21
EVETU RORI DA KANDO
Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da atise diti pige page edo embo rora jiwae embobo ungo ungoda ganu awa kando ititisera Jew embobo da tumondebain ari oro da ganu bari tewo da ititero gosisira. Edo umo daedo evetu rori rora atae awa umo ganu memeia etoto awa tewo da ititiri gido sisira, “Na ingoda yei sena evetu rori rora ae uso kando emimi embo nenei da ganu kando itera awa derigetira. Edo embo nenei ungoda yei jiwae atira te ungo kiambu itera te evetu rora ae evetu rori eiawa uso ganu berari awa itira. Edo berari itira edo umo indari ori edo indari ganu inono ae etira awasedo uso kando mi embo berari da kando awa derigetira.”
IESU JEW EMBOBO DA TUMONDEBAIN ARI ORO AWA ATAE ADIRA AINDA GE SISIRA
Embo nenei mi Jew embobo da tumondebain ari oro da ge sisera gari ewamei be ira ainda be awa embo mi Mamo da yei kando ititisera amimi rora ewagaewa mi ganuma awa giro isera. Edo ungo ge awodo sero Iesu mi sisira, “Dowo nanemi ingo ro gosewa ainda ge be awa sano gave. Amboda iji bugutira ainde ganuma da nei da tamo da nei da tamo da mana atadera. Ungoi doro berari duradera edo usibesi adira.”
WASIRI BIAE DE DARI GAIARI DE BUGADIRA
Iesu awodo setiri uso ambojimbi mi sisera, “Rora emomo nanjigo eiri? Edo ro giti bugudo ari nango iji aikambu etira awa geri?”
Setero Iesu mi mina sisira, “Gido gogo ewo doawo ungo mi ingo gandubeore. Embo jiwae be mi naso jawo da bugarago edo sadera, ‘Namone keriso ra.’ Edo daedo ungomi sadera, ‘Iji re bugira.’ Awarate ungo ambo ambo eove. Edo ingo binga biae embo mina dara era awa ingadewa edo binga biae embo mi gitijijigegari awa itoro wosarase jarera awa ingise awa oju eove. Edo wasiri awodo awa giti adira te busu da sangove awa bugae ra.”
10 Edo Iesu ge awodo sedo ungoda yei sisira, “Embo yei nei da amimi embo yei nei da ainde da mina dara adera. Edo gitijigari nei da embobo mi gitijigari nei da embo de mina dara adera. 11 Edo didira de baimana de edo karu nembogamo de bugadira. Edo daedo utu da ari neinde kainde de wasiri neinde kainde de embo mi matu gae awa adira. Edo embo mi rora eiawa irirari gido awa oju adera.
12 “Awarate roviravi eiawa ae atirari gitida awa ungo mi imo awa sandido dedo gaedo adera. Edo ungomi imo budo Jew embomei da dada ari yei da mambudo edo gitijijigegari da dombu da imo bekuba adera. Edo ungoi imo bekuba edo atae oro gitijijigegari mi imo gajari oro da itadera. Edo ungomi daedo imo budo busu da gitijijigegari da yei edo nati da gitijijigegari da yei mambadera. Edo rora berari eiawa adera ainda be awa imo na gebe edo esa awasedo. 13 Edo rora eiawa iso yei adira edo iji ainde awa binga ewamei awa sadesa. 14-15 Edo dubo vevera eove ingo rawodo edo ungoda bekuba era ainda mina awa sadi evi ko iji awa bugadira ainde awa nanemi ro sadevi awa sano sadewa. Edo nanemi ingoda yei jiro gari itano edo ingoda gitopo mi ingoda ge da mina awa mana sadera. 16 Edo aimamo de nanonamendi de orobe de edo otatao de mi ingo awa budo ingoda gitopo da ingo da itadera. Edo ungoi awodo oro ingoda gitopo mi ingo nenei awa doro betadewa. 17 Edo embo berari mi ingo ujo ae adera ko ingo awa naso topo edo naso ambojimbi awasedo. 18 Awarate ingoda kopiri tu da awa mana munenegadira. 19 Goroba edo atiwo ingoda asisi awa soregadi.”
IESU MI SISIRA AMBODA EMBO MI JERUSALEM NATI AWA USIBESI ADERA
20 Iesu mi sisira, “Amboda isoro embobo jiwae mi Jerusalem nati awa jiroroka adera edo iji ainde awa ingo mi gadewa nati usibesi ari iji awa bugira. 21 Edo iji ainde embo Judea busu da atima era awa sumbudo dodo doriri da mambore. Edo embo Jerusalem nati nembodiba da joda atima era awa dodo mambore. Edo embo ave nati nembodiba da gaia da atima era awa nati nembodiba da torore. 22 Na ingoda yei eiawa sena ainda be awa iji awawa riroga bari iji ra. Riroga bari iji awa bugadira edo iji ainde awa ro jiwari kotopu mi sira awa be adira. 23 O embomei iji ainde evetu gasou de edo aimono ave kinapeina memeia simba eri awa memesi nembodiba tambadera ainda be awa God umo busu einda embobo de tini gambari ira awasedo memesi nembodiba awa bugadira. 24 Edo embo bebegae mi kasiwo mi busu einda embo nenei awa dadera. Edo embo bebegae nenei mi busu einda embo nenei awa bundedo budo busu nenei da mamboro ungoda agipo embomei adera. Edo embo Jew ae amimi Jerusalem nati awa usibesi edo patido yise puse adera. Awarate amboda embo Jew ae ainda ungoda Jerusalem nati da gitijigari awa atae adira.”
IESU KERISO AWA SEKAGO BUGADIRA
25 Iesu mi sisira, “Amboda iji da kariga da edo damana da joda naso bugari da iwata awa gadewa. Edo busu da ewa orogo mandogo vitadira edo ewa javi jiwae sadira edo iji ainde awa embo berari mi mana mana adera. 26 Edo embo ro busu da ira awa gosise edo ungo oju edo ditivi mi ambadera. Edo ungo sise busu da ro bugeiri awa oju adera ainda be awa God mi iji de kariga de damana de dada jigido atevira awa doadira. 27 Edo iji ainde na God da mei embo isena awa goroba de edo usasa de poroga da sekago engenembadena. 28 Rora berari eiawa adi tuturo adira iji ainde diti inda ewo ko God mi ingo badira iji awa bugira.”
RI BETORA DA INIA KIKI
29 Iesu mi ungoda yei inia kiki eiawa sisira, “Ri betora de ri nenei de awa kotewo. 30 Ingo mi gadewa ri mane ainda tuno awa koru kara adera awa gadewa iji ainde ingo gadewa ga iji awa bugira. 31 Da awodo ro setena awa adira iji ainde awa ingo gadewa God da gitijigari iji awa aikambu etira.
32 “Na ingoda yei ge be sena embo boroko atera awa betae atiroro rora berari eiawa adira. 33 Edo utu de busu de awa atae adira te naso ge awa atae adi aera.
INGODE GIDO GOGO ORE
34 “Imo indido doae indise edo umo okain indise edo imo rora nenei jiwae embo dubo vevera iriroso edo iji nembodiba awa iso yei teta wao awodo bugadira awasedo imo imosuka gido gogo eio. 35 Ainda be awa iji nembodiba awa embo berari busu berari da atima era ainda bugadira. 36 Edo ro berari bugadira ainda joda edo imo na God da mei bugudo embo isena naso joda deradesa ainde awa iso joda ae sumbae ta kotae sumbae eose ta God manunugurise atio.”
37 Iji de awa Iesu Jew embomei da tumondebain ari oro da embo atopapotise atima isira te tumba de awa umo doriri jawo Olive da mambudo ainda atima isira. 38 Edo sipo be sipo de embo jiwae be mi dada edo uso ge ingido isera.