1 PEDRO
Nacharam ẽsap Pedroou phã deepʉ̈itarr
Chi phãtarr. Mʉg carta Pedroouta phãjim. Ichdëuta õrau ichig Jesús igwi “Pʉjã i dʉ̈i nʉrrarrau” abaawai, irua magʉm Jesús khaugba chitʉm a iekhajim aajem (Jn. 13:36-38; 18:15-27). Irua mag iekhajieb mamʉ, Jesuu deeu i kõit Ẽwandamag jëeuwi ewag ich iek ʉ̈khaju khʉʉnjã warag irigta jaau pʉajim aajem (Jn. 21:15-19). Mag Jesús khaugbam a iekhatarr gaaimua burrjieb mamʉ, Echos gaai oowain, burrba arrjö, ichdëu Jesús iek ʉ̈khatarr gaai nem ubag sim. Ich mag sim gaaimua chadcha ich Jesuu i igwia iekhatarrjö (Jn. 1:42), ichta Jerusalenam iglesia ee chi pörkha sĩsijim aajem (Hch. 1-2).
Chijã khʉʉn atheeta phãjĩ. Mʉg carta judionaan amachdëu Cristo iek ʉ̈kha narr gaaimua idëu amach khajap sĩubam gaaimua dʉr wëtwi parhoob durr chaaur nʉnʉid arr khʉʉn atheeta phãjim aajem (1:1). Mamʉ mag chi ʉ̈kha narr khʉʉn ee judionaan appaijã khaba, judionaan khabam khʉʉnpata thʉnarr aawai, makhʉʉn atheepata phãjim aajem. Pedroou mʉg carta phãawai “Babilonia” ee simuata phãjim aajem (5:13). Mamʉ mag Babilonia anʉm chan Babilonia chaar khaba, Romata chi ʉ̈kha narr khʉʉnau mag thʉ̈r wai naajim anaabá. Chi Romapienauta chi ʉ̈kha nʉm khʉʉn ẽudee mag ẽkhaajerr aawai sĩi bigawaapai deeum gaaita thʉ̈r wai naajim aajem.
Khan jawaag ajĩ. Mag Pedroou mʉg ẽsap phãtarran, mag chikham jua ökgau dʉr wënʉrrʉm gaaimua dau aug wau narr aawai magʉmjã igba amachdëu ʉ̈kha nʉm gaaita warag ubʉ api jaaunaa ĩchab jãgwiata jãg dau aphʉʉ aju aai nʉ a jawaag ajim. Maguata mag am dau aphʉʉ durrum khĩirjunaata ʉ̈rcha am wawí sim (2:19-20; 3:14,17; 4:1,12-15,17,19; 5:9-10). Mag jaaupʉ̈itarr aawaita ĩs ewagjã mʉg librodam gaai thʉ̈ʉrwai maadëu khaphʉ nʉm, jãga aajẽ Cristo iek gaaimua dau aug waauwai.
1
Salud
Mʉʉn Pedroou, Jesucristooucha ich i jaaumkhĩir jʉr autarr. Pãar pãach durr chaaur parhooba aaidʉ durrum khʉʉnag muata pãrag mʉg ẽsap phã deepʉ̈i chirʉm: Ponto anʉm durram khʉʉnag, Galaciapienag, Capadociapienag, Asiapienag maimua Bitiniapienagjã agjö; ajapcharan maach meeun thum maach peerdʉajem iek ʉ̈kha nʉm gaaimua durr chaaur dʉr durrum khʉʉnagma.
Ermanonaan, õor jua ökgau pãar mag chikham durr dʉr durrab mamʉ, pãarjã agjö ich Ẽwandamaucha jʉr autarr khʉʉn khabahab, ichdëu warrgarwe khĩirju wai sĩerrjö chadcha pãar peerdʉ autarr aawai. Magtarr aawai pãarta ich Akharag ich athee khĩet phë aupijim, Jesucristo meewai bag ãrtarrau pãach ajaug paabapäaiwai ich ipierraa wënʉrramkhĩir. Ẽwandamau warag pãar ʉ̈u eeg oonaa khõinaata pãar wai sĩepim khõsi chiraajem.
Jesucristo dʉ̈icha naaimajuuta khĩirjuajem
Mua ʉ̈u ajim a chirʉm maach Pör Jesucristo Aai Ẽwandamag, ʉ̈u ichdëuta maach dau aug khaugwi maach akhaar dich pekau ee chi khëchamjö narrta ʉ̈u peerdʉ auwi ich chaainkha autarr aawai. Mag i chaainkha nʉmʉn, ʉ̈u Jesucristojã deeu phiidʉtarr gaaimuata mag i chaainkha naawai, jãg nʉʉ awi ich Ẽwandamau ich sim aar maach phë auju jaau simjö ich dʉ̈i chadcha wai joothʉjujã khaphʉ nʉm. Mam paaukhabaimam chan tag meejã meeba, khaibagjã chukhu, ni jöoiraa paajã khaugba ich magta nʉisiju. Pãraujã pãach thãrauchata Ẽwandam iek ʉ̈kha naawai irua ich jua theegauta pãar thʉa wai sĩeju, mʉg atag deeu Cristo bëewi maach ich aarcha phë arr nʉm ora. Mag pãar phë athaadëm edta pãachdëu nem ajapham paarpaju khĩirjuajerrjã thumaa chadcha pãrau wai nʉisiju.
Maguata pãar pãachdëu ʉ̈kha nʉm iek gaaimua gaai machgau ökhĩirjuu aju awiajã maan khũchpaiu. Magwiajã chadcha Ẽwandamau pãach dʉ̈i mag ajapha aju khaphʉ naawaita magʉmjã igba chadcha pãar onee nʉm. Mamʉ mag pãar phithurg au nʉmʉn, phĩr chaar khap aag õtdau ee chach oojemjö, pãrau chadcha ich iek thãraucha ʉ̈kha nʉ a khap aagau. Mag phithurg au nʉmjã i isegba ʉ̈u ãwat nʉmʉn, magan maata phĩr chaar khãaijã ʉ̈rcha balee sim, phĩr awiajã mʉg atag chukhu aadëju aawai. Mamʉ mua jaau chirʉmjö mag ãwat nʉmʉn, magan deeu Cristo bëem edjã ich Jöoirauchata khapanag dakhĩir pãar thö iekhaju, mag ʉ̈u ãwattarr jũrr.
Pãrau mʉ dënjö Jesucristo khĩircha oobajieb mamʉ, pãrau i khõsinaa i iekjã ʉ̈kha nʉm. Maguata atcha oneg nʉm iekhau pöd pãrau pãach onegjã jaauju khaugba nʉm, jãga naaimaju khai ya ich dʉ̈icha naaimaawai. Mag pãrau pãach daúa i ooba naab mamʉ, jãg i iek ʉ̈kha nʉm chan par khabam. Jãg ich iek ʉ̈kha nʉm gaaimuata ʉ̈u irua pãar peerdʉ aubajieb.
10 Warrgarwe Aai i jaaumienau jaaujeejim, jãga Ẽwandamau mag õor peerdʉ auju. Mamʉ mag ajap estudiewi dʉ̈rrcha ag iek ig iyʉ̈ʉ aajerrjã ich maagwaiwe chan mag amachdëu jaau nʉmjã pöd ajappai khaugba aajeejim, jãga Ẽwandamau magju. 11 Mamʉ ich Ẽwandamau ich Akharagta amag nem jaaupiejerr aawai chadcha chi Akharauta mag Cristoou õor peerdʉ awaan bëeju nawejã i igwi, “Woun ãb bëewi õor ee aphʉʉ abarmuata nem thum pödpʉ̈iwi ichta ʉ̈gthar mawia thumaam khʉʉn khãai chi jua thierrkha sĩsiju” a jaaujeejim amag. Amachdëu mag ũrbaawai warag ajapchata khaphʉ am iigjeejim, chijãg wounchata mag bëeju a jaau sĩ maimua mag pierrwaijã jãagwaichata barchëju a khap aag. 12 Mamʉ mag nʉm ee ich Ẽwandamau amag khaphʉ apiejeejim ĩchab, mag amau woun bëeju jaau nʉmjã amach daúa oobaju; ajapcharan maach ĩs ewagam khʉʉn athee bëejuuta mag jaaujeejim. Maagjerr aawai ĩs maach peerdʉajem iek jaau nʉm khʉʉnaujã, ich ag Ẽwandam Akharauta maachig jaaupibaawai, ich mag woun bëeju jaaujerr iekta maraujã jaau wënʉrrabahab. Ĩsin mag õor peerdʉ aaujem iek maadëu khaphʉ nʉm ee, Ẽwandam chognaan angelnaanaujã agtha khaugba naawai, amau khaugam khõchaaga aajem, jãga mag Ẽwandamau õor peerdʉ aaujẽ.
Ẽwandamau khõsi simjöta wënʉrraju aai nʉm
13 Maach Pör Jesucristo mag chi jua thierr aawaita muan pãragan, ichdëu pãachig nem mag aawai i ipierraa aagta khĩir khaug nʉisit a chirʉm, ichdëu pãach jʉraan bëem ed Ẽwandamau pãach dʉ̈i ajapha aju khĩirjugjã ogdʉba, ni Ẽwandamau waupiba aajem nemjã wauju khĩirjuba. 14 Ya pãar Ẽwandam ipierraa aagta i chaainkha naawai oob ʉdʉʉr warrgar pãachdëu i khaugju nawe nem khaigbam waaujerragta deeu pãach gaai ʉ̈rpapimiet. 15 Magju khãai maach Pör Jesucristo gaaimua maach peerdʉ autarr Jöoijã pekau chukhu sĩerraawai pãarjã pekau wauba pãach wënʉrrʉmpierr ãba i atheepaita nem waubat. 16 Khĩir eyaa abat, Ẽwandamau ich iek gaai,
“Mʉjã pekau chukhu chitaawai pãarjã mʉjö pekau chukhu abat” a sim. (Lv. 11:44-45)
17 Khaphʉ abat agjö, Ẽwandamaun mʉig eegar amachdëu nem waaujerrjöta aju thumaam khʉʉn dʉ̈i. Mag simʉgta pãrau Aai ichë naawai mʉig eegarmua ʉ̈gthar wëtju khĩirju durruwe i dau na nem khaigbam wauju ökhö abat. 18 Warran chadcha pãrau pãach jöoin i maadëu igba simʉgta ʉ̈rcha ee aajeejim, pãach dënnaanau pãachig jaau bãautarrjö. Pari maagjerr ya ĩs Ẽwandamauta ich athee pãar peerdʉ atham. Pãrau khaphʉ nʉm, mag pãar peerdʉ awaag, phĩriujã phagba ni phatkhonaujã phagbajim, jãgʉm nem ãrb khaba ãarjeewai. 19 Jãgʉm nemeu phagju khãai, ich jãg warrgar Ẽwandamau õrag corderodam chi ajapcharamta jʉrwia ichig ofrendakha thõonaa deepiejerrjö, jũrr ich Iewaa Cristo bʉ̈ʉrjã pekau chukhu khitʉmta maach kõit thõopijim. Mag i thõopitarran i bag phĩr dʉ̈i phatkhon khãaijã ajapcha sim ãrbarmuata maach khaibag eemua öbër awaag ajim. 20 Mag Cristo õor kõit thõopijujã ich Jöoirau mʉg jẽb ompaaju nawe ya khĩirju wai sĩejim. Magtarr aawai pãar dau aug khaugwi ĩs mʉg jaarta chadcha pãrag ich khaugpibarm. 21 Ich mag Cristo khurauta ʉ̈u pãrau Ẽwandam iek ʉ̈kha durrum. Mag Cristo thõowaijã, ich Ẽwandamauta ʉ̈u i phiriu auwi, ich aar auwi, ich dʉ̈i jua theeg ãba apijim. Maguata chadcha pãrau pãach thãraucha i iek ʉ̈kha durrum, ich jãg Ẽwandamau Cristojã phiriu auwi ich aar autarrjö pãachjã agjö ich aar auju khaphʉ naawai.
22 Mag nʉm dʉ̈i ĩs maach peerdʉajem iek chaar Cristoou jaau sim pãachdëu ʉ̈kha nʉm gaaimua, ya pãar irua ajaug paabapʉ̈im, pãach wir aigjã agdaujö dich khapeen dʉ̈i daupii wënʉrramkhĩir. Ya mag i jua ajaug paapʉ̈itarr khʉʉn aawai par iiupai khaba thãrauchata pãach khapeen daupii abat, dich khapeen ëugar parhooba khĩirjuba. 23 Magaag ya pãar warr pãach naajerrjö khaba nʉm, mag Cristo iek ʉ̈khawi ajaug paapʉ̈itarr gaaimua eeu thaaba nʉmjö pekau chukhu i chaainkha naawai. Mamʉ mag pãar deeu thaabatarr chan pãach ãd bi eemua khaba, ich Ẽwandamau ich iek ʉ̈khapi athamuata mag eeu thaababarmjö apijim. Ajapcharan i iekhauta maach ʉ̈gthar öbërpiejem. Mag iek chan bʉ̈ʉrjã chugpaa khaugba ich magta sĩerrʉm. 24 Maguata ich iek phã sim gaaijã ich iek ich mag chugpaa khaugba sĩerrʉm igwi magjim:
“Sĩi ich mag ëumee wënʉrraag khaba aawai mʉig eegarin õran sĩi pabʉ̈ khër khukhuur thʉnaawi khʉibaadeejemjöta nʉm.
Par amau wir aig amach thöo aawaijã sĩi mag pabʉ̈ khũchpai maar bau thʉnaawi deeu khiugphë khʉibaadëmjöta aajem, ya meebaadeewai.
25 Magarrau mʉ iekhan chadpama, bʉ̈ʉrjã chugpaa khaugba ich magta sĩerrʉm” ajim maach Pör Ẽwandamau. (Is. 40:6-8)
Mag iekta maach peerdʉajem iekhau. Ich mag iekta pãragjã jaaubajieb.