4
UNGO RO ADERI AWA PAUL MI SISIRA
Naso nanonamendi na ingo be dubo budo ena. Edo na iaviri de atima ena ainda be awa ingo awa naso buro da be awasedo. Awasedo naso nanonamendi iji berari Keriso da emboro da pepeta ewo sumbudo demonda mambove.
Euodia de Syntyche ingo embo evetu etoto ge bagitawa awa jo da ewo ainda be re ingo Keriso gebe isewa awa jao isewa awasedo. Edo imo naso kondade ari embo na imo emboevetu eiawa kondade adi dipapa ena. Edo ungo Clement de embo nenei de da nangae da buro eiawa edo era awawa ungoda jawo awawa wasiri natopo atari da jawo itido era yei ainda God mi ungoda jawo awa itadira.
Edo ingo Keriso da emboro da pepeta ise gido iji berari iaviri ewo. Sekago sane iaviri ewo.
Edo ingo atise gido ingo rora berari awa gari awodo awa kotove ta awa embo nenei mi gore. Edo Bada da engenembari iji awa aikambu etira. Edo rora ro awa embo kotari jiwae kotove ta iji nonde ingo God ga da ge sadewa ainde ingo ro dipapa ewa awa sewo gare. Edo sawo gari gido awa uso yei doio sewo. Edo ingo awodo irirowo awa God mi ari ingoda jo awa jamo jamo adira. Edo embo God umo awodo edo ira ainda emboro awa gae jaredo era te ingo Iesu Keriso ga da dada etewo unemi ingoda jo awa ari jamo jamo ari edo ingoda jo de ingoda jiro de awa goroba edo atadira.
Awara naso nanonamendi naso ge sangove awa ingoda yei sadena. Rora ro ewamei ni edo rora ro embo mi jasiga edo eri edo rora ro awa kotopu ri edo rora ro awa dagariae ri edo rora ro awa gebe ri edo rora ro awa dagari ae be dagari ae ri edo rora ro awa embo mi ewamei awodo gido eri awa rora da awa kotise atiwo.
Edo na ingoda yei ro sisena edo ro ingoda yei atopateteno gosisewa awa iji berari ewo. Edo na ro eno gosisewa da awodo ewo. Edo God euri ingodenaso jo jamo jamo edo ira awa umo ingode daedo matawa atadira.
KANDO ITERO PAUL UNGODA YEI DOWO SISIRA
10 Na Keriso ga da dada isena edo atima ena awa naso iaviri awa nembodiba be ra. Edo matu ingo na kondade isewa awarate ingoda kondade awa atae isira. Edo na ingo na kondade ari ujo ae awa na saera te ingo na kondade ari iji ewamei awa bugaera sena. Awarate iji ribori be atae etiri iji ewamei sekago bugiri ingo na kondade adi ewa. 11 Edo na ingoda yei eiedo saera ainda be awa naso rora awa jiwae ae ra awa saera. Awarate naso yei ro atira awa na gosena awa inono na. 12 Edo iji jiwae be na rora ae edo ena te iji ainde na rawodo atadeni awa na gido ena. Edo iji jiwae naso rora awa jiwae edo na ro dipapa edo ena awa derigedo ira awarate daedo iji ainde na rawodo atadena awa gido ena. Awasedo na yei rawainda ateni ta edo iji nonde ateni awa na ewamei be atena. Edo na beji ita ko indari jiwae indeni ta na inono eni ta? Naso rora jiwa ta ko naso rora enumba ae ta? Awa awarate na ewamei be atena. 13 Edo ro naso yei adira awa Keriso mi naso yei goroba ituri na inono edo ena.
14 Awarate iji bebegae buguri ingo mi na kondade edo ewa amone ewamei be ra. 15 Edo ingo Philippi nati embobo na binga ewamei minonu sadi tuturo isena awa Macedonia busu awa doturisena awa ingo gosisewa. Edo na yei awa doturisena ainde embo nenei mi na kondade aera te ingo Iesu gebe ari embobo ingo mi na kondade isewa. Edo ingo nangae da kando mina ita isewa te embo nenei awodo aera. 16 Edo na Thessalonica nati da atono ingo mi na kondade edo iji jiwae be na rora ro dipapa edo isena awa itido isewa. 17 Edo na awa iji berari kando badi awa kotae rate na ingo mi ingoda kando ititewa ainda be awa bawase dipapa edo ena. 18 Awasedo na ingo mi berari ro ewowa awa embo dowo sadi ove eiawa ititena. Edo ingo mi naso yei ro ewowa awa inono na. Edo kando ingo mi itewo Epaphroditus mi naso yei budo bugusira. Edo kando jiwae be awa inono na edo awa teta rorou muno de embo mi God da yei itido era da awodo ra. Edo rorou awa God mi budo umo iaviri edo ira. 19 Edo naso God rora berari da topo umo Iesu Keriso awasedo ingo rora ro berari jingama ise atari dipapa ewa awa ingoda yei itadira.
20 Edo iji matawa ingode iji berari God ingodenaso Mama awa jasiga ore. Awara.
21 Edo na God da embobo berari awa ategurena embo Keriso da totopo awa. Edo nanonamendi einda nangae atima era awa ungoda ategari ingoda yei ititera. 22 Edo God da embobo berari einda atima era amimi ingo ategurera. Edo God da embobo Rome embobo da gitijigari nembodiba da mando da buro edo era awa ungo daedo ingo ruvegae ategurera.
23 Edo Bada Iesu Keriso da ewamei ari ingo berari da yei matawa atare.
Awara
Ingoda namendi
Iesu Keriso da jawo da
Paul