13
EMBO AVE UNGODA WASIRI BEBEGAE DODO MAMO DA YEI WAREREGAE ADERA EMBO AWA BETADIRA
Iji ainde embo nenei ainda atisera amimi Iesu da yei sisera, “Galilee busu embobo nenei mi wo mi Mamo da yei rorou ititero Pilate mi setiri embo nenei mi bugudo ungo detero bebetisera.” Setero Iesu mi mina sisira, “Ingo kotewa ungoda wasiri bebegae mi Galilee busu embomei nenei da wasiri bebegae awa derigari awasedo ungo bebetiseri ta? Awodo ae be aera. Edo na ingoda yei sena ingo ingoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregae adewa awa ingo berari awa daedo betadewa. Edo ingo embo 18 awodo Siloam ainda mando mi wosedo patetiri bebetegurisera mo kotevi ta? Edo ingo kotewa ungoda wasiri bebegae mi embo nenei Jerusalem nati da atima era ainda wasiri bebegae awa derigari ta? Awodo ae be aera. Edo na ingoda yei sena ingo ingoda wasiri bebegae awa dodo Mamo da yei wareregae adewa awa ingo daedo betadewa.”
RI BE AE ISIRA AINDA INIA KIKI
Iesu mi ungoda yei inia kiki eiawa sisira, “Embo da mi menga awa uso buro da gousira edo ri awa erido atisira. Edo amboda embo awa menga be wujadi bugusira te be aera. Awasedo umo uso buro simba ari embo da yei sisira, ‘Giwo gaeko tamonde na einda bugutemona edo ri einda be da meani tambae. Edo ri emone tepo busu ngamo awa indise atira awasedo ri eiawa jegewo durare.’
“Awarate buro embo mi sisira, ‘Naso gitijigari doio gaeko da eiawa atare. Edo gaeko einde nanemi busu be ngambedo edo wo je awa itido gane. Edo gaeko nei ri awa be adira awa awara doaso atadira te be ae adira awa jegaso duradira.’ ”
IESU MAMASO IJI DE EVETU ETIRI EWAMEI ISIRA
10 Jew embomei da tumondebain ari iji da Iesu awa Jew embomei da dada ari oro da atopapotise atisira. 11 Edo evetu da awa ainda atisira edo asisi bebegae uso jo da gaeko 18 awodo atise eoro umo karu de atima isira. Edo evetu ainda gun vetu awa detegari awasedo umo dagaia edo derari sago ae edo isira. 12 Edo Iesu evetu awa gido umo evetu awa jawo setiri uso yei bugusira edo Iesu uso yei sisira, “Evetu na imo wujegurena edo iso karu atae etira edo imo ewamei etesa.” 13 Sedo uso ingo uso tamo da itiri uso gun vetu burigi be dagaia etiri umo dambuderari derido Mamo jasiga isira.
14 Edo Jew embomei da dada ari oro da gitijigari mi tini gambari isira ainda be awa Iesu mi tumondebain ari iji de evetu awa etiri ewamei isira awasedo. Awasedo umo embo jiwae be atisera ainda yei gogo dimbudo sisira, “Iji 6 ainde ingode buro adera awasedo iji ainde buguwo unemi ingo ewamei are awarate tumondebain ari iji de bugove.”
15 Setiri Bada mi uso yei mina sisira, “Ingo ise sarago ari embobo ingo berari tumondebain ari iji de ingoda wo cow ta donkey awa wujegedo budo koto ngambari da mambawo umo indadira. 16 Edo evetu eiawa Abraham da orobe awa Satan mi matu boroko ae be bundisira edo gaeko 18 atae etira. Edo ro edo ingo nanemi tumondebain ari iji de evetu eiawa ewamei etena awa biae kotevi?”
17 Sisira da amimi etiri uso gitopo embobo berari awa ungo ungosuka me gosisera te embo nenei awa iaviri isera ko umo wasiri ewagaewa eiawa ira awasedo.
VE KIAMBU DA INIA GE
18 Iesu mi ungoda yei sisira, “Mamo da gitijigari iji awa gari rawodo ri? Rawodo edo ingoda yei ujugano gevi? 19 Mamo da gitijigari iji awa teta ve jawo mustard ingera edo embo mi budo uso buro da gousira. Edo ve emone kiambu be ra te koru edo bugudo ri nembodiba be eradira edo ri memei uso patu da ungoda ngaja itadera.”
AMBE ARI DA INIA GE
20 Iesu ungoda yei inia kiki nei sisira, “Mamo da gitijigari iji awa rawodo awa sano gevi? 21 Mamo da gitijigari iji awa teta ambe bajari siwo jawo yeast emboevetu mi budo ambe de da jigido era da awodo ra. Edo awodo dause atoro edo ambe berari awa bajido sauma ira.”
MANGIRO KIAMBU DA GE
22 Iesu Jerusalem mambuse nati memeia de nati nembogamo de awa da da torido bugudo ise mambusira. Edo umo awodo ise embo atopapotisira. 23 Edo embo da mi uso yei nganega isira, “Atopatari Mamo mo embo enumbae ko awa soregeita?”
24 Setiri Iesu mi mina ungoda yei sisira, “Mangiro be utu da awa kiambu ra awasedo imo iso goroba mi edo mangiro be kiambu da toradi jareio. Edo na ingoda yei sena embo jiwae be mi toradi jaradera te ungo inono ae awa mana toradera. 25 Edo amboda mando topo erido mangiro be digadira te ingo awa ponda derido atise mangiro be da tain tain dorise sadewa, ‘Bada nango embo mangiro pirigegae.’
“Edo ingo awodo sawo unemi ingoda yei mina sadira, ‘Ingoda nati jawo mo rori? Na ingo gaera.’
26 “Sari ingo mina sadewa, ‘Imo nangoda nati da bugudo embo atopapotisesa edo iji ainde nango ingae indido kumbudo isera.’
27 “Edo ingo awodo sawo umo ingoda yei mina sekago sadira, ‘Ingoda nati jawo mo rori? Na ingo gaera. Ingo wasiri biae embo na dodo mambuwo.’
28 “Edo amboda ingo ji sise di vegadewa ainda be awa Abraham de Isaac de Jacob de edo binga sari embobo berari de awa Mamo ga atera uso gitijigari yei da edo ingo awa ponda atadewa. 29 Embo iji vitari da edo iji wosari da edo ijari da edo sawari da awa ungoi bugudo dada anumbedo Mamo da gitijigari yei da indise atadera. 30 Edo yei ainda awa embo boroko gun da mambutera awa ungoi giti adera. Edo embo nenei ungoi boroko giti giti mambutera awa ungoi amboda adera.”
IESU JERUSALEM EMBOBO AWA EMBO JO ISIRA
31 Iji ainde Pharisee embobo nenei mi Iesu da yei bugudo uso yei sisera, “Herod imo dadi dipapa ira awasedo yei eiawa dodo yei nei da mambuio.”
32 Setero Iesu mi ungoda yei sisira, “Ingo mambudo ambe sino ainda yei sewo gare, Na boroko edo euma awa asisi bebegae awa ondadena edo karu embobo ano ewamei adera. Edo iji tamonde atae ari na naso buro awa atae adena Herod sewo gare. 33 Boroko edo euma edo sipo nei tei mi Jerusalem nati da mambadena ainda be awa ungo binga sari embo yei nei da doro betadira awa awara aera.
34 “Jerusalem embobo, Jerusalem embobo. Ingo awa iji berari Mamo da binga sari embobo awa deowo betedo era. Edo Mamo mi iji berari binga sari embobo ingoda yei itido ira awa ingo mi ganuma mi dawo betorase pigedo ewa. Edo na ingo embo berari awa naso yei aikambu dada edo teta kokora ai mi uso kinapeina awa uso piki mi apuregedo ungo soregedo ira da awodo adi ena te ingo ujo ae ewa. 35 Edo Mamo ingoda nati eiawa dodo mambadira. Na ingoda yei sena boroko tuturo edo mambudo naso engenembari iji de awa ingo mana na gadewa. Edo iji bugari ingo na sekago gido sadewa, ‘Embo Mamo da jawo da bugudo pira awa Mamo mi umo ewamei are.’ ”