Sagɩ tə
Zwidə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwidə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ Zwidə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Ʋ yɩ Zwakə nubiu, kʋ wàá kʋ pɩn ʋ yɩ Zwezi nyánʋ́.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwidə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Zwifə-ba nə, ba nə jigə *Kərisə lɩ̀à.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Yìə̀n zʋa *Kərisə lɩ̀à təntə tətəŋi wa. Ba wa lɩ̀à duən yà kàrɩ̀ kʋnkʋn yìə̀n, ba ga tʋŋa kʋ tə mama, ba nə swə. Ba pwɛ̀e Kərisə lɩ̀à púlí tə duən nə. Ba twɩn *malɩkɛ tə, ba ga vɩ Zwezi tə, ʋ cɩcɩ nə yɩ karnyɩna, ʋ ga yɩ *Yuu-Tiu də.
Zwidə pìí ʋ kàrɩ̀ Yɩɩ sagɩ nədwan tə wa yìə̀n duən, də *Zwifə-ba yìə̀n duən, ba nə yə̀ə́ tə, ba dwíí tə saga tə wa, ʋ ma kàrɩ̀ Kərisə lɩ̀à təntə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə. Ʋ bɩrɩ nətʋ tə, Yɩɩ nə cʋ̀gʋ̀ Sodɔmə tɩ̀án də Gomɔrə tɩ̀án *Yɩzərayɛlə lɩ̀à fuən tə nə. Kʋ kwa nə, ʋ daŋa Kərisə lɩ̀à tə jɩ̀àn, sə ba bɩrɩ də, ba swə lɩ̀à tə, ba nə jén tə, sə ba ga dəri ba yinəgə.
1
Təntən jʋ̀nà bwálɩ́
À mʋ̀ Zwidə yɩ Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu, à ga yɩ Zwakə nubiu. À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, nə nyɩna Yɩɩ nə kúrí ʋ tún. Yɩɩ swə aba, ʋ ga cɩ̀ á nə, ʋ pɩn Zwezi-Kərisə nə. Yɩɩ nə wá dəri á yinəgə zənzən, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə wá pa, ʋ sonu tə ya də aba zənzən!
Yoo tə nə wá yí kʋnkʋn karnyɩna-ba
(2 Piyɛrə 2; 3.1-3)
À nubisoni-ba, à yà sóní zəni, sə à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, Yɩɩ nə jon nə mama nə cʋna tə wa yɩrɩ. Yá kʋ dàń yɩ kálʋ́, sə à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, sə à ma wànɩ́ à dàn á jɩ̀àn. Á dàń ŋwɩ̀án á yáá, á ta á pa Zwezi sʋywáŋʋ́ tə nə, Yɩɩ nə pɩn nə mʋ̀, lɩ̀à tə nə yɩ *Kərisə nə tɩ nə, naa nədʋ, kʋ ga mɛ nətʋ. Lɩ̀à duən twá tɩa tɩa ba bà á con. Ba yɩ lɩ̀à tə, ba yáá nə tə̀lə́ də Yɩɩ. Ba vəvəri nə nyɩna Yɩɩ pubwanʋ sʋgʋ tə, sə ba ma wànɩ́ ba tʋn pupwalan yìə̀n tə nə jə cavɩra. Zwezi-Kərisə cɩcɩ nə yɩ nə karnyɩna də nə *Yuu-Tiu. Ba mʋ̀ lɩ̀à tə ga vɩ wá. Halɩ, kʋ nə ba yigə, Yɩɩ swɩ̀n ʋ sagɩ tə wa də, ʋ wá bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà, ʋ cʋ̀gʋ̀ ba. Á yə̀ə́ kʋ tə mama, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n á con zəni zəni. Yá də kʋ mama, à tə wá lìí aba yoo kʋ tə. Yuu-Tiu jon *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə *Ezwipətə lʋʋ lɩ̀à jɩ̀àn wa. Kʋ kwa nə, ʋ gʋa ba wa lɩ̀à tə, ba nə vɩga, sə ba sɛ̀e ʋ nii tə. Á tə lìə́ á tɩ̀àn yoo, tə nə yí *malɩkɛ duən. Tə malɩkɛ təntə wà sɛ̀e, tə jə̀ń pàrɩ̀ tə wa, Yɩɩ nə pɩn tə. Tə nan bwálɩ́ tə nə, Yɩɩ yà nə pɩn tə. Yɩɩ dàń ma vwə tə də banzala, ʋ kə yikunu wa, tə nə yɩ ndə tɩtɩn nə, sə tə ya lá, máŋá mama wuuu. Ʋ ken tə lá, ʋ ma dànɩ̀ bʋ̀rà dɩɩn nəfarʋ tə, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ tə bʋ̀rà. Á tə kʋ́ʋ̀ lìə́ á tɩ̀àn, yoo tə nə tʋn *Sodɔmə də Gomɔrə nə, də tə yɩra tɩan tə nə. Tə tɩan təntə fwa cʋna yiri nədʋ. Tə wa lɩ̀à tə, yà cwàrɩ̀ də duən. Ba yà pəni duən vɛɛ vɛɛ, də ba pəni wiən, tə nə tà ləzoni tətə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba ken ba mʋ̀ lɩ̀à təntə mən wa, tə nə ba dəŋi mama, sə ba də́ càn. Yá ba dàń yɩ won tə, nə nə wàá kʋ nə, nə twá nə ma lwarɩ.
Mə kʋ yɩ nətʋ á tətəŋi wa. Lɩ̀à təntə yiri wulə də aba, ba tʋŋa yìə̀n, ndə tə tɩan tə lɩ̀à tə nə. Ba pandwɩa wa, ba yàá bʋŋa də, Yɩɩ bɩrɩ ba yìə̀n, kʋ ga yɩ kʋnkʋn. Ba dàń ga yɩ lɩ̀à tə, ba nə pəni duən vɛɛ vɛɛ, ba ma fwa durən yìə̀n ba tətə yɩra. Ba goni Yuu-Tiu dɩ̀àn tə. Yá ba ga twɩn malɩkɛ tə, tə nə jə dun. Yá malɩkɛ pɩ̀ʋ́ Miswɛlə* də tətə ga wà pìí ʋ twɩn *Sɩtana tʋran təntə yiri. Ʋ ga tʋ́tʋ̀nɩ́ də Sɩtana *Moyizə tɩgɩ tə yɩrɩ. Yá ba ka van duən təntə wa, malɩka Miswɛlə wà də́də́n, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ Sɩtana bʋ̀rà, ʋ nə twɩn Moyizə tə yɩrɩ. Sʋgʋ tə, ʋ nə swɩ̀n nə yɩ: «Yuu-Tiu nə wá bʋ̀rɩ̀ n bʋ̀rà, sə ʋ kə mʋ́ càn wa!» 10 Yá ba mʋ̀ lɩ̀à təntə twɩn kʋ tə, ba nə yə̀rì tətə. Kʋ tə, ba nə twá ba yɩdɩrɩ tə nə, ba ma yə̀ə́ kʋ yənu təntə, də yɩ ndə vàná yənu nə, kʋ nə yɩ tʋtʋ. Yá kʋ yənu yiri təntə, tʋtʋŋɩ ga yɩ, sə kʋ cʋ̀gʋ̀ ba. 11 Càn nə wá yí ba, ba nə zʋa Kayɛn tʋtʋnaa tə wa yɩrɩ. Càn nə wá yí ba, ba nə taa səbiu yɩrɩ, ba tʋŋa kʋnkʋn yìə̀n, ndə Balamə nə. Càn nə wá yí ba, ba də nə zàn ba cɩ́rɩ́, ndə Kore§ tɩ̀án tə nə yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, tɩan wá də́ ba də. 12 Cɩ́gá, ba mʋ̀ nə tʋŋa cavɩyiən á mʋ̀ *Kərisə lɩ̀à tə, wodirən ka də́ duən nə máŋá wa. Ba yàá də́, ba nyʋ, ba ja lɛ tɩa nə, á wodirən tə máŋá wa. Cavɩra ga ba ba jə. Ba yɩ ba cɩcɩ yoo nə ba bʋŋa. Ba yɩ ndə bakwan nə, tə nə ba dwà nɩ̀, voo nə pɛ̀e kʋ ja kɛ̀eń. Ba yɩ ndə tɩ̀án tə nə, tə nə wà bɩa zɩn, tə bɩa zɩŋʋ máŋá wa. Tə tɩ̀án təntə yɩ ndə tə tɩga mɩ́ámɩ́án, tə ŋʋnan ga gwɩn, tə nan kàrá wa. 13 Ba pɩn, ba cavɩyiən tə tà tɩa mama, ndə mʋʋ nɩ́á pùń nə yàá pàlɩ̀ tə nan, kʋ bəbəru kasɩlʋ yuu nətʋ. Ba yɩ ndə kacɩlacɛ nə, tə nə kʋ́ʋ̀ yə̀rì bwálɩ́ tə, tə nə wá va. Yɩɩ pɩ̀à bwálɩ́ ʋ tún ba nə. Kʋ bwálɩ́ təntə yɩ tɩtɩn máŋá mama wuuu, kʋ yikunu tə ga dwə tɩtɩan mama.
14 Enokə yɩ ləzoni nɩbara ba nii barpɛ lìù. Ʋ mʋ̀ nə dàà Adamə nə. Ʋ dí yáá ʋ swɩ̀n ba mʋ̀ lɩ̀à təntə yoo, ʋ wʋ́: «Á nəŋə, Yuu-Tiu nə, ʋ bɩ̀àn də ʋ malɩkɛ miliyʋn, 15 sə ʋ bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à mama bʋ̀rà. Ʋ wá kə cʋna lɩ̀à tə mama càn wa, ba yokʋkwɩnan tə mama yɩrɩ, ba nə fwa, ba ma zɩgɩ ʋ nə. Ʋ wá kə cʋna lɩ̀à tə, ba nə jə fwiə, càn wa, ba tʋran tə mama yɩrɩ, ba nə twɩn ba ma zɩgɩ ʋ nə». 16 Ba lɩ̀à təntə mʋ̀ pwìí ba poli, abada. Ba mʋ̀ yɩ ba zəzən ba kwi wuuu. Ba ga yɩ ba fɩra yokʋkwɩnan tə nə, ba twá, ba ma wulə. Ba yàá swɩ̀n sʋfaran, ba ga bwɩ lɩ̀à tə nə, ba nə yə̀ə́ də, ba wá na won kʋ tɩ̀án con.
Kərisə lɩ̀à tə kwìə̀
17 Yá á mʋ̀, à nə yɩ à nubisoni *Kərisə yɩrɩ, á lie á tɩ̀àn Yɩɩ sʋ̀ràn tə, nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə *tʋntʋna tə nə dí yáá, ba swɩ̀n tə yoo, ba bɩrɩ. 18 Ba swɩ̀n də, lʋʋ zaŋʋ máŋá wa, lɩ̀à wá mʋn aba. Yá ba dàń wá yà lɩ̀à tə, ba yáá nə tə̀lə́ də Yɩɩ, ba ga twá ba təntɩan pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə. 19 Mə ba mʋ̀ nə pwɛ̀e Kərisə lɩ̀à tə duən wa. Kʋ yɩ ba tətə pubʋŋɩ nə, ba twá, ba ga ba Yɩɩ-*Siŋu tə nə twá.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
(2 Piyɛrə 3.17-18; Kolosə tɩ̀án 2.6-7; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 3.3-5; Zwakə 5.19-20)
20 Yá á mʋ̀, á nə yɩ à nubisoni *Kərisə yɩrɩ, kʋ yɩ Yɩɩ nə pɩn, á sɛ̀e Zwezi sʋywáŋʋ́ tə. Á dàń vəli yáá wuuu, kʋ wa. Á jʋ̀nà Yɩɩ də Yɩɩ-*Siŋu tə saŋʋ. 21 Á yana Yɩɩ sonu tə wa, máŋá mama wuuu. Á jana yala, də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá dəri á yinəgə zənzən. Yá ʋ wá pa aba mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. 22 Á dərə ba tə, ba nə wà ba waa mama ken Zwezi nə, yinəgə. 23 Á joŋə ba duən, á vaŋa ba á lɩ bʋ̀rà tə wa, kʋ nə wá pa, ba kə ba mən wa, ndə ba nə van sɩsɩʋ ba lɩ mən wa. Á dərə ba duən tə də yinəgə. Á dàń nə cɩa á tɩ̀àn nə, á dànà ká pa ba yokʋkwɩnan tə pwarɩ aba.
24-25 Yɩɩ cɩcɩ nə jə dun. Ʋ mʋ̀ nə mɛ də dun, də pàrɩ̀, də dɩ̀àn də wanʋ. Kʋ zɩgɩ sɩ́ʋ́n, kʋ ja vələ wuuu! Ʋ twá nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə, ʋ ma jon nəba nə cʋna wa. Ʋ wàá á nə ʋ cɩ̀, ʋ pɩn, á ba cʋna fwa. Ʋ wàá ʋ pɩn, á twi á naŋa ʋ yáá con, də á ba yoo mama jə, ba nə wá caga á nii nə kʋ yɩrɩ, də pupwən, ʋ dun tə wa. Amɩɩna!
* 1:9 1.9 Yoo kʋ tə yəbə, kʋ tə̀lə́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wulə Zwifə-ba saga duən wa. 1:11 1.11 Kayɛn yɩ Abɛlə zʋnʋ. Ba mɛ bələ yɩ Adamə də Ɛvə bɩa. Kayɛn yà yɩ wʋlwanyiən Yɩɩ yáá con. Ʋ mʋ̀ nə gʋa ʋ nyánʋ́ Abɛlə. 1:11 1.11 Balamə yɩ vʋrʋ. Pɩ̀ʋ́ don bon wá, sə ʋ pa ʋ zɩrɩ ʋ kə *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə nə, sə Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ ba. Yá ʋ dàń wà wànɩ́ ʋ zɩrɩ, ʋ kə ba nə. Kʋ yɩ ʋ pìí ʋ lòrì Yɩɩ, ʋ pa ba zəni. Kʋ kwa nə, ʋ kʋ́ʋ̀ pìí ʋ bɩrɩ coŋi pɩ̀ʋ́ tə nə, sə Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə ʋ twá kana nə, də nàŋʋ́ tə, ba nə gʋa woŋwanan nə. § 1:11 1.11 Kore jɩn Yɩzərayɛlə lɩ̀à duən, ʋ kə ʋ kwa, ʋ ma zɩgɩ *Moyizə də *Arɔn nə, Yɩɩ nə kúrí, sə ba ya ba yáá tɩ̀án. Yɩɩ ma pa, tɩa tə súrí ka nii ka ləri Kore də ʋ dìə̀ lɩ̀à mama.