Ove Philippi Nati Embobo Mi Burisera
1
Na Paul de Timothy de Iesu Keriso da buro embobo nango etoto mi God da embobo Philippi nati da atima era awa ategurera. Ingo embo Keriso Iesu gebe edo ewa ainde Iesu gebe ari embobo da gitijijigegari embobo de kondade ari embobo de ingo berari da yei nango ategedo ove eiawa ititera.
God ingodenaso Mama de Bada Iesu Keriso de mi ingoda yei jo jamo jamo ari itido ingoda yei ewamei ore.
PAUL GOD MI UNGO KONDADE ARASE SEDO GOSISIRA
3-4 Iji jiwae ingo kotise na God jasiga ena. Edo na God da yei ingo kondade arase sedo gido ena. Edo na iaviri de God da yei ge sedo ena ainda be awa ingo binga ewamei ingisewa iji ainda tuturo edo bugudo boroko nanemi binga ewamei awa minonu sanase sedo ingo mi iji berari na kondade edo ewowa awasedo. Awasedo na gosena God buro eiawa ingoda jo da tuturo isira awa unemi buro awa atae adira. Edo amboda Iesu Keriso sekago engenembedo bugadira iji ainde God mi buro ingoda jo da ira awa atae adira.
Edo na ingo ruvegae ra. Edo nanemi ingo kotadena amone awara ainda be awa God mi buro nanemi anase ititisira awa ingo mi na kondade ewowa awasedo. Edo na gajari oro da itae giti da na jo iaviri de binga ewamei da jawo da beitigari ge sisena edo iji ainde ingo mi na kondade isewa. Edo na awa eno binga ewamei awa yei berari da rawusira. Edo boroko na gajari oro da ateno ingo naso yei ewamei edo na sekago kondade ewa. Edo na ingoda yei sena na ingo be dubo budo ena ainda susu awa Keriso da dubo bari nembodiba naso joda atira. Edo na awa sena awa God umo gosira na ingoda yei gebe sena.
Edo na God da yei sedo gosena ingo kondade ari ingoda dubo bari awa babojirari edo ingoda jiro gari de edo ingo ro adi ewa awa gosise ari de awa daedo bajare. 10 Edo ingoda jiro gari bajari eiawa adewa mo ewamei ta ko biae ri awa gadewa. Edo awa gido Keriso da sekago bugari iji de ingo wasiri bebegae ae atadewa. 11 Edo Iesu Keriso mi ari ingo awa wasiri ewagaewa adewa teta ri be ewamei edo ira da awodo. Edo embo mi ingoda wasiri ewagaewa ewa awa gosise God jasiga adera.
KERISO MI KONDADE EURI INGODENA EWAMEI ATIMA ERA
12 Naso nanonamendi na naso yei ro isira amimi etiri embo jiwae be binga ewamei ingisera awa gawase dipapa ena. 13 Edo na gajari oro da ateno gitijijigegari nembogamo na mando simba ari embobo de embo nenei einda atera awa gosera na awa na Keriso da binga atopateteno embo tini gambari isera awasedo gajari oro da einda atena awa gosera. 14 Edo na gajari oro da einda atima ena amimi esusu etiri Iesu gebe ari embobo jiwae be da ungoda tumonda ari awa babajigedo nembogamo etiri edo ungo oju ae binga ewamei awa minonu sera.
15 Edo embo nenei awa binga ewamei awa minonu sera ainda be awa ungo naso buro awa ji sise edo naso buro awa derigadi dipapa era te embo nenei awa jo ewamei de edo kotari ewamei de da mi binga ewamei awa minonu sera. 16 Edo embobo eiawa gosera God mi naso yei buro binga ewamei eiawa simba anase ititisira awa gosise gido ungo dubo bari mi binga ewamei awa minonu sera. 17 Awarate embo nenei ungoda jawo awa nembodiba arase sedo Keriso da binga awa minonu sera. Edo ungo awa buro awa jo mi aera. Edo na gajari oro da atinono ungo naso memesi awa nembodiba arase dipapa era teta embo bupuri mi bundoro tamo torougedo iso matu nembogamo edo ira da awodo awa. 18 Edo ungo mo ewamei de binga ewamei mo minonu seri ta mo ko ungo mo jo bebegae de da binga ewamei mo minonu seri? Na awa be kotae ra te ko ungo binga jo ewamei de minonu sera awa na iaviri ena.
19 Edo na iaviri ari awa mana doadena ainda be awa na gosena ingo God da yei naso jawo da ge sedo ewa edo Iesu Keriso da Asisi mi na kondade ari ewamei awa naso yei bugadira awa. 20 Edo na dipapa nembodiba edo ena awa na iji berari God mi na ro anase dipapa ira awa adi. Awarate nanemi ano Keriso me geurase sedo na jo de Keriso da buro awa ewamei adi dipapa nembodiba edo ena. Edo na ateni ta ko na beteni amone tepo ra ainda be awa na betadena awa Keriso jasiga ari badira edo na atadena awa Keriso jasiga ari badira. 21 Ko na atadena awa Keriso naso jo da atira awarate na betadena awa na awa ungae da atadena. 22 Awarate na busu da atise na Keriso embo buro nembodiba adena awa ro adeni awa na mana mana ena. 23 Edo na awa kotari etoto da soropu da ra. Na awa busu da atari awa dodo mambudo Keriso ga da atari awa nembodiba be dipapa ena ainda be awa naso busu da atari awa amimi derigadira awasedo. 24 Awarate busu da mata atadena awa na ingo kondade adena edo na busu da atadena amimi naso betari awa derigadira. 25 Edo na gosena awa gebe ra awasedo na gosena na betae atadena. Edo na atise ingo kondade ano ingoda tumonda ari goroba ari ingo iaviri de atadewa. 26 Awasedo na bugudo ingo sekago esega ano ingo naso tumonda ari Keriso da yei awa gadewa edo ingo iaviri nembodiba adewa ingoda tumonda ari Iesu Keriso da yei awasedo.
27 Ingoda atari awa ewo ewamei are Keriso da binga ewamei mi atopapotira awodo. Edo awodo ewo ainda be awa na binga ingo berari awa Keriso da atopatari da gitopo embobo de embogo edo dada edo ingoda kotari awa da etiri goroba de derido ingo binga ewamei Keriso da jawo da minonu sewa awa ingari dipapa ena. Edo na bugudo ingo gadeni ta ko na bugadi aeri awa na gaera awarate na ingoda binga awa ingari dipapa ena. 28 Edo ingoda gitopo gido oju eove. Iji berari goroba ewo. Edo ingoda gitopo ingo goroba de derawo gido ungo gadera ingo mi ungo patadewa edo God mi ingo soregadira awa gadera. 29 Edo God ingo mi umo gebe awase edo umo embo memesi bawase sedo ingo jawo sisira. 30 Edo ingo nangae da gitopo da ainga embogo ewa. Edo na matu gitopo einga embogo isena edo na boroko mata gitopo einga embogo ise atena awa ingo ingewa awa ra.