4
ABRAHAM DA KIKI MI TUMONDA ARI DA BE AWA ISAGA IRA
Edo ingode ingodenaso umbogo Abraham awa kotore. Umo ewamei ari da susu mo ro tambusiri? Edo umo buro ewamei isira amimi ari umo God ga da umo jigari ewamei da ae etira re umo jariga ae etira. Awarate umo God da diti da jariga ari awa jarisira. Edo ingo gosewa awa jiwari mi sira, “Abraham awa God gebe isira awasedo God Abraham gosise sisira embo eiawa nangae da umo jigari ewamei be ira sisira.”
Edo uso be eire. Edo embo buro edo ira awa uso mina budo ira. Edo embo mi embo ainda mina awa uso kando awodo sae rate ungo sedo era embo oiawa buro edo mina betira sedo era. Awarate God mi sira ungae da umo jigari ewamei adi adera awawa embo mi buro ewamei edo amimi mana adera te God umo tumonda adira amimi adira. Edo ingodena God umo tumonda adera amimi God umo gadira ingodena awawa teta embo wasiri bebegae ae embobo awodo gadira. Edo God embo da buro ewamei awa gae rate umo embo umo tumonda ira awa gido sedo ira embo oiawa nangae da umo jigari ewamei ira sedo ira. Edo God awodo seuri embo awa iaviri edo ira. Edo einda jawo da David mi jiwari da sira,
“Embo amenda wasiri bebega awa God mi tupedo edo kotembedo dodo ira embo awa iaviri edo ira. Edo embo awa God mi umo wasiri bebegae ae awodo gido ira embo awa iaviri edo ira.”
Edo iaviri ari da ge David mi sisira mo umo mo Jew embo tamo da andiso diugari wasiri edo ira ainde berari sisita mo embo nenei de daedo sisiri? Umo embo tamo da andiso diugari wasiri ae edo era embo Iesu gebe era ainde daedo sisira. Edo ingodena eiawa gari ainda be awa matu setena jiwari mi sisira awa, “Abraham God gebe isira awasedo God Abraham gido sisira embo eiawa nangae da umo jigari ewamei ira sisira.” 10 Edo ge eiawa nanjigo God mi Abraham da yei sisiri? Umo tamo da andiso diugari wasiri burisira ainde isita mo ko tamo da andiso diugari wasiri awa bae atiri isiri? Eiawa giti da isira te amboda aera. 11 Edo amboda awa umo tamo da andiso diugari wasiri awa burisira. Edo tamo da diugari wasiri awa Abraham umo matu God tumonda edo edo umo God ga da umo jigari ewamei ira awarate embo gorase wasiri awa isira. Awasedo Abraham awa embo berari tamo da andiso diugae embobo God tumonda edo edo God ga da umo jigari ewamei edo era ainda umbogo ra. 12 Edo umo ungoda umbogo ewowo isira awawa ungo tamo da andiso diugari wasiri awawa ae rate ungo God tumonda era teta Abraham mi umo tamo da andiso diugari wasiri awa bae atise God tumonda isira da awodo era awa gosera ungo God ga da umo jigari ewamei era awasedo.
GOD MI ABRAHAM DA ADI SARI SISIRA
13 God Abraham da yei adi sari sisira awa busu berari awa uso topo edo uso orobe da simba arase sisira. Edo Abraham agodari awa kera isira awarate awa embo God Abraham da yei adi sari awa sae ra. Awarate Abraham God tumonda isira awasedo God umo sisira nanemi eteno embo oiawa nangae da umo jigari ewamei ira. Edo awasedo God adi sari awa Abraham da yei sisira. 14 Edo God umo saera embo agodari kera adira amimi God mi ro itari borase sisira awawa kumbadi aera te embo God tumonda adera embobo amimi kumbadera. 15 Edo ingodena God da agodari ge awa kera edo ewamei badi dipapa adera awa mana badera ainda be awa ingodena God da agodari ge awa kera ae sumbae adera. Edo ingodena God da agodari ge awa kera adi jaradera ainda sangove re ingodena awa God da tini gambari da petadera. Awarate agodari ge awa atae re agodari beuso ari re bugadi aera.
16 Edo God mi Abraham da yei ro itadi sisira awa umo embo umo tumonda edo era embobo berari ainda yei itido ira te Jew embobo God da agodari ge sisira awa kera edo era embobo ainda da aera te embo berari God tumonda edo era teta Abraham mi isira da awodo edo era ainda yei. Edo emboro ainda ingodena Abraham awawa ingodenaso nombo ewowo sedo era. 17 Edo God mi ge ainda jawo da jiwari joda sisira,
“Nanemi ano embo busu berari da atima era amimi iso orobe adera.”
Edo God umo umosuka adi sari eiawa sisira, embo amemi busu rawainda ainda Abraham God gebe isira God awa gebe adera embo awa Abraham da orobe adera. Unemi bebetegari awa euri wasiri de sekago erido era. Edo umo ro adira awa sedo ira teta matu ari awodo.
18 Edo God mi Abraham da yei sisira, “Iso orobe da ajigari awa neingo atae be teta damana da awodo adera.” Edo Abraham adi sari awa ingisira edo ari sago ae awodo awa gosisira te umo God gebe ise umo ro adi sisira awa petedo isira. Edo umo awodo gebe edo umo embo jiwae be da umbogo isira. 19 Edo Abraham da gaeko awa 100 aikambu awasedo umo kinapeina da mamo ari sago ae edo uso aro awa gasou jirari katogo ae ko umo awa ogo awasedo awarate awa kotise uso tumonda ari God da yei ituri erido bajido isira. 20 Edo Abraham uso gebe ari awa doae isira. Edo umo iji berari God gebe isira edo umo God da adi sari ainda kotari jiwae aera. Edo uso tumonda ari mi jo goroba edo God jasiga borega isira. 21 Edo Abraham umo gosisira God uso adi sari awa adira awa. 22 Awasedo God Abraham da tumonda ari gido etiri umo God ga da umo jigari ewamei isira. 23-24 Edo ge gaisera God mi ari embo ungae da umo jigari ewamei adera ainda ge awa Abraham de edo embo God mi ari ungo ungae da umo jigari ewamei adera ainda yei gaisera. Edo embo oiawa God gebe adera edo Iesu ingodenaso Bada awa betetiri unemi sekago jigiri eririsira awa gebe adera ainda yei ge awa gaisera. 25 Edo God ingodenaso wasiri bebegae awasedo Iesu itiri bebetisira. Edo Iesu betetiri God umo ari ingodena ungae da umo jigari ewamei orase sedo God sekago Iesu etiri eririsira.