowunhɛtɔ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ dɛ́ mʋ asʋ́n bláa. 10 Mʋa Bulu-ɔbɔpʋ amʋ bɔtsʋn obu-ɔnɔ́ gyankpapʋ pʋ́ nyɔɔsɩ agyópʋsʋ. Bɛba bɔtʋ dátɔ ɩklʋn ánɩ́ fɔ́pʋdálɩ wie wúlutɔ. Ɩklʋn amʋ onutó lefinkí há amʋ́ bɔtsʋn. Bɔpʋtsʋn brɔnʋ kʋsʋ bɔyɔ́ á, Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɔ́fwɩ sí Petro.
11 Brɛ́á Petro ansɩ́tɔ́ lɛtɩtɩ́ɩ mʋ a, ɔlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Séi mʋ́ nawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ Bulu lawá mʋ ɔbɔpʋ, alabɛlɛ mɩ́ Owíe Herode ɩbɩ pʋ́ tɔ́á Yudafɔ bʋdɛ ɔkpa kɩ́tɔ.”
12 Ɩ́nɩá Petro lówun mʋ́ alɩ sʋ á, ɔlɛnatɩ́ yɔ́ Yohane ánɩ́ bʋtɛtráa tɩ mʋ Marko mʋ yin Maria wóyí. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, ahá tsɔtsɔɔtsɔ bafia ɩnʋ bʋdɛ mpáɩ bɔ. 13 Petro lɛ́da amʋ́ ɩklʋnsʋ, osúmbi tsɩhɛ́ ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Rode lɛ́bɛkɩ ɔhá ánɩ́ ogyi. 14 Brɛ́á Rode lɛ́bɩ ánɩ́ Petro ɔmɛ nɩ á, ansɩ́ lɛhɩɛ gyi mʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɛtan obu ámʋ finkí. Mboún oleyinkí srɩ́ yɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Petro laba ɔlɩɩ́ obu-ɔnɔ́.” 15 Ahá ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́ nwun layíntá.” Támɛ ɔlɔyɔ mʋ́sʋ́, ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Lɛ́lɛ́ a.” Mʋ́ sʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Mʋ́mʋ́ fíalɩ Bulu-ɔbɔpʋá ɔtɛkɩ Petrosʋ nɩ́.”
16 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ fɛ́ɛ́ á, Petro trá ɔdɛ ɩklʋn amʋsʋ da. Brɛ́á bɔyɔ yéfinkí mʋ́, bowun Petro a, ɔnɔ́ lobwie amʋ́. 17 Petro lɔ́bwɛ ɩbɩ súná amʋ́ ɔbɛ́ɛ bʋkásʋ, ɔlɛbláa amʋ́ alɩá anɩ Wíe lalɛ́ mʋ obu. Ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩbla Yakobo mʋa apíó ahógyipʋ atráhɛ amʋ asʋ́n ánfɩ.” Mʋ́ʋ́ ɔlɛnatɩ́ amʋ́ wá yɔ́ ɔtɩnɛ bambá á.
18 Brɛ́á ɔyɩ́ lɛkɛ a, ɩsá akɔpʋ́ ámʋ fɛ́ɛ́ begyigyáa, fɩ́tɛ́ aba bɛɛ, “Nkɩ́ɩ Petro mɛ?” 19 Owíe Herode lɛ́ha bodunká Petro ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́, támɛ bʋmowun mʋ. Mʋ́ sʋ ɔlɛtɩ obu adɩpʋ́sʋ́ akɩ́pʋ amʋ, fɩ́tɛ́ amʋ́ asʋ́n, ɔlɛha bɔmɔ amʋ́.
Mʋ́ ɔma a, ɔlɛnatɩ́ Yudea ɔmátɔ́ yétsiá Kaesarea wúlutɔ nkɛnsá kʋ.
Owíe Herode Lowu
20 Brɛ́ kʋtɔ á, ɔblɔ́ lɛhɩɛ kɩ́tá Owíe Herode Tiro mʋ́a Sidonfɔ sʋ. Mʋ́ sʋ awúlu anyɔ ánfɩ bɛlɛ abí bɛɛ bʋyókokóli mʋ, iwilwii itsia amʋ́ nsɩnɛ́. Tsúfɛ́ Owíe Herode ɔmátɔ́ bʋtenyá atogyihɛ tsú. Ahá ámʋ begyankpá yɛ́lɛ asʋ́ntɔ́ súná Owíe Herode wóyísʋ́ ɔkɩ́pʋ ɔkʋá bʋtɛtɩ́ mʋ Blasto, olotsulá gya amʋ́ nkpá bɔyɔ Owíe Herode wá yókokóli mʋ.
21 Owíe Herode lɛ́hɩɛ amʋ́ ɛkɛ. Ɛkɛ ámʋ lɔ́fʋn a, ɔlɛhɩhɩ́ɛ ɩwɩ dálɩ betsiá mʋ obíásʋ́, bláa amʋ́ asʋ́n. 22 Ahá ámʋ bɔkplʋ́n blɩ́ bɛɛ, “Megyí nyankpʋsa dɛ́tɔɩ́, mboún ɔkpɩ dɛ́tɔɩ́ o!” 23 Ɩnʋnʋ Bulu-ɔbɔpʋ lɛ́da Herode, anyambi bɔwɩ mʋ, olowu. Tsúfɛ́ ɔmɔpʋ numnyam há Bulu.
24 Bulu asʋ́n lɔyɔ mʋ́sʋ́, klɛ́ɩ́ yɔ́ tsútsúútsú.
25 Barnaba mʋa Saulo bɔyɔ amʋ́ agyʋ́má tá Yerusalem, bɛkpa Yohane ánɩ́ bʋtɛtráa tɩ mʋ Marko buo ɩwɩ yínkí yɔ́ Antiokia.