13
Zwezi swɩ̀n Yɩɩ dìə̀ tə cʋna yoo
(Matiə 24.1-2; Likə 21.5-6)
Zwezi yà nə naŋa *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa máŋá tə nə, ʋ karbiu tə don swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Karnyɩna, ywàń Yɩɩ dìə̀ tə! Kʋ lwə̀ zəni! Kʋ ziən yii wa! Kʋ lwə̀ də kapana nəfaran!» Zwezi ma le wá, ʋ wʋ́: «Dəfaran tə tə, n nə na, tə mɛ wá tʋ tə pú dɩɩn don nə. Kapan nədʋ tətə bá pə̀ń kʋ don yuu wa. Tə mama mɩ́ámɩ́án wá lwá tɩa».
Talɩkwa máŋá tə yoo
(Matiə 24.3-14; Likə 21.7-19)
Zwezi jə̀ń *oliviye tɩ̀án paan tə yuu wa. Kʋ paan tə wulə *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə yáá con. Ʋ karbɩa Piyɛrə də Zwakə də Zwan də Andəre cɩcɩ yà nə wulə də wá, ba bwe wá, ba wʋ́: «Man máŋá tə, kʋ nə wá tʋn n bɩrɩ nəba, də won tə, kʋ nə yɩ mɩmɩnʋ, kʋ nə bɩrɩ máŋá tə, tə wiən təntə mama nə wá bà».
Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Á cɩa á tɩ̀àn nə, sə lìù mama dàn ká gɩgarɩ aba. Lɩ̀à zənzən wá ja à yɩrɩ ba bà. Ba lìù mama ga wá swɩ̀n, ʋ wʋ́: ‹À mʋ̀ nə yɩ *Kərisə!› Yá ba wá gɩgarɩ lɩ̀à zənzən. Á nə nì kʋ̀ʋ̀ ŋwɛn də kʋ bwələ, á nə nì kʋ̀ʋ̀ ŋwɛn də kʋ ŋʋ́ná, fən dàn ká ja aba. Nətʋ nə kʋ mɛ, sə kʋ tʋn, yá kʋ ga tə tà lʋʋ zaŋʋ nə. Dwíə́ tə lʋʋ mama wa wá ta, tə zɩgɩ duən nə. Yá payuu wá ta kʋ zɩgɩ kʋ don payuu nə. Tɩa wá səsəgi bwálá kapʋpʋ nə, niən də ga wá yà lá. Kʋ wá nyɩn ndə kapuə pùə́ yàá nə zàn ka yɩ̀, sə ʋ lʋra.
Á cɩa á tɩ̀àn nə! Lɩ̀à wá ja aba, ba ma bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà. Ba wá mà aba də fɩfɩran *Zwifə-ba *jə́rə́ dii wa. Ba wá ja aba, ba ja va yáá tɩ̀án, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún, də pɛ̀egá yáá con à mʋ̀ yɩrɩ, sə á swɩ̀n kʋ tə, á nə yə̀ə́ á bɩrɩ ba. 10 Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə mɛ, sə kʋ mʋ̀ nə də́ yáá kʋ swɩ̀n kʋ bɩrɩ lʋʋ tə mɛ nə, kʋ kwa nə, tə yìə̀n tə wá bà. 11 Yá máŋá tə nə, ba nə wá ja aba, sə ba ma bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, kʋ tə ba tə, á nə wá swɩ̀n, á dànà ká də́ yáá á pa, kʋ mʋ̀ yoo ja aba. Kʋ máŋá tə wa, sə á swɩ̀n sʋ̀ràn tə nə wá bà á nii wa, tə nə ba á mʋ̀ naŋa, tə yɩ tə naŋa Yɩɩ-*Siŋu tə yɩrɩ.
12 Lɩ̀à wá ja ba nubɩa ba pa, sə ba gʋ, yá bɩa nyɩna-ba də wá tʋn kʋ nyɩnyɩga də ba bɩa. Bɩa wá zàn ba zɩgɩ ba nyɩna-ba nə, ba gʋ ba. 13 Lɩ̀à tə mama wá dʋ́n aba, à mʋ̀ yɩrɩ. Yá lìù tə, ʋ nə wá ja pɩ́nʋ́, ʋ zɩgɩ ʋ dɩ̀àn kʋ yoo tə, kʋ va kʋ zwɛ̀e, kʋ tíú wá na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.
Wokʋkwɩʋn tə Yɩɩ nə zʋnɩ
(Matiə 24.15-28; Likə 17.20-37; 21.20-24)
14 Á wá na wokʋkwɩʋn tə nə cʋ̀gà, də kʋ wulə bwálɩ́ tə nə, kʋ nə wà mɛ. (Sə lìù tə, ʋ nə kàrɩ̀, zùrì ʋ yɩra!) Kʋ máŋá tə wa, sə lɩ̀à tə, ba nə wá yà Zwide nagwanaa con, dəri ba dɩ̀ pɛɛn. 15 Lìù tə, ʋ nə wá yà dəyuu wa, kʋ́ʋ̀ dàn ká cú, ʋ dàn ká zʋ ʋ dìə̀, ʋ tì ʋ zɩla. 16 Yá lìù tə də, ʋ nə wá yà kárɩ́ wa, dàn ká pìí ʋ va sàń ʋ tì ʋ gànʋ̀ don. 17 Kʋ wá yà lɛɛ máŋá təntə wa, kʋ pa kana tə nə, ba nə jə pwìí, də ba tə nə, bɩa nə ŋwà ba nyʋnɩ nə! 18 Á lòrì Yɩɩ, sə tə mʋ̀ càn təntə dàn ká yí yɩdɩɩn wa. 19 Kʋ mʋ̀ dɩan tə nii nə, càn tə wá doni càn tə mɛ nə yɩ lá. Kʋ nə zɩgɩ máŋá tə, Yɩɩ nə fwa lʋʋ, woyiri nətʋ tə wà twi, yá càn yiri təntə də kʋ́ʋ̀ bá bà abada. 20 *Yuu-Tiu nə wà dɩan tə nii lɩ ʋ ga ga, lìù mama yà bá jon ʋ mɩɩ. Yá ʋ dàń lɩ tə nii ʋ ga ga, ʋ lɩ̀à tə, ʋ nə kúrí, sə ba ya ʋ nyiən tə yɩrɩ. 21 Lìù dàń nə swɩ̀n á con, ʋ wʋ́: ‹Á ywàŋá, *Kərisə wulə yəbə!›, nə à yə̀ə́: ‹Á ywàŋá, ʋ wulə lá con!› Á dànà ká sɛ̀e kʋ tíú nii. 22 Kʋnkʋn Kərisə-ba də kʋnkʋn nii sʋ̀sʋ̀nà wá bà. Ba wá tʋn yikunu dɩ̀àn mɩmɩnan də yomɩlan. Də kʋ nə wàá, ba wá gɩgarɩ lɩ̀à tə tətə, Yɩɩ nə kúrí. 23 Á mʋ̀ dàń ya cɩa á tɩ̀àn nə! À dí yáá à man tə à bɩrɩ aba.
Ləzwənə-Biu túrí tə yoo
(Matiə 24.29-31; Likə 21.25-33)
24 Kʋ máŋá tə nə, càn təntə kwa nə, yìə̀n zənzən wá tʋn: Yɩcaʋ tə wá jì yikunu. Cànà tə kʋ́ʋ̀ bá ja poni. 25 Kacɩlacɛ wá nan lanworu wa tə tʋ. Yá dɩ̀àn tə, tə nə wulə lanworu tə wa, də wá gugurə. 26 Ba dàń wá na *Ləzwənə-Biu* tə bakwan tə wa, də ʋ bɩ̀àn də dɩ̀àn tə nə dáá, də dun. 27 Ʋ wá tʋn *malɩkɛ lʋʋ sapara banɩa tə nə, lʋʋ yɛɛ tə mɛ nə, sə ba kə lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, tə duən nə».
Kapɩrʋ yuu wa kàrà
(Matiə 24.32-35)
28 Zwezi kʋ́ʋ̀ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Á nəŋə yoo tə, à nə pɩ̀à, sə à twá kapɩrʋ tə kàrà tə nə, à swɩ̀n: Máŋá tə nə, kʋ nɛɛ tə nə yɩ wobwalan, yá kʋ ga twè vʋran, á yə̀ə́ də, sii bwələ. 29 Mə kʋ yɩ nətʋ, də á nə nɩ tə wiən təntə, à nə swɩ̀n tə yoo, á mɛ, sə á lwarɩ də, *Ləzwənə-Biu túrí tə bwələ. Ʋ wulə cwəŋə wa, ʋ yí ʋ zwɛ̀e. 30 Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Kʋ yoo təntə wá tʋn, də zə̀n lɩ̀à tə mama, ba nə wulə tɩa yuu wa, tə wà tɩ ba zwɛ̀e. 31 Lanworu də tɩa mɛ wá jén, yá à sʋ̀ràn tə mʋ̀ bá jén, abada!»
Yɩɩ cɩcɩ nə yə̀ə́ lʋʋ zaŋʋ máŋá
(Matiə 24.36, 42; Likə 12.40-38)
32 «Lìù mama yə̀rì dɩɩn tə, nə à yə̀ə́ máŋá tə, yìə̀n təntə nə wá tʋn. *Malɩkɛ tə Yɩɩ *sàń nə, də Yɩɩ-Biu tə tətə yə̀rì kʋ. À nyɩna Yɩɩ cɩcɩ nə yə̀ə́. 33 Á cɩa á tɩ̀àn nə, á dànà ká dwɛ̀e, á nə yə̀rì máŋá tə kʋ nə wá tʋn yɩrɩ. 34 À vəru də à ka pìí ka bà wá yà nətʋ: Bɛɛ don vələ cwəŋə. Ʋ nan ʋ yá ʋ sàń ʋ pa ʋ tʋ̀tʋ̀nà nə. Ʋ pɩn ba lìù mama tʋtʋŋɩ. Yá ʋ ga swɩ̀n lìù tə nə cɩ̀ mimii tə nə, sə kʋ tíú súrú ʋ yɩ́á zəni. 35-36 Á dàń súrə́ á yɩ́á zəni, á nə yə̀rì máŋá tə, dìə̀ tíú nə wá pìí ʋ bà yɩrɩ. Ʋ nə pìí ʋ bà, ʋ dɩ̀ á yuu, ʋ wà mɛ, sə ʋ na aba, də á dwɛ̀e. Ʋ túrí tə wàá dədəni kʋ yanɩ, nə à yə̀ə́ tɩtɩn kwɩʋn nə, cəbɩa kurə máŋá wa, nə à yə̀ə́ jɩjʋ nə. 37 Kʋ tə à nə swɩ̀n á con yəbə, kʋ mʋ̀ nə à swɩ̀n lɩ̀à tə mɛ con: Á súrə́ á yɩ́á!»
* 13:26 13.26 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 13:29 13.29 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. 13:32 13.32 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.