15
Jesús Pilato haar harrtarr
(Mt 27:1-2,11-14; Lc 23:1-5; Jn 18:28-38)
Maimua hag hãspaau hedp'erre t'um chi t'et'emnaan hãbam haig podpajierram haajem, k'ĩirjug jʌrwi Pilato haar paawai Jesús k'aibag waupiju jaau k'ap'ʌ jawaag. Maig naajim haajem: p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌn, Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr jawaag chi machnaan, judionaan heem jöoin chi t'ierrnaan maimua tagam k'ʌʌn hagjö chi Asamblea heem k'ʌʌnpa t'ʌnaajim haajem. Mak'ʌʌnauta hamach t'umaam k'ʌʌnau Jesús jua jʌ̃k'anaa Pilato haar harrjierram hanaabá. Mag hich haar wai barbaimaawai Pilatoou hich Jesuug —¿Chadcha pʌʌta judionaan Reí? ha jëeujim hanʌm.
Magbaawai Jesuu hirig, —Pua k'abá k'ap'ʌ jaaubapʌ̈im hajim hanʌm.
Mag warag chi p'adnaan pörk'a nʌm k'ʌʌnau hich k'ĩircha hiek pöm hamachdëu jaaum haig sëuk'a hiek'amatarr higwia deeu hũmaai Pilatoou hirig, —¿K'an jãgwi pʌ hiek'amap'amjö sĩ? hajim hanʌm. ¿Pua hũrbahab, jũrram k'ʌʌnau pʌch k'ĩircha pʌch k'aibag waupi jaau nʌm?
Mamʌ parii Pilatoou hichig mag jëeu hahauk'amjã sĩi warag k'ĩuu habaawai hich hödegpai, “Wounaan mʌg hoohba chitʌm” hajim hanʌm.
Warre Jesús t'õopi jaautarr
(Mt 27:15-31; Lc 23:13-25; Jn 18:38–19:6)
Pilatoou hag nawejã añopierr mag p'iesta Pascua hanʌm burrwai presonaan heem hãb parhoobam chi p'öbörpienau jëeubarm höbeerpäaijeejim. Maagjerr haawai hich mag jaar woun hãb Barrabás hanʌmta deeum k'ʌʌn dʌ̈i cárcel deg preso sĩejim, hichdëu gobierno dʌ̈i hõor meeuk'apiwia hag meeuk'aa hee hõor t'õotarr gaaimua. Mag nemk'oopierr preso hãb sĩi höbeerpäaijerr haawai chi p'öbörpien hãbam haig biirdʌwia hag na Pilatoou hichdëu haajerrjö preso hãb höbeerpʌ̈imk'ĩir hirig jajaau haajeejim hanʌm. Hichig magbaawaita Pilatoou hamag, —¿Pãrau judionaan Rey Jesuuta mʌrʌg höbeerpʌ̈ipi nʌ? ha jëeujim hanaabá jũrr hamag.
10 Hirua mag Jesuuta höbeerpʌ̈im k'õsi sĩerran, p'adnaan chi pörk'a nʌm k'ʌʌnau sĩi hamachdëu Jesuu nem wau nʌrrarrjö pöd nem waubam gaaimua hiekk'õr wau nʌm hiek'auta mag hi pʌr dee wai nʌm k'ap'ʌ sĩerr haawaita mag hiek'ajim haajem. 11 ¡Hih! Mamʌ Pilatoou mag hiek'abaawai chará chi p'adnaan pörk'a nʌm k'ʌʌnau sĩi warag hõor wawik'a t'ʌnʌʌujim hanʌm, t'umaam k'ʌʌnau hãba Barrabaata sĩi hich jãg weeupʌ̈ipi jajaau hamk'ĩir.
12 Mag Barrabaata sĩi höbeerpʌ̈ipim k'õchk'a nʌm hũrbaawai deeu Pilatoou, —¿Mag judionaan Rey hanʌm dʌ̈i mua jãgajuma? hajim hanʌm.
13 Magbaawai warag serereuk'amua Jesús warre pakuls gaaita meerp'ëpi jajaau haajeejim hanaabá.
14 Magbaa jũrr Pilatoou hamag, —¿Pari k'an nemta hirua k'aigba waujĩma hajim hanʌm, pãrau mag warre hi t'õopi jaau nʌm?
Mamʌ hirua magbaawai chará warag hich mag pakuls gaaita meerp'ëpi jajaau haajeejim hanʌm. 15 Mag warag serereuk'amjã pʌaba haawai, hõor pöm mag t'ʌnʌm jũrr hich dʌ̈ita meeuk'am hugua, chadcha ham hipierr Barrabaata weeupʌ̈ipi jaaujim hanaabá. Maimua chi Jesús jũrr wʌpi jaaunaa pakuls gaai meerp'ëpʌ̈imk'ĩir warre hamach jua hee deepʌ̈ijim haajem.
16 Magbaawai chi soldaaunau Pilato sĩejem hag di hũjãrr chi Jesús warrwia soldaaun t'um hãbam haig t'ʌ̃rk'a haujierram haajem. 17 Mag warrnaa, hirig k'ajũa k'ichp'ë k'ĩir jũapinaa, hich hagjö miu dën wërjũch p'ʌʌrt'ʌ waunaa, pör gaai pörsirk'a jũapipʌ̈ijierram haajem. 18 Mag jũapipʌ̈inaa juau hogt'om chi soldaaunaupai hi wau hiek'amamua, —¿Jãgpai chirʌ́ judionaan Rey? haajeejim hanʌm.
19 Mag wai nʌmua hi pörchajã paau wʌnaa, k'ĩirchajã hichöou t'unaa, sĩi hi wau nʌm hiek'au hi k'ĩirp'eejã kanieu p'õbk'ak'a haajeejim hanʌm, hamach rey hanʌmua. 20 Mag hi dau hap'ʌʌ wau wai nʌʌ hawia, hamachdëu hirig k'ajũa k'ichp'ë k'ĩir jũapitarr deeu hẽer hauwia, hich k'ajũa chaardamta deeu jũapipʌ̈inaa, pakuls gaai meerp'ëpäain hat'aadëjierram haajem.
Jesús pakuls gaai meerp'ëpʌ̈itarr
(Mt 27:32-44; Lc 23:26-43; Jn 19:17-27)
21 Mag Jesús pakuls gaai meerp'ëpäain harrum hee, ham k'ĩirp'ee woun hãb Simón hanʌm hich p'idag heemua hich diig hurajim haajem. Mag woun Cirenepierr hajim haajem, Alejandro dʌ̈i Rufo hanʌm ham haai. Chi soldaaunau mag Simón hoobaawai jũrr hajués hirigta Jesuu pakuls harrmaa hatarr harrpijierram haajem.
22 Mag hërëu p'öbaadëwi buchagdam Gólgota hanʌmʌg harrjierram haajem. Maach meúan mag Gólgota hanʌmʌn Pörpá Durrsĩ ha simʌu. 23 Maig Jesuug vino mirra hee waaurëu sim döpiju hẽk'ajierram hanaabá, k'aparr haadëmua gaai machag t'ʌnʌm hãwatamk'ĩir. Mamʌ Jesuu bʌ̃ʌrjã döbajim haajem. 24 Mag dee nʌmjã döba habaawai hich mag pakuls gaai meerp'ëpʌ̈ijierram hanaabá. Mag meerp'ëpʌ̈iwia, k'aíuta hi k'ajũa wai sĩsiju k'ai hawi, chi soldaaunau hi k'ajũa jũajerr hʌ̃r p'atk'on bar jemk'a nʌmua hamachpierr hagdaujö gan haumajierram haajem.
25 Mag hamau hi pakuls gaai meerp'ëpäaiwai ya hedaup'err garm las nueve t'ʌnaajim haajem. 26 Mag hi meerp'ë wai narr pakuls gaai hi pör hʌ̃r hẽsapdau p'ã sĩejim hanaabá. Mamʌ mag nem k'aigbam wautarr jaauju chuk'u harr haawai sĩi “Judionaan Rey” ha p'ã sĩejim. 27 Mag hi meerp'ëbapʌ̈im dʌ̈i hĩchab hagjö nem jĩgk'aajem k'ʌʌn numí hamach k'ĩk'ĩetdö hi bigaau pakuls gaai meerp'ëgk'apʌ̈ijierram haajem: hãb hi juachaar gar, maagwai hãbak'ai hi juawë gar. [ 28 Mag nʌm haiguin warrgarwe Hẽwandam hi jaaumienau p'ã pʌarr gaai, “Chi k'aigbam k'ʌʌn jãrr wai naaju” ha hiek'atarrjã t'um chadcha hag heyaata höbër sim.]
29 Mag hi pakuls gaai meerp'ë wai nʌm haig dich nʌm k'ʌʌnaujã hi wau nʌm hiek'au hirig heerpanaa, hʌ̃ip'ʌʌrp'ʌʌrnaa, “Wa jãgʌm k'abá, puan mag Haai hi jëeujem dijã t'um pogueupʌ̈inaa deeu k'ãai t'ãrjuppaim hee hëu dʌnʌʌuju haajerrta, 30 jãg pua wir haig pʌchpai peerdʌ hauwia jãg pakuls gaaimua heeg hʌʌrbabáma” haajeejim hanʌm, dich nʌm k'ʌʌnau.
31 Sĩi dich nʌm k'ʌʌnaujã hirig mag hiek'a hërëu dich t'ʌnaawai hich hagjö p'adnaan chi pörnaanaujã Moiseeu Hẽwandam hiek p'ã pʌarr jawaag chi machnaan dʌ̈imua hamach hee wir haigpai, “Bigaaum k'ʌʌnan peerdʌ hautarrta jũrr wir haig hichpai chan pöd peerdʌ hauba sim” ha hiek'a naajim hanaabá, hi waauwai. 32 Magnaa hichigcha hiek'amamua, —Israelam Rey, ¿pʌch k'abá hõor peerdʌ haumk'ĩir Hẽwandamau pʌ̈itarr? Magan pakuls gaaimua heeg hʌʌrbabaad hanaajim haajem. Pʌ chadcha maar dak'ĩir heeg hʌʌrbamʌn, maach daúacha hoobaawai marau pʌ hiek hʌ̈k'aju hanaajim hanʌm hirig.
Hich dʌ̈icha mag hãba hõor numí hagjö pakuls gaai narr k'ʌʌnaujã hirig hiek k'aigba hiek'a naajim haajem.
Jesús meetarr
(Mt 27:45-56; Lc 23:44-49; Jn 19:28-30)
33 Hich mag hed hedausĩe t'ʌnʌm hee dëgölp hedau k'ĩbaadëm habarmʌn sĩi warre hedaramjöta jöisijim hanaabá. Mag k'ĩ t'ʌnʌʌ hawia hedau p'ʌʌibaajër las tres naata deeu hedau haardʌbaadëjim haajem. 34 Hich mag hedau k'ĩbaadëm hee Jesuu t'et häa ha k'itawia, “Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?” hajim hanʌm. Mag sim haig maach meúan: “Aay Hẽwandam, ¿k'ant'eeta pua mʌ mʌg dau hap'ʌʌ chirʌmjã mʌrʌg hoobamjöo haadëma?” ha simʌu. 35 Magbaawai haig hõor narr k'ʌʌnau Jesuu mag hiek'abarm hũrbaawai jũrr hamach k'apeenag, —Keena, pãadë hũrbat. Maguan warrgarm Hẽwandam hi jaaumie Elías k'ararrta hich haig t'ʌ̃r simwai hajierram haajem.
36 Magbaawai hãbmua k'ap'igbaadëwia, putjö hũhũpp'ë k'itʌm gaai vino hadchuchúhu simta dorrdʌnaa haibëewi, pa gaai bʌʌrnaa, hi hi haig hʌa haujim haajem, hag gaaim bereu dömk'ĩir. Magnaa hichdëupai warm k'ʌʌnag, —Jãgnaan chad hidëu sĩi hootarraugui hajim hanʌm, daau chadcha Eliaau bëewi hi heeg jiirbapʌ̈ichëju.
37 Pari mag nʌm hee deeu Jesuu t'et häa ha k'itawia warre chaaupabaadëjim hanaabá. 38 Magbarm bʌ̈rre hĩchab Haai hi jëeujem deg hierr dijã garcha put nem parrg sim hëu wëjorrta sĩi hʌ̃gt'aamua heeg sʌrr habarmʌn warre jãrrcha t'oop'em numí jijirar jöisijim hanʌm. 39 Mag Jesús häa hawia meebaadëm hoobaawai chi soldaaun ham capitán chi Jesús jiir wëjöm k'ĩirp'ee hoo dʌnarrau, —Chadchata jãgan mʌg wounan Hẽwandam Hiewaaugui hajim hanaabá.
40 Maig hĩchab hʌʌinjã naajim haajem. Mak'ʌʌn hʌʌinau sĩi warppaimua heerpa durruu hajim hanʌm. Chi maig narr k'ʌʌn, María Magdalena hajim haajem, hãb hagjö María ha t'ʌ̃r sĩerrpa. Mag María Santiago hãd hanaa hĩchab José hãd hajim haajem. Maig deeum hʌʌi Salomé hanʌmjã dʌ̈i sĩejim haajem. 41 Hich mak'ʌʌn hʌʌinauta hi Galilea hee nʌrraawaijã hi dʌ̈i wënʌrrʌmua hirua nemdam hiigwaijã t'umaa hirig hau dedee haajeejim haajem. Maagjerr haawai Jerusalenagjã hi dʌ̈i bëewia dʌ̈i haig naajim hanaabá. Pari mak'ʌʌn happaijã k'aba, mag tag hʌʌin k'apan ham dʌ̈i bëetarr k'ʌʌnjã hĩchab haig naajim haajem.
Jesús hauk'ërtarr
(Mt 27:57-61; Lc 23:50-56; Jn 19:38-42)
42 Hamau mag hi dau hap'ʌʌ wai k'ëumaa harran sĩi nem t'um k'ĩir k'aug sĩiujem hed hajim, jua hʌ̃i k'eeujem noram. 43 Mag ya k'eeuraa haadëm hee, woun hãb judionaan Asamblea heem José Arimateapierr majim haajem, Pilato haar. Mag woun hĩchab chi t'et'em hajim hanaabá. Mag wounaujã hĩchab Hẽwandamau maach peerdʌ haumk'ĩir pʌ̈iju jaaujerr bëeju hanʌmta nʌajeejim haajem. Hich mag wounauta Pilato haar mawia 44 hirig jëeuwimajim haajem, chi meemdam harrwi hauk'ëraan maag. Mag Jesús meebaadëm ha hũrbaawai Pilato warre jʌ̃gderraa haadëjim hanʌm, hirua k'ĩirjuawain Jesús meeba hagt'a hiiu sĩeju haai simta mag meebaadëm ha hũrbaawai. Magbaa Pilatoou chi capitán mag dʌ̈i meerp'ë nʌm haar sĩerrjã t'ʌ̃rpʌ̈ijim haajem, magʌg k'ap jëeu hoog. 45 Maimua chi capitán bëewia chadcha meebaadëm ha jaaubaawai Pilatoou Joseeg harrmk'ĩir jaaujim haajem. 46 Magbaawai Joseeu dĩesdam për hauwia, mawia, mag Jesús chi meemdam pakuls gaaim heeg jiir haunaa hagua hajap'a pʌrëupʌ̈ijim haajem. Magnaa hag nawe jẽbdi durrbʌ̈ k'õpag hee chi k'örm sĩerr hee hauk'ërwia chi jẽbdi hi hee hajap'a mok pör pöm simua joot'ʌ pʌajim haajem. 47 Mag chi binaandam jẽbdeg hauk'ërbarm hʌʌin numiim k'ʌʌnau warppaimua hoo naajim haajem. Mak'ʌʌn hʌʌin hãb María Magdalena hajim hanʌm, maimua hãbk'ai José hãd hagjö María ha t'ʌ̃ʌrjerr hajim haajem.