Binga Ewamei Luke Mi Gaisira
1
LUKE RO EDO GAISIRI
Oarie Theopilus,
Embo jiwae ingodenaso teda ro iutara awa gositara tuturo da edo bugudo boroka da. Edo ungo ro gosisera awa ungo ingodenaso yei seoro gido era. Edo ungo binga ewamei sedo era. Edo embomei berari eiawa ro atopatido era awa ungo kiki awa gaedo era. Embo nembogambo Theopilus awodo na kotena na daedo gaiadena awa kotari ewamei ra ainda be awa na rora ro berari isira awa kotedo gogo edo ena awasedo. Edo imo ro iutara awa matu ingutasa te na imo gido gogo asase dipapa ena awasedo eno isaga iri iso yei kiki eiawa gaena. Edo kiki re eire.
ASISI EWAMEI MI JOHN DA KUMBARI DA BINGA BUGUTIRA AWA SISIRA
Herod awa busu Judea embomei gitijigido isira iji ainde priest jawo Zechariah awa ainda atima isira. Umo awa Abijah da orobe. Edo Abijah de uso orobe de awa iji berari Mamo sapo edo isera. Edo Zechariah da uso aro Elizabeth awa orobe nei ungo iji berari Mamo sapo edo isera. Edo evetu de embo de eiawa ungo Mamo da agodari berari awa beuso ae edo isera te kera edo isera. Awarate ungo awa kinapeina ae ainda be awa Elizabeth awa ero edo Zechariah awa embo ogo etiri edo Elizabeth awa evetu ogo isira awasedo.
Iji da Zechariah awa Mamo da buro Jew embomei da tumondebain ari oro da isira. Iji dada priest Jew embomei da tumondebain ari oro da awa ungoda wasiri awodo gido buro neinde kainde edo isera. Iji da priest da buro nei edo isira edo iji nei buro nei edo isira. Edo iji boroko Zechariah da orobe da iji awasedo umo Jew embomei da tumondebain ari oro da torido tetemba joino muno de dungoro muno ewamei edo isira awa unemi simba edo isira. 10 Edo umo buro awa iri embo jiwae Jew embomei da tumondebain ari oro ponda gaga da atise edo ungo joino muno de dungoro muno ewamei edo isira iji ainde Mamo da yei ge sedo isera.
11 Edo ungo awa ero asisi ewamei mi bugudo Zechariah da ingo be da tetemba da dederisira. 12-13 Edo umo ainda deriri Zechariah umo gido umo mana mana edo oju isira awarate asisi ewamei mi uso yei sisira, “Zechariah oju eose Mamo mi iso ge awa ingira awasedo ari iso aro Elizabeth awa mei badira. Edo umo mei bari imo uso jawo awa John sadesa. 14 Edo imo awa iaviri adesa edo embo jiwae nenei daedo iaviri adera ainda be awa iso aro awa mei John betira awasedo. 15 Edo umo awa Mamo da buro ari embo nembodiba edo uso wasiri tuturo da awa Asisi Kotopu mi umo beda adira edo uso jo da atadira. Edo umo mana ribe grape da ngamo awa mana indadira edo umo mana umo okain awa mana indadira. 16 Edo Israel embo jiwae be Mamo dubo bae doturisera awa John mi ari ungoi Mamo da yei sekago engenembadera. 17 Matu be Asisi Kotopu mi etiri Mamo da binga sari embo Elijah goroba isira da awodo Asisi Kotopu mi ari John awa Mamo da binga sari embo goroba adira. Edo John mi ari mamo de kinapeina de tini gambari mina ara ewora awa atae adira. Edo unemi ari embo Mamo da ge beuso ewora awa Mamo da ge kera adi tuturo adera teta Mamo da embomei mi edo era da awodo. Edo John mi ari embo jiwae awa Keriso da bugari awasedo sia adera.”
18 Edo asisi ewamei awodo setiri Zechariah mi uso yei sisira, “Na awa embo ogo etena edo naso aro daedo awa evetu ogo ra. Edo imo ro setesa awa ge be ta? Na rawodo geni?”
19-20 Setiri asisi ewamei mi mina sisira, “Na Gabriel iji berari Mamo da dombu da atima ena. Unemi na itiri iso yei binga ewamei eiawa sadi bugena awarate imo naso binga eiawa ge be ae kotesa awasedo imo ge sadi ae atadesa. Edo atiroso amboda na iso yei da ro setena awa be adira iji ainde imo sekago ge sadesa.”
21 Edo asisi ewamei de Zechariah de ge sise atero embo Zechariah simba atisera amimi kotisera Zechariah ro edo Jew embomei da tumondebain ari oro da borere be atiri? 22 Edo Zechariah bugusira awa umo ungoda yei ge sadi jarisira awasedo ungo gosisera umo Jew embomei da tumondebain ari oro da atari jirira awa umo gari usasa be awa getira. Edo Zechariah ge sari ato jarise uso ingo mi iwata kawata isira.
23 Edo Zechariah da buro iji atae etiri umo uso mando da mambusira. 24 Mandoda mambudo atiri uso aro awa gasou jijirisira. Edo kariga ingo da awa mando da atisira. 25 Awodo ise sisira, “Mamo mi na emboro eiedo da kondade etiri naso me gari awa atae etira.”
ASISI EWAMEI MI IESU DA KUMBARI AWA KARIGURISIRA
26 Elizabeth gasou jiriri amboda kariga 6 atae etiri Mamo asisi ewamei Gabriel itiri Nazareth Galilee da ainda mambusira. 27 Edo gagara ademei jawo Mary de embo jawo Joseph de awa gitijigari nembodiba David da orobe awa ainda atima isera. Edo embo awa gagara awa jimbarase ungoda orobe ge sedo matu awara isera. 28 Awarate iji ainde Joseph evetu awa jimbae atiri asisi ewamei mi Mary da yei bugudo sisira, “Dubo ewamei de da atio. Mamo imo de daedo atise imo ewamei be ira.”
29 Setiri asisi ewamei da ge awa Mary da yei bouga budo pusira ainda be awa umo asisi ewamei da ge awa be gae isira. 30 Edo Mary umo awodo kotiri asisi ewamei mi uso yei sisira, “Mary oju eose, Mamo iso yei ewamei etira. 31 Imo gasou jirido mei budo uso jawo awa Iesu sadesa. 32 Edo umo awa embo nembodiba adira rora berari adira ainda tamo da Mamo da mei adira. Edo Mamo mi ari Iesu awa gitijigari nembodiba adira teta uso umbogo David awa gitijigari nembodiba awodo. 33 Unemi Jacob da orobe awa mata awodo gitijijigurise atadira. Uso gitijigari da iji awa mana atae adira te mata awa atadira.”
34 Setiri Mary asisi ewamei da yei sisira, “Na awa ademei ra awasedo na rawodo edo mei beni?”
35 Setiri asisi ewamei mi mina sisira, “Asisi Kotopu mi iso yei bugari edo Mamo da goroba mi ari imo gasou jiradesa awasedo mei inemi badesa awa mei wasiri biae de ae ra, Mamo da mei na. 36 Edo iso orobe Elizabeth awa koteio. Embo kotisera awa umo kinapeina bari sago ae awarate umo gasou jirido kariga 6 awa awodo atevira. 37 Edo Mamo awa goroba de goroba de gido rora berari awa adira.”
38 Setiri Mary mi sisira, “Na awa Mamo da buro ari gagara. Ro inemi setesa naso yei awa awodo are.” Setiri asisi ewamei umo dodo mambusira.
MARY ELIZABETH ESEGA ISIRA
39 Iji tupo amboda Mary uso rora sia edo burigi be Elizabeth da nati Judea doriri da ainda mambusira. 40 Mambudo ainda Zechariah da mando da totorise umo Elizabeth atega isira. 41 Edo Elizabeth uso ge javi ingiri uso tini da mei wasiri isira. 42 Edo Elizabeth Asisi Kotopu mi jo da buro etiri kotari itiri umo duduku edo Mary da yei sisira, “Imo awa emboevetu nenei de inono ae. Edo mei kiambu iso tini da atira awa ewamei be ra. 43-44 Imo awa naso Bada da ai edo na esega eiedo esa amimi imo naso yei jasiga ari nembodiba be esa awasedo na iso atega awa ingeno mei kiambu naso tini da awa dubo ewamei edo wasiri etira. 45 Imo binga ro Mamo mi iso yei itira awa ge be edo dubo ewamei etesa ainda be awa imo gosesa Mamo ro setira awa be adira awasedo.”
46-47 Edo umo awodo setiri Mary mi sisira,
“Na naso jo berari mi Mamo jasiga ena edo dubo ewamei ena ainda be awa Mamo naso soregari embo na ruvegae. 48 Na umo saboa edo kera ise atima ena. 49 Mamo goroba jiwae mi berari eiawa naso yei etira awasedo orobe berari boroko tuturo edo iji jaige sadera Mamo uso yei kando edo umo kondade nembodiba etira awasedo umo dubo ewamei ari de atima ira sadera. Edo Mamo da jawo kotopu awa embo mi mana uso jawo tepo sadera.
50 “Edo Mamo uso jawo embo berari orobe da amimi sapo adera awa ungoda yei jo ari iji berari adira. 51 Awarate Mamo da goroba mi euri jariga embobo rora ro edo oro ungoda jawo nembodiba arase edo era awa biae edo era. 52 Edo Mamo mi euri gitijijigegari nembogamo jiwae awa durido era awarate Mamo mi embo jiwae embo nembogamo ae awa jiguri erido ungo embo nembogambo edo era.
53 “Edo Mamo embo beji mi ambutera ainda yei rora ewagaewa jiwae itira awarate rora embobo uso yei bugero ungoda yei rora itae tepo itiri mambera. 54 Edo umo ingodenaso mamoumbogo da yei jo ari adi sari sisira awa umo ruvegae. 55 Edo umo Abraham da yei adi sari ge sise sisira, ‘Nanemi iji matawa imo de edo iso orobe de ewamei adena.’ ”
56 Awodo sedo Mary Elizabeth ga atinatina. Amboda kariga tamonde atae etiri uso nati da engenemburisira.
ElIZABETH JOHN BURISIRA
57 Elizabeth da mei bari iji awa bugiri umo mei burisira. 58 Edo uso orobe de otatao de Mamo mi ro nembodiba ewamei etira awa ingido ungo dubo ewamei be ewamei isera.
59-60 Edo iji 8 ainda amboda ungo mei ainda tamo kotopu da andiso diugurise uso mamo Zechariah da jawo sadi isera te uso ai mi sisira, “Awodo ae ra ingode uso jawo John sadera.”
61 Setiri ungoi uso yei sisera, “Awarate iso orobe da jawo da awodo awa atae ra.”
62 Sedo ungoi ingo mi iwata mamo da yei etero umo mei da jawo ro sadi ira awa sedo gosisera. 63 Edo ungo awodo nganega etero Zechariah uso ingo mi ove jiwari rora embo sisira. Setiri ungoi itero umo gaisiri, “Uso jawo John.” Gaitiri ungo berari kove be isera. 64 Edo iji ainde Zechariah sekago ge sadi tuturo isira edo Mamo jasiga isira. 65 Awasedo embo demo da atisera awa oju isera. Edo binga awa ungoi yei berari da sisera edo Judea embo doriri da atima isera awa ro isira awa ingisera. 66 Edo ungo binga awa ingido nganega edo gosisera, “Amboda mei eiawa bajido mo buro mo ro eiri?” Mamo da goroba awa mei kiambu einda jo da atima ira awa ungoi isaga gosisera.
ZECHARIAH DA GE
67 John da mamo Zechariah awa Asisi Kotopu mi usu jo da buro euri atise umo Mamo da binga sedo isira. 68 Edo sisira,
“Israel embomei da Mamo awa ingode berari umo jasiga ore. Umo uso embo kondade adi bugudo ungo soregetira. 69 Umo ingodenaso yei soregari embo goroba jiwae de itiri bugusira embo David da orobe da uso kondade ari embo. 70 Matu Mamo mi uso binga sari embo da yei sisira edo ungo umo ro sisira awa embo da yei sisera. 71 Mamo mi adi sari sisira, ingodenaso gitopo ingodena dadi aikambu iriroro unemi ingodena kondade adi sisira. Edo umo daedo adi sari sisira embo ave ingodena ujo ae ise biae adi era ainde ingodena soregadi sisira.
72 “Edo umo sisira uso adi sari awa ruvegadiae awasedo umo ingodenaso mamoumbogo da yei jo ari isira. 73-75 Umo adi sari ingodenaso umbogo Abraham da sisira isoro embomei mi ingodena badi iriroro unemi ingodena soregadi sisira. Edo unemi sisira ingodenaso wasiri ewamei uso dombu da wasiri da orase sisira edo oju ae umo kera orase sisira.
76 “Edo imo naso mei ungoi sadera imo awa Mamo goroba jiwae da binga sari embo sadera. Edo imo Bada da giti da mambuse uso emboro sia adesa. 77 Edo inemi uso embo da yei sadesa Mamo mi ungoda buria kotembedo dodo ungo soregadira sadesa. 78-79 Edo Mamo awa embo jo embo edo embo berari da yei jo edo ira. Edo unemi soregari embo itari ingodenaso yei bugadira teta unemi euri iji sipo de vitido parara de jani beuri edo umenga atae edo ira da awodo. Edo ingodena embo awa wasiri biae edo era teta embo umenga da atima edo era da awodo. Edo ingodena awa betari oju edo era edo ingodena awa teta embo umenga da atima era da awodo. Edo Mamo ingodenaso yei parara itadira edo umo ingodena emboro seka da gitijigido budo mambari dubo ewamei ari tamborase ira.”
80 Edo amboda mei awa bajido goroba etiri umo gari ewamei budo umo yei embo atae ainda atima edo isira. Edo ambo be ambo da umo buro adi tuturo isira ainde Jew embobo da yei bugusira.