6
IESU KERISO MI ETIRI INGODENA ATIMA ERA.
Awasedo God mi rawodo ari ingodena ungae da umo jigari ewamei adera awa na ro seni? Edo God mi uso dubo bari ingodenaso yei isaga adi sedo irirari ingode iji berari wasiri bebegae ise aterita? Awodo aera ingode awodo adi aera. Edo wasiri biae awa ingodena awa teta betari embobo awodo ra awasedo ingode mana iji berari wasiri bebegae ise atadera. Edo ingo gosewa ingodena umo mi ewamei ari wasiri burisera awa isaga ira Iesu Keriso ga da dada isera. Edo ingodena ungae da dada isera awa ingodena teta ungae da betari da awodo isera. Edo Keriso betetiri God uso goroba usasa de mi umo etiri eririsira da awodo ingodena wasiri seka awa erido badi sedo ingodena umo mi ewamei ari wasiri awa edo edo ingodena awa teta betari edo Iesu ga da gowari inge isira.
Edo ingodena teta Iesu gada betari inge adera awa God mi ingodena jigari erido edo wasiri seka awa teta Iesu sekago erido wasiri seka burisira da awodo awa badera. Edo ingode gosera ingodenaso jo da wasiri biae da dipapa atira awa goroba ae arase sedo edo ingodena awa wasiri biae da agipo embo awodo eorase sedo ingodenaso kotari matu awa Iesu ga da orega da bebetisira mamatu awa Iesu ga da orega da bebetisira. Ainda be awa embo ave betedo era embo awa wasiri bebegae da dipapa da goroba mi umo usibesi ari awa dorase sedo umo atae isira.
Edo ingodena awa teta Keriso ga da betari inge isera awasedo ingodena gebe edo era awa ingodena ungae da wasiri seka budo atadera awa gebe edo era. Edo ingodena gosera Keriso betetiri God mi umo jigiri eririsira. Edo Keriso mana sekago betadira ainda be awa betari awa umo usibesi ari awa goroba ae etira awasedo. 10 Edo umo inono edo bebetisira awa wasiri biae da riroga awa be atae arase sedo bebetisira awarate boroko umo God ga da umo jigari ewamei de da atima era. 11 Edo emboro awawa kotewo ingo teta betari inge isewa edo wasiri biae da dipapa awa umo ingo usibesi ari awa goroba ae isira awarate ingo Keriso Iesu ga da dada edo God jasiga borega ise atima ewa.
12 Edo wasiri biae ingoda tamo atae adira awa gitijigadi dipapa ira awa ingo wasiri biae da dipapa awa ujo ae ise edo ingoda tamo da bebegae da dipapa mi ingo ro awase sira awa eove. 13 Edo tamo patu ingoda awa doawo iwata biae eure edo ingoda tamo patu nenei awa wasiri biae da goroba da itove. Awarate ingo awa God mi ro ewamei da jingama arase awasedo ingoda tamo berari awa God da yei itiwo ainda be awa ingo awa teta bebetegari embobo awodo edo God mi wasiri seka de da jigari erari inge etewa awasedo. 14 Edo ingo awa Moses da agodari da agipo aera te God mi ingo awa jo edo wujegurisira awasedo wasiri biae da dipapa mi mana ingo awa gitijigadira.
INGODENA AWA EWAMEI ARI DA AGIPO EMBOBO RA
15 Awasedo na ro seni? Ingodena wasiri bebegae ise aterita ko ingodena awa agodari da agipo embobo ae edo awarate God unemi ingodena jo edo wujegurisira awasedo? Awodo aera. 16 Na ingo gawase dipapa ena ingo embo nei da agipo embo adi dipapa edo ungae da dada adewa re uso ge awa kera adewa. Edo ingo embo ainda ge kera adewa awa uso agipo embo adewa. Edo da awodo ingo ingoda tamo awa wasiri biae da itido re wasiri biae da agipo embo adewa awa amimi ari ingo betae sumba isewa awarate ingo ingoda tamo awa God da yei itido re uso agipo embo adewa amimi ari ingo God ga da umo jigari ewamei da adewa. 17 Edo ingode boroko God doio sore ainda be awa matu awa ingo awa wasiri biae da agipo embo awodo isewa te boroko awa ingo ingoda jo berari mi kera etewa gebe moka ungo mi ingo atopapotisera awa. 18 Edo ingo kera etewo God mi wasiri biae da esi awa wujegetiri ingo awa wasiri ewamei da agipo embobo etewa.
19 Edo God da ge awa ingoda gari awa pirigae awasedo rora nati da ingo gido ewa awa na iji berari gaedo ena. Iji tupo ingo ingoda tamo awa ari bebegae neinde kainde awa adi itido edo wasiri biae da agipo embobo ititawa awarate boroko ingo wasiri ewagaewa da ari awa God mi awase dipapa ira awasedo ingoda tamo awa ari wasiri ewamei ari da itiwo edo wasiri ewamei da agipo embo ave.
20 Iji tupo ingo awa wasiri biae da agipo embobo ewowa awarate iji ainde awa ingo God mi ro ewamei awase dipapa isira ainde da bundae ra. 21 Edo ingo iji tupo wasiri bebegae oiawa ewowa edo amimi iri ingo me gosewa edo riroga ro burititavi? Edo wasiri biae awodo edo era amimi euri embo riroga wasiri natopo da betari awa budo era. 22 Awarate God mi wasiri biae da esi awa wujegetiri ingo awa God da agipo embobo etewa. Edo ingo uso agipo embo etewa edo ingoda riroga awa boroko edo iji berari wasiri ewagaewa ise God da diti da atadewa edo ingo wasiri matawa atari awa badewa. 23 Edo wasiri biae da mina awa betari ra awarate ingodena Iesu Keriso ingodenaso Bada ga da takibetera awa God mi wasiri matawa atari itadira. Itiri uso kando awa ingodena mina itido badi aera.