20
IESU KERISO GITIJIJIGURIRA
Edo na asisi ewamei uro umenga tu be tuda awa pirigari rora de esi bouga de awa jigido utu dodo wowosiri gosisena. Edo anela mi wo nembodiba teta ingaba inge uso jawo Jingabu Ogo edo Binei edo Satan awa jigido edo gaeko 1,000 awodo atarase bundisira. Edo bundedo asisi ewamei mi uro nembodiba jo umenga de ainda jo da pigisira. Edo ainda pigedo gaegae edo gaeko 1,000 ainda joda busu embobo awawa gandubeurase sedo be awa didigurisira. Edo embo mi bugudo be awawa pirigaderi ta awa gadi sedo itari gambari umbaka vibu mi mangiro be awa itiri gambudo mina semba edo begiti mina gamba isira. Edo gaeko 1,000 atae ari ungo mi Satan awa iji tupo wujegoro atadira.
Edo na gitijigari embo da anumba de edo embo ainda anumbedo era ainde awa gosisena. Edo embo anumba ainda anumbedo era awa embo kasadi sedo goroba ari kumbusera. Edo na embo God da ge minonu sedo isera edo gebe moka Iesu mi isaga edo isira awa minonu sedo isera awa embo deoro betedo isera ainda asisi awawa gosisena. Edo embobo awa wo nembodiba ta uso ove kewari ta ko wo nembodiba ewa tuda edo vivitisira ainda taroro ungoda kopiri da ta ingo da awa kumbae edo tumondebain ae embobo ra. Edo embobo awawa ungoda uje be da edo eririgedo Keriso ga da gitijijigegari da buro awa gaeko 1,000 awodo isera. Edo bebetegari embobo awa eririsera awa erari tuturo awa ra. Edo gaeko 1,000 atae etiri embo nenei bebetegurisera awa ungo eririsera. Edo embo erari tuturo eradera embobo awa ungo iaviri adera edo God mi ungo ewamei adira. Edo riawo matawa ewuse atari jawo sedo era betari nei amimi mana embobo eiawa usibesi adira. Edo ungo matawa atise edo ungo God da edo Keriso da priest embobo adera. Edo ungo Keriso ga da gaeko 1,000 awodo gitijigadera.
UNEMI SATAN RIAWO MATAWA EWUSE ATARI DA PIGADIRA
Edo gaeko 1,000 atae ari ungo mi Satan wujegoro uro jo umenga da awa dodo vitadira. Edo umo vitido busu da embobo gandubadira Gog de Magog de. Edo umo busu da embobo berari awawa gandubedo sari ungo dada edo embogo adera. Edo embobo ainda ajigari tega awa nembodiba be ra teta ewa kora da kora jiwae be awodo ra. Edo Satan da uso embobo mi dada edo God da embobo awawa jiroroka isera edo nati God mi dubo budo ira ainde da awarate riawo mi utu da edo wosedo Satan da embobo awawa evetiri ungo bebetisera.
10 Edo ungo betetero Satan ungo ganduburisira awa God mi riawo matawa atari da pigetiri wowosisira. Edo ungo mi matu wo nembodiba ewa tuda edo vivitisira de binga pasega sari embo de pigetero riawo matawa atari da wowosisera da ainda wowosisira. Edo ungo iji de tumba de mata awodo memesi kumbuse atadera.
KASARI SANGO BE SANGOVE
11 Ainda amboda na gitijigari embo da anumba nembodiba parara edo embo ainda anumbedo atiri gosisena. Edo busu de utu de uso dombu da awa inono ae edo sumbudo mambudo atae be atae isira. Edo ungo atae isera awa embo mi ungo awa sekago gaera. 12 Edo embo nembogamo de embo memeinya de bebetisera awa ungo gitijigari da anumba be da dederigedo atisera. Edo ungo ainda dederigedo atero umo jiwari kato nenei awa pirigurisira. Edo awa pirigedo umo jiwari kato neinda uso jawo wasiri da jiwari kato awa pirigurisira. Edo embo bebetegurisera amimi ro edo iseri awa jiwari kato ainda jiwusera. Edo jiwari kato ainda ro jiwusera awodo da God mi embobo ainda mina awa ititisira.
13 Edo embo ewa da mambuse bebetegurisera awa ungoda tamo awa ewa da atiri embobo awa ewa da edo vivitisera. Edo embo berari bebetegedo betari da yei da atima isera awa ungo vivitisera. Edo embobo awa ro edo isera awodo da God mi ungo kasisira. 14 Edo God mi betari da yei de betari de kumbudo riawo mata awodo ewuse atima ira ainda pigisira. (Edo riawo matawa atari sena emone betari nei embo mi mambudo kumbudo era awa ra.) 15 Edo embo amenda jawo wasiri da jiwari kato da jiwari tambae edo isera embo awa pigoro riawo matawa ewuse atari da wosedo isira.