5
Zwezi lɩ zinə bɛɛ don yuu wa
(Matiə 8.28-34; Likə 8.26-39)
Kʋ kwa nə, Zwezi yí Galile mʋnaa tə vàn don nə, Zwerazenɩan-ba nagwanaa wa. 2-3 Ba nan nɩ́á yuu bori tə wa. Kʋ máŋá tə wa, bɛɛ don twi ʋ jə́rí Zwezi. *Zini yà jə kʋ bɛɛ təntə. Ʋ yɩ ʋ nan pɩ̀ràn bʋran wa. Ʋ yà wulə tə pɩ̀ràn bʋran tə wa, ba nə kʋa, ba ma kəni tɩga. Lìù yà tə̀lə́, ʋ nə wàá wá ʋ vwe də banzala tətə. Kʋ nɛɛ ce duən, ba nə vwə ʋ nɛɛ də lugu ŋoni, ba vwə ʋ jɩ̀àn də banzala, yá ʋ kàrʋ́ banzala tə də lugu ŋoni tə. Lìù mama dɩ̀àn yà wà wá yí. Máŋá mama, tɩtɩn də yɩcaʋ, ʋ yàá jírí tɩga pɩ̀ràn bʋran ba tə wa də pɛɛn yuu wa. Ʋ mà nii də ʋ bɩ̀rɩ̀ ʋ yɩra ʋ kàrɩ́ də kapana.
Ʋ nɩ Zwezi yɩŋʋna, ʋ dàń ma dəri ʋ bà, ʋ tʋ ʋ yáá con. Ʋ ga bubwi zənzən, ʋ kə yɩɩ nə, ʋ wʋ́: «Zwezi, Yɩɩ tə, ʋ nə wulə tə mɛ yuu wa, bìú, bɛ̀eɛ̀e nə n pɩ̀à à con nə? À lòrì mʋ́, sə n taa Yɩɩ yɩrɩ, dàn ká kə nə càn wa». Zwezi yà swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Zini, n nan bɛɛ tə yɩra!» Zwezi dàń ma bwe, ʋ wʋ́: «N yɩrɩ nə ya bɛ̀eɛ̀e?» Kʋ ma le wá, kʋ wʋ́: «À yɩrɩ nə yɩ ‹buruburu›.» Kʋ yɩ cɩ́gá, zinə zənzən yà dáá bɛɛ yuu wa. 10 Yá kʋ dàń lòrì pwəpwə, sə ʋ dàn ká dɩŋa tə, ʋ lɩ lʋʋ nii tə wa.
11 Twərən zənzən yà wulə kʋ bwálɩ́ tə nə paan yɩra, tə də́ wodirən. 12 Zinə tə ma lòrì Zwezi, sə ʋ kə tə twərən tə yɩra. 13 Zwezi ma pa tə cwəŋə. Zinə tə dàń ma nan bɛɛ tə yɩra, tə zʋ twərən tə. Tə yí mʋ̀rʋ̀ bələ. Tə mama mɩ́ámɩ́án nan paan tə yuu, tə tʋ mʋnaa tə wa, tə tɩ.
14 Twərən nəcɩra tə dàń dəri, ba va ba swɩ̀n kʋ yoo tə tɩʋ tə də tɩbii tə wa. Lɩ̀à dàń zàn ba va ba ywàń kʋ tə, kʋ nə tʋn. 15 Ba twi ba yí Zwezi də bɛɛ tə, ʋ yà nə jə zinə buruburu tə. Ʋ yà jə̀ə́, ʋ zʋ ganan, ʋ yɩ́á ga na tɩa. Fən zʋa ba. 16 Twərən nəcɩra tə man kʋ tə mama, ba nə nɩ ba bɩrɩ lɩ̀à tə. Ba man kʋ tə nə yí bɛɛ tə, zinə tə yà nə jə, tə ma nan tə zʋ twərən tə. 17 Ba dàń ma lòrì Zwezi, sə ʋ nan ba nagwanaa tə wa.
18 Zwezi nə pɩ̀à, sə ʋ zʋ nɩ́á yuu bori tə, bɛɛ tə, ʋ yà nə jə zinə zənzən, tə lòrì wá, sə ʋ yá ʋ pa ʋ twá ʋ nə. 19 Yá Zwezi dàń vɩga, ʋ ga swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Pìí, n va n dìə̀ n lɩ̀à con, n man kʋ tə mama, *Yuu-Tiu nə dəri n yinəgə zənzən ʋ ma fwa ʋ pa mʋ́». 20 Bɛɛ tə ma va nagwanaa tə wa, ba nə boŋə ‹Tɩan-Fugə› tə, ʋ man won tə mama, Zwezi nə tʋn ʋ pa wá. Kʋ gwárɩ́ lɩ̀à tə mama, ba nə cʋgʋ ʋ nii sʋgʋ tə.
Zwayirisə bʋ̀á bwiun də kan don yayɩgʋ ka zwɛ̀e yoo
(Matiə 9.18-26; Likə 8.40-56)
21 Zwezi pìí ʋ va mʋnaa tə vàn tə don nə də nɩ́á yuu bori tə. Lalʋʋ twi, kʋ kɩkarɩ wá, də ʋ zɩga mʋnaa tə nii nə. 22 *Zwifə-ba *jə́rə́ dìə̀ don yuu tíú twi ʋ con. Ʋ yɩrɩ nə yɩ Zwayirisə. Ʋ nə nɩ Zwezi, ʋ tʋa ʋ nɛɛ nə, 23 ʋ ga lòrì pwəpwə, sə ʋ san ʋ nə. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À bʋ̀á wulə ʋ tɩ». Ʋ dàń lòrì wá, ʋ wʋ́: «Bàá, n tún n jɩ̀àn ʋ yuu wa, sə n ma jon wá tɩan jɩɩn wa, sə ʋ mɩɩ ga ya lʋʋ».
24 Zwezi vəli də Zwayirisə. Lalʋʋ púə́ ʋ kwa də kʋ nɩŋɩ ʋ nɛɛ nə. 25 Yá kan don yà wulə ba wa, ʋ tàŋá nə twi ka ba zɩga, kʋ nə yí bɩna fugə bələ. 26 Ʋ dí càn zənzən máŋá tə wa, ʋ nə ywarɩ ʋ tɩ̀àn dɩmʋtʋra zənzən con. Ʋ cʋ̀gʋ̀ wiən tə mɛ, ʋ nə jə, kʋ ga tə ba kʋkwa. Kʋ dàń yà kwɛn kʋ jə wá zənzən. 27 Ʋ nì Zwezi ŋwɛn. Ʋ dàń twi lalʋʋ tə wa, ʋ twá Zwezi kwa con, ʋ dwen ʋ gànʋ̀ nə. 28 Ʋ yà swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À nə kən cɩ́gá, à dwen ʋ ganan tə cɩcɩ nə, à yayɩgʋ tə wá zwɛ̀e». 29 Naa nədʋ, də ʋ jana tə lwagʋ tə zɩga, ʋ ga na ʋ tɩ̀àn, ʋ yayɩgʋ tə nə zwɛ̀e yɩrɩ. 30 Kʋ máŋá tə wa, Zwezi lwarɩ də dɩ̀àn nan ʋ yɩra. Ʋ dàń vəvəri lalʋʋ tə tətəŋi wa, ʋ bwe, ʋ wʋ́: «Wàà nə dwen à ganan nə?» 31 Ʋ karbɩa tə ma swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «N na də, lalʋʋ tə wulə mʋ́ kʋ yugə tɩa tə mama, yá n ga bwe, də wàà nə dwen n yɩra». 32 Yá Zwezi yà wulə ʋ ywàŋá, sə ʋ lwarɩ lìù tə nə fwa kʋ nətʋ tə. 33 Fən zʋa kan tə, ʋ dàń ga vɩvaga, ʋ yà nə yə̀ə́ yoo tə nə yí wá yɩrɩ. Ʋ dàń ma bà ʋ tʋ Zwezi nɛɛ nə, ʋ swɩ̀n cɩ́gá mama ʋ con. 34 Zwezi ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À nakʋa, n nə ken n waa à nə tə yɩrɩ, Yɩɩ jon mʋ́. Vəli də bɩcan sìə́, n yayɩgʋ tə zwɛ̀e mɩ́ámɩ́án».
35 Zwezi nə wulə ʋ swɩ̀n nətʋ tə, də lɩ̀à nan jə́rə́ dìə̀ yuu tíú tə sàń, ba bà ba swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «N bʋ̀á tə mɩɩ zwɛ̀e. N kʋ́ʋ̀ wà mɛ, sə n wʋwalɩ karnyɩna tʋtʋ». 36 Yá Zwezi wà sʋ̀ràn təntə con tan, ʋ swɩ̀n jə́rə́ dìə̀ yuu tíú tə con, ʋ wʋ́: «Dàn ká pa fən ja mʋ́, kə n waa cɩcɩ à nə». 37 Ʋ wà yá ʋ pa lìù mama kwé ba, də kʋ nə tà Piyɛrə, də Zwakə, də ʋ nyánʋ́ Zwan.
38 Ba nə yí jə́rə́ dìə̀ yuu tíú tə sàń, Zwezi nɩ lɩ̀à tə, ba yà wulə ba fwa zəzugu, ba kwi, də ba mà nii. 39 Ʋ zʋa dìə̀ tə wa, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e yɩrɩ nə á fwa zəzugu nətən, yá á ga kwi? Bisɩmaa tə wà tɩ, ʋ yɩ ʋ dwɛ̀e». 40 Ba dàń wulə ba mʋŋa wá. Ʋ ma pa ba mama nan, ʋ ga yá bʋ̀á tə nuu də ʋ nyɩna, də ba tə, ba yà nə yɩn də wá. Ʋ dàń zʋa bwálɩ́ tə, bisɩmaa tə nə wulə. 41 Ʋ jɩn bʋ̀á tə jɩɩn nə, ʋ ga swɩ̀n ʋ con də ʋ lʋʋ sʋgʋ, ʋ wʋ́: «Talɩta kumi!» - Kʋ də̀ń nə yɩ: Bisɩmakana, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ n con: Zàn yɩɩ nə! 42 Bisɩmakana tə zəzən ʋ nyɩ́ ʋ zàn ʋ vəli. Ʋ yà jə bɩna fugə bələ. Ba nə nɩ kʋ nətʋ tə, kʋ gwárɩ́ ba mama, kʋ nə dɩ̀gà ba yuu zənzən yɩrɩ.
43 Yá Zwezi dàń dùə̀ súú ba nii nə, də ba dàn ká pa, sə lìù mama lwarɩ kʋ. Kʋ kwa nə, ʋ swɩ̀n ba con, ʋ wʋ́: «Á pɩan wodiu bʋ̀á tə nə, sə ʋ də́!»