12
GOD KERA ADI SEDO RE INGODE EMBORO EIEDO DA ATADERA
Awasedo naso nanonamendi God da jo ari nembodiba awasedo na ingoda yei sedo gosena ingoda tamo de jo de God da yei itiwo teta wo betari rorou itido ewa awodo aera te teta wo wasiri de kando itido ewa awodo. Edo ingo ingosuka awodo itadewa awa God mi ingoda rorou awa barase sedo re giti umo ingoda wasiri bebegae kotembedo doarase sedo giwo. Edo emboro eiedo awa God be jo ingoda mi berari tumondebain adewa. Edo ro busu berari da embo mi era awa gido eove. Ta ingo jiro gari seka badi sedo awa dowo God mi ingoda jo de ingoda kotari de awa be wareregedo gogo are. Edo umo ingo awodo wareregadira awa God umo ingo ro awase dipapa ira awa ingo gadewa. Edo God ingo ro ewamei edo wasiri biae ae awa awo umo iaviri adi sedo dipapa ira awa gadewa.
Edo God mi uso kando gatari mi setiri naso yei ititisira awasedo na ingo da da yei sena jariga embo da kotari awodo awa kotove ta iaviri ae ingo ingosuka awa kotewo. Edo ingo embo nembodiba mo rawodo ri awa kotewo God mi tumonda ari ingoda yei tega rawodo ititisira awa tetegedo kotewo. Edo ingodenaso tamo da papatu awa jiwae be ra edo tamo papatu emimi buro edo era awa da awawa aera. Da awodo ingodena buro berari edo era awa da awa aera awarate ingodena awa berari Keriso ga da dada edo teta tamo da inge isera. Awasedo God uso kando gatari ingodenaso yei ititisira awodo da ingode kondade ari awa God mi ingodenaso yei ititisira awa jingama ore. Edo God mi embo da da yei God uso binga sarase kondade ari awa itadira awa uso tumonda ari rawodo ri awa binga awa sare. Edo God mi embo da da sapo arase kondade ari itadira awa dowo umo sapo are. Edo embo ave atopatari da kondade ari awa badira awa dowo umo atopatare. Edo embo ave embo koma vevera iriroro kondade adi goroba burisira awa dowo embo awa ge ewagaewa sedo kondade are. Edo amemi kando itadi kondade ari burisira awa dowo kando jo mi berari itare. Edo God mi embo amemi Iesu gebe ari embobo bajari arase kondade goroba ari itadira gido re dowo begogo ae gitijigare. Edo embo amemi embo nenei da yei ewamei arase kondade ari itiri burisira awa dowo iaviri de ewamei are.
Edo ingo embo nenei dubo jo ingoda amimi berari buwo. Edo wasiri bebegae awa ujo ae ewo. Edo ro ewamei awa jigiwo. 10 Edo ingo awa nanonamendi ingege etewa awasedo teta nanonamendi mi dubo mina bara arago ewo. Edo jo berari mi sapo mina ara ewo. 11 Edo begogo embobo awodo eove ta ingo tei pigedo buro ewo. Jo ingoda berari mi Bada God sapo ewo. 12 Edo God ingo embo ro adi sia ira awasedo iaviri ewo. Edo ingo wasiri biae tambadewa edo wasiri biae da soropu da awa saboa ewo. Edo iji berari God manunugewo. 13 Edo God da totopo awa rora ro mi jariroro gido rora ingoda topo awa itiwo. Edo esega embobo bugoro gido sewo bugudo ingoda mando da atiroro edo simba ave.
14 Edo embo amemi ingo dedo gaedo era awa God da yei sedo giwo ungo ewamei are. Gebe sedo giwo ungo ewamei are awarate biae arase seove. 15 Edo embo ave iaviri era ainde da iaviri ewo. Edo embo ave biya era ainde da biya ewo. 16 Dubo ewamei de da buro dada ewo. Jariga embobo eove. Edo embo memenya mi daedo otao asase soro gido jo de awara seio. Rora berari imo gari awodo kotose.
17 Embo amemi iso yei biae oro gido mina biae eose. Embo berari ro awara sera awa ari dipapa eio. 18 Edo embogo jambogo ise ge babaga seove ta embo berari de da dubo ewamei ari mi atarase seio. 19 Naso otatao embo ingoda yei wasiri bebegae edo era awa mina eove ta dowo inono ari God da tini gambari mi mina are ko jiwari mi sira,
“Bada God mi sira wasiri biae da mina ari awa naso buro ra. Na nasuka mina itadena.”
20 Awarate jiwari mi ro sira awodo tete awa ewo,
“Ingoda gitopo beji tambutiroro gido indari itiwo. Edo ungo umo dipapa iriroro gido itiwo indore. Edo ingo awodo adewa teta ri munju ungoda kopiri da dada arago adewa amimi ari ungo me gadera.”
21 Edo wasiri biae awa dowo ingo derigeure ta ewamei edo amimi wasiri biaeawa derigewo.