18
BABYLON NATI NEMBODIBA AWA ATAE ADIRA
Edo awa berari edo atae etiri asisi ewamei nei utu da edo bugutiri gosisena. Edo umo goroba jiwae de da bugutiri uso usasa mi busu berari janiburisira. Edo umo gogo dimbudo sisira,
“Umo atae etira awara. Edo Babylon nati nembodiba awa atae etira awara. Edo atae etira ainda asisi bebegae de ri memei bebegae gari neinde kainde awa boroko uso dumbari da atera. Ainda be awa evetu amimi uso wasiri bebegae da wine okain itido seuri ungo mi indido era. Edo busu da gitijijigegari embobo nembogamo bugudo ungae da sino pu da wasiri awa ewora. Edo busu da embo rovi ravi ori garori ari buro edo era awa ungo evetu ainda rora mina nembogamo de awa dipapa edo ori garori buro ungae edo ungo rora embobo ewora.”
Edo umo awodo setiri ge javi nei utu da siri ingisena. Edo ge javi amimi sisira,
“Naso embobo nati awa dodo ijegewo. Edo ungae da wasiri bebegae eove ainda be awa ingo wasiri bebegae unemi ira da awa adewa awa ingo riroga unemi kumbadira riroga da awa kumbadewa.
“Edo evetu ainda wasiri bebegae awa diripu edo utu da vivitira. Edo God uso wasiri bebegae ruvegae umo kasadi sia ira. Awasedo ingoda yei ro edo ira da awodo mina ewo awarate ingoda mina ari mi unemi ro evira awa derigare. Edo wine okain unemi ingo mi indawase itido ira awa biae ra te wine okain ingo mi unemi indarase itadewa awa biae be biae are.
“Edo umo iji berari rora jiwae de jasiga ari de kumbadi dipapa evira awasedo uso yei memesi uso dipapa bebegae da tega da awodo itiwo. Edo umo uso joda sira, ‘Na gitijigari evetu nembodiba einda anumbedo atena. Edo na awa rori aera edo dubo vevera naso yei mana bugadira.’
“Edo umo ge awodo sira awasedo iji da rovi ravi bebegae uso yei bugadira karu bebegae de betari da dubo vevera edo beji. Edo riawo mi umo atae adira ainda be awa Bada God goroba jiwae mi uso wasiri biae da mina ititira.
“Edo busu berari da gitijijigegari nembogamo ungae da indido kumbudo ise uso wasiri bebegae de uso dipapa bebegae da awodo ungo dipapa bebegae ewora awa ungo umo eviri umbosi vivitira awa gido ungo ji nembo be sadera. 10 Edo ungo umo memesi burirari gido besaun be deradera ainda be awa ungo oju adera. Edo ungo mi sadera,
“ ‘Eiawa biae be ra. Edo Babylon nati nembodiba nati goroba iso riroga iji da mi bugira.’
11 “Edo busu da rora ori garori ari embobo mi sera amemi ingodenaso rora ori eiri sera edo ungo daedo dubo vevera edo ji sadera. 12-13 Edo rora ungo mi ori garori edo era amone eire. Auri ewagaewa jawo gold de silver de edo bogera dagari egae ganuma mi ari edo kambo ewagaewa edo bo gari neinde kainde parara de kokoi de edo umenga de edo ri muno ewagaewa neinde kainde de edo wo nembogamo da di mi rora neinde kainde ari de edo rovi ravi neinde kainde ri mina nembogamo mi ari edo auri de ganuma ewagaewa de edo indari porere de edo rora muno ewagaewa de joino de ri vibu muno de jawo frankincense de myrrh de ri be jawo wine de oil de indari ewamei jasari jawo flour de indari ve jawo wheat de cow de sheep de horses de ungoda jumbari kato de agipo embobo de ungo mi ori garori edo era. Edo ungo mi daedo embomei ori garori edo era teta rovi ravi ori garori edo era da awodo. Edo rovi ravi re eiawa ori garori edo era te embo mi mana ori adera.
14 “Edo busu da rora ori garori ari embobo mi Babylon nati embobo da yei sadera, ‘Rovi ravi neinde kainde ewagaewa dipapa ewowa awa atae etira. Edo ingoda ewowo da gorotu de indari de awa atae etira. Edo ungo atae etera edo ingo mi ungo eura adewa te mana sekago tambadewa.’ 15 Edo busu da rora ori garori ari embobo de Babylon nati embobo de rora jiwae embobo isera awa memesi awa gido oju edo besaun be deradera. 16 Edo ungo besaun be derido dubo vevera ise sadera,
“ ‘Eiawa biae be ra. Edo iji biae awa nati einda bugira. Edo matu bo gari neinde kainde parara de kokoi de umenga de awa ainda ra. Edo giro sagiro ewagaewa neinde kainde edo rora gold mi ari edo ganuma ewagaewa edo bogera mina nembogamo de awa ainda ra. 17 Awarate gorotu awa ro arago ise burigi be atae etira.’
“Edo ewa nga da totopo de embo nga de mambudo bugudo edo isera ainde edo embo nga da buro ari embobo de edo ewa da buro embobo nenei de ungo daedo besaun be dederisera. 18 Edo ungo besaun derido atise riawo da umbosi vivitiri gido gogo dimbudo ji sise sisera, ‘Nati nembodiba omimi busu da nati nenei awa derigurisira.’ 19 Edo ungo aviga mi ungoda kopiri da gutedo dubo vevera mi ji sise sisera,
“ ‘Eiawa biae be ra. Edo memesi biae be awa nati nembodiba einda bugira. Edo ewa nga da totopo ewa da mambudo bugudo isera awa nati nembodiba einda gorotu awa embo ise rora embobo ewora te iji tupo be nati ainda gorotu de itipapo de atae etira.
20 ‘Awasedo utu de God da embobo de Iesu da binga atopapotegari embobo de God da binga sari embobo de nati eiawa atae etira awasedo iaviri ewo. Ainda be awa God mi nati ainda uso embobo mi ingoda yei ro isera awasedo mina edo umo usibesi etira.’ ”
21 Edo ungo awodo setero asisi ewamei goroba jiwae de amimi ganuma nembodiba be ganuma rora indari ve jasedo era ainda tega da awodo awa kumbudo pigetiri ewa da wowosisira. Edo wosetiri asisi ewamei mi sisira,
“Da eiedo ungo mi isoro edo nati nembodiba Babylon awa doro atae adira. Edo atae ari embo mi eura adera te sekago mana tambadera. 22 Edo sino dari embobo de puin pusari embobo de sekago nati ainda iaviri mana adera. Edo buro neinde kainde edo nati ainda gano kumbudo era awa atae adira. Edo indari ve jasari ganuma nembodiba da javi awa nati ainda mana sekago sadira.
23 Edo goriwo sekago nati ainda mana janibadira. Edo embo da iaviri da javi jimbari bondo da nati ainda ewora awa mana sekago adira. Edo Babylon nati ingoda rora ori garori ari embobo da goroba mi busu nenei berari da rora ori garori ari embobo da goroba awa derigurevira. Edo ingo inja mi edo rora burise busu berari da embobo ganduburewowa.”
24 Edo Babylon nati jo ainda God da binga sari embobo da ororo de God da embobo da ororo de busu berari da embobo ungo mi deoro betewora ainda ororo de awa atira awasedo God mi nati ainda riroga itira.