Ove Rome Nati Embobo Mi Burisera
1
PAUL ROME NATI EMBOBO ATEGURISIRA
Na Paul Iesu Keriso da agipo ari embo mi ove eiawa ingoda yei gaiena. Edo Iesu da binga atopatari embo anase God mi na kataburisira. Edo God mi na uso binga ewamei awa minonu sanase kataburisira.
Matu be matu God mi binga ewamei eiawa uso binga sari embobo da yei isaga isira. Edo isaga etiri Iesu Keriso busu da bugae giti da ungo God umo ro adi sisira awawa jiwari kotopu da gaisera. Edo binga ewamei eiawa God uso mei Iesu Keriso ingodenaso Bada da jawo da ra. Edo busu da uso kumbari awa Iesu Keriso awa gitijigari nembodiba David da orobe da teda awa. Awarate uso God inge ari awawa Iesu umo gido betetiri God mi uso goroba mi umo etiri eririsira awasedo ingode gosera ingodenaso Bada Iesu Keriso awa God da mei na. Edo God umo naso yei riroga ro itae ra ainda be awa umo na dubo budo ira awasedo. Edo unemi Iesu da binga atopatari buro awa naso yei ititisira edo unemi na busu berari da mambanase sisira. Edo na mambuse embo berari mi Iesugebe ise kera orase sedo na binga eiawa ujugedo ena. Edo ingo Rome nati embobo God ingo deda Iesu Keriso da embobo awase jawo setira.
Awasedo ingo Rome nati da embo berari ave ave God mi be dubo be budo uso topo orase jawo sisira ainda yei na ove eiawa gaiena.
God ingodenaso Mamo de Bada Iesu Keriso de mi ingoda yei iji berari ewamei ore. Edo iji berari oro ingoda jo awa jamo jamo ore.
PAUL ROME NATI EMBOBO GADI DIPAPA ISIRA
Naso ge sae tuturo da awa na God ategurena Iesu Keriso da jawo da awodo awa sano gadewa ainda be awa embo yei berari da awa ingo Iesu Keriso ge be ewa awa gosera. Edo na iji berari binga ewamei uso mei da jawo da atopapotena edo iji berari God awa naso jo berari mi sapo edo ena. Edo God umo gosira na iji berari ingo awa kotise iji berari uso yei sedo gido ena ingo simba ise edo ingo kondade arase. 10 Edo na iji ribori simba ise na God manunu gedo ena iji ainde na ingo esega adi sedo iji berari God sedo gido ena emboro burigi arase.
11 Edo ingoda tumonda ari awa goroba arase sedo na Asisi Kotopu mi na ro atopapotara awawa ingode kando edo badi sedo awa embo na ingo gadi dipapa ena. 12 Edo na mambudo ingode da awodo kando adena edo ingo daedo Asisi Kotopu mi ingo ro atopapotara awa nangae da kando edo badewa amimi ingodenaso tumonda ari awa goroba adira. Edo ingode awodo ise emboro awodo da kondade mina ara adera.
13 Edo naso nanonamendi na iji jiwae be ingo esega adi kotemona te rora da ami na beitigedo ira awa sano gawase sena. Na iji berari ingo esega irinono amimi ari embo ingoda teda awa Iesu be goroba de gebe orase dipapa edo ena teta embo Jew ae da teda isena da awodo. 14 Edo na awawa embo berari da agipo ari embo ra awasedo na binga ewamei awa embo isaga da atera ainda edo embo unjugedo atera ainde da yei sadena edo embo gari jiwae burisera ainda gari kiambu burisera ainda yei sadena. 15 Awasedo na daedo ingo Rome embobo da yei na binga ewamei sadi sia etena.
BINGA EWAMEI AWA GE GOROBA DE RA
16 Naso tumonda ari berari awa binga ewamei da atira. Edo binga ewamei awa God da ge goroba de awara awasedo embo averi Jew embo ta embo Jew ae ri awa binga ewamei awa gebe adira edo God mi ungo soregadira. 17 Edo binga ewamei emimi euri God mi embo budo ituri ungae da umo jigari da emboro awa isaga edo ira. Edo emboro einda embo God ga da umo jigari ewamei da edo era. Edo embo ave iji berari tumonda edo ira embo awa God mi ari umo jigari ewamei ungae da edo ira. Edo einda ge sise jiwari mi sisira,
“Embo ave uso tumonda ari mi God ga da umo jigari ewamei adira embo awa atari ewamei awa tambadira.”
EMBO YEI BERARI DA AWA WASIRI BEBEGAE ISERA
18 God mi embo wasiri bebegae be ewora awasedo umo tini gambari edo ungo kasadi sedo emboro awa isaga etira. Edo wasiri bebegae embo mi edo era amimi emboro beitigeuri ungo God da uso ge be moka awa gae jaredo era. 19 Edo God mi ungo usibesi adira ainda be awa God uso ge be moka awa embo da yei isaga etiri edo embo mi isaga gosera awasedo. 20 Edo tuturo da God busu da rora berari de isira iji ainda edo bugudo boroko God iji berari uso goroba da be moka de umo mo averi awa isaga evira. Edo embo mi be moka eiawa ungoda diti mi gari sago ae rate ungo rora berari God mi isira awa gido isaga God uso goroba awa gosise edo umo averi awa roawasedo gae edo eri? Awasedo embo mi be tambudo wasiri bebegae ise atari sago ae ira.
21 Edo ungo God mo averi awa gosera te ungo God sapo ae ise umo atae awodo awa edo era. Edo unemi ro isira awasedo umo jasiga ae edo era. Edo ungoda kotari awa bebegae edo umenga mi ungoda jiro awa sirido atira. 22 Edo ungo sedo era ungo awa jiro gari embobo sedo era ungo awa jiro gari embobo sedo era te ungo awa jiro egae embobo ra. 23 Edo ungo God natopo atari awa tumondebain ae rate ungo ove kewari teta embo betedo ira awa inge edo rimei de jingabu de ove kekevegari ingege de rora nenei jiwae be ungo mi tumondebain adi sedo kevedo era.
24 Edo embo ave wasiri biae edo era awa jiro egae embobo ra awasedo God mi ungo awa doturira. Edo ungo dotiri kotari bebegae berari ungoda jo da kotera awa era. Edo daedo ungo mengari wasiri awa mina ara edo era. 25 Edo ungo ge moka be God da jawo da awa gebe ari ujo ae era awarate ungo God da jawo da ge busari ge sera awa gebe era. Edo ungo God rora berari isira embo awa tumondebain ae dodo, ungo rora God mi isira awa tumondebain edo era. Edo embo yei berari da awa iji berari God jasiga ae etera. Awasedo God ungo doturira. Awa gebe ra.
26 Embo wasiri bebegae era awasedo God ungo doturira. Edo ungo dotiri ungo mengari nembodiba budo purari wasiri awa mina ara era. Edo emboevetu awa ungo ungosuka mina ara edo era. Edo ungo mi ari wasiri awodo awa ari sago ae awa era. 27 Edo da awodo embo awa ungoda aro asini de atari da wasiri awa ae rate ko ungo ungoda embo nenei de da evera. Edo embo awodo ise ungo ungosuka kombo mina ara ari awa edo era. Edo awodo era awa ungo wasiri biae be biae awa era awasedo ungo riroga ungo mi dipapa era awa burera.
28 Edo embo iji berari God da ge be moka ro gosiseri awa ruvegadi dipapa edo era awasedo God ungo doturira. Edo ungo dotiri ungoda kotari awa biae be etiri ungo iji berari wasiri ungo mi ari sago ae awa edo era.
29 Edo embobo wasiri bebegae neinde kainde edo era. Edo embo nenei mi embo nenei da rora awa dipapa era. Edo ungo iji berari wasiri bebegae mina ara edo era. Edo kotari bebegae mina kota edo era. Edo embo nenei dorero bebetera. Edo embogo mina ara era. Edo embo nenei da jawo da ge busera. Edo ungo iji berari wasiri bebegae awa embo nenei da yei arase dipapa edo era. Edo ungo embo nenei da wasiri biae gido embo nenei da yei sedo era. 30 Edo embo nenei da yei ge biae sedo era. Edo ungo God ujo ae edo era. Edo ungo awa jariga embomei. Ungo sedo era ungo awa embo ewagaewa. Edo ungo iji berari awa wasiri biae adi emboro seka kotedo edo era. Edo ungoda aimamo da yei ge jinjedo era. 31 Edo embo dita baita ari wasiri awa edo era. Edo ungo sarigari sedo era te amboda ungo ae edo era. Edo ungo kando mina ara ae edo era. 32 Edo embo gosera God da agodari mi sira awa embo wasiri biae adera awa embo wasiri biae adera awa betedo riroga natopo badera awarate ungo gae sira ise iji berari wasiri bebegae eiawa edo era. Edo daedo embo amemi wasiri biae adira awa ungo awara sadera. Edo embo awodo sise ungo wasiri bebegae era edo embo nenei da wasiri bebegae edo era awa gido sedo era.