Ove Nei John Mi Gaisira
1
Naso otao Gaius dubo be budo ena iso yei na Iesu gebe ari embobo da gitijigari mi ove eiawa jivena.
Naso dubo bari otao na gosena iso asisi awa ewamei da atira awarate imo karu eosase edo gogo edo atasase sedo na God mi imo kondade arase sedo gosena. Edo na iaviri ena ainda be awa nanonamendi nenei mi na esega ise setero gosana imo God da gebe moka da jigido gogo ise edo God da emboro gebe da pepeta esa awa. Edo na naso kinapeina awa God da emboro gebe da pepeta edo era awa ingena awasedo na iji berari iaviri ena. Edo iaviri ari nei kumbadena amimi iaviri ari ingoda atari ewamei mi etiri kumbutana awa mana derigadira.
GAIUS EMBO NENEI KONDADE ISIRA
Naso otao ewamei imo nanonamendi pepeta ise God da ge atopatido era awa kondade ari buro edo esa amone ewamei edo esa. Edo imo namendi imo gae awa kondade edo esa. Edo ungo einda bugudo Iesu gebe ari embobo da jo da iso jawo awa jasiga edo era ainda be awa buro inemi esa awasedo. Edo emboro rawodo da aso God iaviri arase sedo awa ungoda yei kando itido edo kondade eio ungoda pepeta awa ore. Awasedo ungo Iesu Keriso da jawo Iesu Keriso da jawo da embo Iesu gebe ae edo era embobo ainda kando awa kumbae edo era. Awasedo ingodena Iesu gebe ari embobo mi ingode ungo kondade ore Keriso da buro awa orase sedo ingode ungoda yei kando itore.
DIOTROPHES DE DEMETRIUS DE DA GE
Na ove tupo Iesu gebe ari embobo da yei jiutana te Diotrephes umo iji berari ungoda gitijigari adi dipapa edo ira amimi na ro sena awa ingae ira. 10 Awasedo na iso yei bugadena iji ainde embo berari da yei umo ro edo ira awa sano gadera. Edo nanemi sano gadera umo ingodenaso jawo da ge bebegae sedo ira edo ge busedo ira awa sano gadera. Edo umo da awodo ira te daedo nanonamendi umo esega edo era awa atega ae edo ira. Edo daedo embo nenonamendi atega adi dipapa edo era awa unemi emboro gajedo ira. Edo emboro gajise edo umo ungo ondari Iesu gebe ari embobo awa dodo mamborase edo ira.
11 Edo naso otao embo wasiri bebegae edo era awawa ambo ambo eose ta embo wasiri ewagaewa iji berari edo era awa ambo ambo eio. Edo embo ave wasiri ewamei edo ira awa God da topo ra awarate embo ave wasiri bebegae edo ira embo awa umo God gaera.
12 Edo embo berari mi sera Demetrius awa embo ewamei na. Edo umo ari ewagaewa ira amimi isaga ira awa umo embo ewamei na. Edo nango daedo sedo era umo embo ewamei na. Edo imo gosesa nango gebe sedo era.
GE SANGOVE
13 Na ge jiwae ingoda yei sari dipapa ena te na ge awawa ove einda jo da gaiari ujo ae ena. 14 Edo iji tupo na bugudo imo gari dipapa ena edo iji ainde dombu mina gara ise ge mina sara sadera.
15 Edo jo jamo jamo iso yei matawa atare.
Edo iso otatao berari mi imo ategurera. Edo imo de daedo ingodenaso otatao berari ategeio.
Awara
Iso namendi
Iesu Keriso da jawo da
John