3
BINGA IESU GEBE ARI EMBOBO DITI DA SARDIS NATI DA ATIMA ISERA AINDA YEI MAMBUSIRA
Iesu Keriso mi naso yei da sisira, “Binga nanemi sadi ena awa jiveio. Edo jivedo gido binga awa Iesu gebe ari embobo da gitijigari Sardis nati da ainda atira ainda itio.” Edo binga Iesu mi sisira eire.
“Embo God da asisi ewamei 7 de damana 7 de awodo jigido atira embo amimi ingoda yei sira, ‘Na ingo ro ewa awa gosena. Edo na gosena embo mi ingo wasiri de atari sera te ingo awa bebetegari embobo mi atarago ewa. Awasedo eriwo. Edo ingoda ari ewagaewa nenei ewa awa atae adi aikambu etira awasedo erido edo goroba de atave. Edo ingo atewa emboro awa God umo gosira emboro awa awara aera. Awasedo ge matu ingo atopapotisera ge awa ruvegeove ta kera ewo. Edo ge awa kera ise edo ingoda wasiri bebegae awa dodo edo God da yei wareregewo. Edo ingo erae adewa awa na ingo sae gae ingoda yei bugadena teta bengono embo mi sae gae bugudo ira da awodo. Edo na bugadena iji awa ingo mi mana iji awa gadewa.
‘Awarate embo enumba ae Sardis nati da atera awawa edo gogo ise edo wasiri bebegae ae edo era. Edo embobo awa teta embo emboro busu begara de ainda edo gogo edo pepeta euri edo uso sinibo dongono ae edo ira da awodo. Edo ungo edo gogo edo awodo atera awasedo amboda nanemi ungoda yei bo esa itano edo ungo nangae dada pepeta adera. Edo embo amemi wasiri bebegae derigadira gido awa bo esa awa kumbadira. Edo embobo amemi wasiri matawa atari kumbadera embobo ainda jawo awawa nanemi wasiri da jiwari kato da jiveteno atira. Edo embo amemi wasiri bebegae derigadira embo ainda jawo awa nanemi mana tupadena. Edo nanemi naso Mama de uso anela de da dombu da embobo awa naso totopo sadena.
‘Edo embo ingo dengoro atirari gido Asisi Kotopu mi ro Iesu gebe ari embobo da yei sira awa ingiwo.’ ”
BINGA IESU GEBE ARI EMBOBO DITI DA PHILADELPHIA NATI DA ATIMA ISERA AINDA YEI MAMBUSIRA
Iesu Keriso mi naso yei da sisira, “Binga sadi ena eiawa jiveio. Edo jivedo gido binga awa Iesu gebe ari embobo diti da Philadelphia nati da atima era ainda gitijigari da yei itio.” Edo binga Iesu mi sisira eire.
“Embo binga eiawa sira embo awa umone ewamei de gebe de da susu ra. Edo unemi David da mangiro pirigari rora awa ingo mi jigido atira. Edo unemi mangiro pirigadira awa embo nei mi mangiro awa gajari katogo ae ra. Edo unemi mangiro gajadira awa embo nei mi mangiro awa pirigari katogo ae ra. Edo unemi ingoda yei sira, ‘Na ingo ro ewa awa gosena. Edo na gosena ingoda goroba awa kiambu rate ingo naso atopatari ambo ambo ise edo na sapo edo gogo edo ewa. Edo nanemi naso ge sari da emboro awa ingoda yei itido edo emboro be pirigetena. Edo nanemi emboro be awa pirigetena awa embo nei mi gajari katogo aera. Naso ge ingiwo. Embo Satan da topo mi ungo awa Jew embobo setera te ungo awa ge busera awasedo nanemi ungo ingoda yei itano mambudo edo ungo men gido edo ingoda diti da tumondebain adera. Edo ungo gadera na ingo dubo budo ena awa. 10 Edo buria iji awa busu berari da embobo awa itido gadi sedo bugutira edo iji ainde nanemi ingo awa edo gogo edo simba adena ainda be awa ingo goroba edo nanemi ro awase sisena awa ewowa awasedo.
11 ‘Edo iji tupo atae ari na bugadena. Edo gaegae edo embo mi utu da riroga God mi ingo embo sia etiri atira awa bengono eore ta edo gogo edo rora kumbusewa awa simba edo gogo ewo. 12 Edo embo amemi wasiri bebegae derigadira awa nanemi ano embo awa teta God da tumondebain ari oro da tutuvi inge adira. Edo embo awa mana God da tumondebain ari oro awa doadira. Edo nanemi uso tamo da naso God da jawo awa gaiedo edo naso God da nati seka da jawo Jerusalem nati seka awa jiwadena. Edo God mi nati seka awa itari utu dodo wosadira. Edo daedo nanemi naso jawo seka awa gaiadena.
13 ‘Edo embo ingo dengoro atadira gido awa ro Asisi Kotopu mi Iesu gebe ari embobo da yei sira awa ingiwo.’ ”
BINGA IESU GEBE ARI EMBOBO DITI DA LAODICEA NATI DA ATIMA ISERA AINDA YEI MAMBUSIRA
14 Iesu Keriso mi naso yei da sisira, “Binga sadi ena eiawa jiveio. Edo jivedo gido binga awa Iesu gebe ari embo diti da Laodicea nati da atima era ainda gitijigari da yei itio mambare.” Edo binga Iesu mi sisira eire.
“Edo Iesu umo God da ge da awara sari embo mi edo gogo edo God da gebe moka awa isaga ira. Edo umo awa rora berari God mi isira ainda susu ra. 15 Edo unemi ingoda yei sira, ‘Na ingo ro isewa awa gosena. Embo umo ujo euri ungo iji nei sasaka jamo jamo indido era edo iji nei ungo sasaka awa vevera indido era awarate sasaka awa vevera be ae adira awa ungo mi tugadera. Edo ingo awa naso ge awa ujo ae aera te kumbae ewa awasedo ingo awa teta sasaka vevera ae jamo be aera te soropu da awodo ra. 16 Edo ingo naso ge ujo ae ae etewa amone awara edo ingo naso ge kumbae etewa amone awara te ingo awa teta sasaka vevera be ae awodo etewa awasedo na ingo naso be da awa tugadi aikambu etena. 17 Edo ingo sewa ingo rora jiwae embobo edo atari ewamei ewa sewa. Edo ingo ingoda yei rora jiwae atira awasedo ingo rora nenei ujo ae ewa sewa. Awarate ingo men gosewa edo dubo vevera tambutewa awa ingo gaera. Edo ingo awa teta embo rora ae edo bosini ae edo diti guba egeregari da awodo ra. 18 Edo awasedo nanemi ingoda yei sena ingo rora jiwae embobo adi sedo awa naso yei da puwo edo naso utu da gaiapa awa ori ave. Edo daedo ingoda men awa atae adi sedo awa utu da bo parara ori ave. Edo daedo ingo mi gadi sedo awa utu da siwo awa ori edo ingoda dombu da itiwo.
19 ‘Edo embo berari nanemi dubo budo ena awa ungo mi ari ewagaewa orase sedo awa nanemi ungo isiburise edo ungo dedo ena. Awasedo ingo ingoda jo berari mi ingoda wasiri bebegae dodo God da yei wareregewo. 20 Edo na mando mangiro pon da derido atise tain tain dorena. Edo embo amemi naso ge javi ingido mando mangiro pirigari na mando da torido na embo ainga da dada indari indadena.
21 ‘Edo embo amemi wasiri bebegae derigadira awa nanemi embo awa kumbudo naso gitijigari yei da mambano edo umo naso demonda anumbadira. Edo na daedo gitopo patido edo na naso Mama da gitijigari yei da mambudo edo naso Mama da demonda anumbedo atena.
22 ‘Edo embo ingo dengoro atirari gido ro Asisi Kotopu mi Iesu gebe ari embobo da yei sira awa ingiwo.’ ”