Ge Iesu Keriso Mi Isaga Isira
1
Ove eiawa kiki rora Iesu Keriso mi isaga isira ainda ra. Edo Iesu Keriso mi ingodena uso buro embobo da yei rora iji tupo bugadira awa God mi rora eiawa uso yei ujugurisira awa isaga adi sedo isira. Awasedo Iesu rora einda jawo da ge awa isaga adi dipapa edo uso asisi ewamei da na John uso agipo embo da yei ititisira. Edo asisi ewamei mi naso yei bugudo rora gosisena ainda be awa ujugurisira. Awasedo na binga God mi ititisira edo gebe moka Iesu Keriso mi isaga isira awa jivena. Edo embo amemi jiwari eiawa embo nenei da yei ajigadira awa umo God da ewamei ari kumbadira. Edo embo amemi rora amboda ro adira ainda ge awa ingido edo ge awa kera adira embo awa daedo God da ewamei ari kumbadira. Edo rora eiawa adira ainda iji awa aikambu etira.
JOHN IESU GEBE ARI EMBOBO DITI 7 AWA ATEGURIRA
Na John mi ge eiawa ingo Iesu gebe ari embobo diti 7 Asia busu berari da ainda jivena.
God awa boroko atira. Edo umo iji berari atima ira edo umo matawa atadira. Edo God da gitijigari da anumba da awa asisi ewamei 7 awodo atera. Edo Iesu Keriso God da gebe moka isaga edo ira awa daedo atira. Edo God Mamo de God Mei edo God Asisi Kotopu ungo tamonde mi ewamei ari de jo jamo jamo de ingoda yei itore. Edo Iesu Keriso betetiri God mi umo jigiri eririsira awa umo awa embo tuturo da eririsira. Edo Keriso awa busu da gitijijigegari berari da gitijigari ra.
Umo ingodena dubo budo ira. Edo umo uso ororo mi ingodenaso wasiri bebegae da bupuri awawa wujegurisira. Edo ingodena Iesu Keriso tumonda edo era embobo awawa God mi priest mi God kera edo ira da awodo umo kera orase ititisira. Edo ingode umo jasiga ore ainda be awa umo usasa de goroba de atima ira awasedo.
Giwo umo poroga mi jiroroka etero bugutira. Edo embo berari mi umo gadera. Edo embomei umo ituka oregedo ainda dorisera awa daedo ungo umo gadera. Edo embo berari busu da umo gido uso bugari awasedo dubo vevera de oju de da ji sadera. En awa gebe awodo adira.
Edo Bada God goroba de atevira edo boroko goroba de atira edo umo goroba de atadira amimi sira, “Rora berari da tuturo edo sangove awa na nasuka ra.”
JOHN ETURO ARAGO ISE KERISO GOSISIRA
Na ingoda namendi John Keriso awa embo memesi burena teta ingo ingo memesi burewa da awodo. Awarate na God da ewamei ari jiwae be kumbutena teta ingo God da ewamei ari kumbutewa da awodo. Edo na doae goroba de atena da ingo doae goroba de atewa da awodo. Edo ungo mi na sandido budo ingigi jawo Patmos einda ititisera ainda be awa na God da binga minonu sedo isena edo Iesu Keriso da kiki isaga edo isena awasedo. 10 Edo God da iji de Asisi Kotopu naso joda goroba edo gitijijigurise na God tumondebain edo isena. Edo na awodo God tumondebain eno ge javi naso gun da setiri na ingisena. Edo javi awa teta puin da javi inge ra. 11 Edo na dengoro eno ge javi mi sisira, “Imo ro gadi esa awa jiveio. Edo jivedo gido ove awa itio Iesu gebe ari embobo diti 7 Ephesus nati da, Smyrna nati da, Pergamum nati da, Thyatira nati da, Sardis nati da, Philadelphia nati da edo Laodicea nati da mambare.”
12 Edo embo amemi naso yei da ge siri awa gadi sedo na wareregurisena. Edo wareregedo na goriwo esegari rora berari 7 awodo gosisena. Edo goriwo esegari rora 7 awa ganuma mina nembodiba jawo gold mi egari ra. 13 Edo goriwo esegari rora 7 ainda soropu da awa embo gari teta God da mei embo isira awa inge derido atisira. Edo bo ribori be ombiri edo wosedo uso tei da dorisira. Edo sini auri gold mi ari awa uso oka da edo tamo da didigurisira. 14 Edo uso kopiri tu awa parara be parara teta angia da tu inge ra. Edo uso diti awa janiburisira teta ri avewa inge. 15 Edo uso tei awa biri biri teta auri riawo da ingedo u mi jigari biri biri arago isira. Edo uso ge javi awa teta umo mi doriri mendo da wosedo ganuma da dorise javi sarago isira. 16 Edo umo damana 7 awodo awa uso ingo be mi jijigurisira edo kasiwo teta wo dangoro da di inge awa uso be da ra. Edo uso dombu awa teta waiko beo da edo batitibedo janibedo ira da awodo janiburisira.
17 Edo na umo gido na uso tei da teta betedo durarago isena awarate unemi uso ingo be mi na tamesi ise sisira, “Oju eose. Edo rora berari da tuturo edo sangove awa na nasuka ra. 18 Edo na awawa wasiri da susu ra. Edo na betedo sekago erido edo matawa atena awasedo nanemi sano embo mi toradera ko dodo ijegadera. Edo nanemi betari da mangiro edo betari da nati awa simba edo ena.
19 “Awasedo na iso yei ro isaga ena gosesa awa jiveio. Edo na boroko ro iri edo amboda ro adiri berari awa isaga ena awasedo jiveio. 20 Edo damana 7 naso ingo be da gosesa edo rora goriwo esegari rora gold mi ari 7 gosesa ainda be awa unjugari ra awarate ainda be awa nanemi ujugadena. Damana 7 amone Iesu gebe ari embobo diti 7 ainda gitijijigegari ra. Edo goriwo esegari rora 7 amone Iesu gebe ari embobo diti 7 awa ra.”