12
A inete ke heirigir Iabena Dedeil
Gine daan, ro uanotoug, inggo u malara tamiuoum mung iate uaia tun pare, ahik pah mung kale uasa, karung tuktukara tar inete uaiaene re heirinir Iabena Dedeil. *Namana tapokis kompe tar binaka rung tele harahoum tang God. Inggoum ra uoto uoum keipisioum tar bureher lel tar binaka rung uangouloum i kukulebang tenas nikaueker god bohoboho gesir pau. *Temaeit, inggo gine ru hire tamiuoum, ahik me tamata re mene keip tena Iabena God, kare kula pare, Iesu a sa ue me tamata re kula pare, Iesu a Tamata Noman, e kula kompe gete uangoul teilir Iabena Dedeil tatanon.
*A bureher kahakahar inete uaia re heirigir Iaben Dedeil, bo a sioko komper Iabena re heir taninin. A bureher kahakahar kalekinale, bo a tang sioko komper Tamata Nomana ra kalekinaleiginin. A bureher kahakahar kalekinale ri matotong kalekinalegieig, bo a tang sioko komper God re kalekinale keip taninin tasir tamata uakap.
A Iabena Dedeil e uoto uakalahara katongoin tagigeig uakapa tun tar kahakahar inete uaia tar poul keip tar niuia tasir tamata uakap. Na Iabena God ke heir kahakaha tar puhung uahire tasir gisiameher tamat, a uoun tar ninaman, kara niate uaia ter siokono komper Iabena ke heir pono tasir gisiameher tamata tar puhung uahireng tar niate. Doh ter siokono komper Iabenono ke heir tasir gisiamehe tar nitagorong man, doho gisiamehe ka heiris tar nitampopokoho mara uauia tasir tamat tar mamang matelik, 10 doho gisiamehe ka heiris tar nitampopokoho tar touo tar inet. Doho gisiamehe ka heiris tar hire tauete tono uelhire God ngohina tar propet, doho gisiamehe ka heiris tar niate tar ate parok, ge pare la turur niateono tar Iabena Dedeil ue ahik. Doho gisiamehe ka heiris tar nitampopokoho tar mene tar uelhireng gime uan, doho gisiamehe ka heiris tar hire luaka tar tengkanar puhung menon. 11  *Gininanine tena kalekinaler tang siok, a siokonor Iaben, kare heir kahakaha taninina tasir tamat terener nimalar.
A siokor tukunun a bureher maharan
12  *A tukunun a siok, bo ka tuha keip pukin tar bureher maharan, doha maharan e la tur kompe tar siokon siounur tukunun ter siokono tang Kristo. 13  *Ge inggeig pe ka siokor uahuhu keipisieig tar siokon siounur Iabena hingiampe ro matina tamat, o Ju, o Grik o tamata gesir o karabus ue gisis ka solois. Inggeig tokah ki inum tar siokon siounur Iaben.
14 A tukunun, ahik pah ka tuha keip pukin toro sioko ro mahar, ka tuha keipin tar bureher maharan. 15 Gete kular kekena pare, inggo ahik paha nana tagur tukunun, teeit inggo ahik paha liman. Bo ahik pukumper puhono pahe aha liuingua tatanon, inggonor keken o maharanamper tukunun. 16 Doh gete kular talingana pare, inggo ahik paha nana tagur tukunun, teeit inggo ahik paha matan. A puhon ahik pahe aha liuingua tatanon, inggonor talingan o maharanamper tukunun. 17 Geta matana uakapa komper tukunun. A tukunun ahikingua pahe matotong longor. Doh geta talingana uakapa pukur tukunun, a tukunun ahikingua pahe matotong amuh paroko tagu me inet. 18 God ke uamoko manasampe tang hingia ro mahara tena butur ke malara pe taninin ia re mok. 19 Ahik mo mahar sioko tanininar mahara ro matoto uakotpokoso me udeilir tukunun. 20 Bo inggonor tukunun a sioko manasampe, bo a burehe pukur maharan.
21 A matan ahik pahe matotong kula tar limana pare, “Inggo ahik pahu uahinga to totomua!” Doha liman ahik pahe matotong kula tar kekena pare, “Inggo ahik pahu uahinga to totomua!” 22 A mahmaharanine tar tukunun geri kulagieig a manguh, ginin na kalekinale uleik tun. 23 Doha mahara geri uaikotogieig ginina tera ueltada tunig. Doho mahara geri touaouosieig roono tera ueltadantiehe tunin. 24 O mahara gero mataiantiehe tun tar tukunun ahik pah ra touaouoin. Bo God ke uauiliodout tokaha tatanonor tukunun, kare heir tun tar uleikir ueltad tang hingia ro mahara ro i kotontiehe tun. 25 God ke guata tar puhonene, maeit ahikir tukunun pah ra ueluelpakah ueltebeirin. Bo God e malara tanininar mahmahar tukununa uakapa tun tar uelkaueke katongoig tar siokonor nikauek. 26 Doh gete mo mahar sioko ko kale uelmahing, a maharana uakapa tun e siokor kale uelmahing keip tang roon. Doh gete mo mahar sioko ka uatakaiain, a maharana uakapa tun ra siokor uatakai keipig tang roon.
27  *Inggoum uakapa tun ter tukununa Kristo, mung siokor uangoul tokaha teil tar tukununon. 28  *Dohi uantinanina tasir tamatang tagorong man, God ke uamatoto:
uakikilanga tasir aposoul,
song o propet,
song o tamatang ualasir,
song o tamatang touo tar inet,
song tas mais geke heirisir Iabena Dedeil tar nitampopokoho tar uauia tasir momouh,
song tas mais gera uoto poul tasir gisiameh, song maisir tang uoum keip,
song tas mais gera mene tar uelhireng gime uan.
29 Ahik paho tamata uakapa tunur aposoul, ahik paho tamata uakapa tunur tang ualasir, ahik paho tamata uakapa tun ra matotong touo tar inet. 30 Ahik paho tamata uakapa tun ra kale teil tena nitampopokohor Iabena Dedeil tar uauia tar mamang matelik, ahik paho tamata uakapa tun ra mene tar uelhireng gime uan, ahik paho tamata uakapa tun ra matotong hire tauete tar tengkanar ueluatat. 31  *Bo inggoum mung petutup tar malara me inete uaia me i ranantiehe tun tur tar Iabena Dedeil.
Gine daan Inggo u marang ualasira uaia tun tamiuoum tar hagar uaiantiehe tun.
* 12:2 Hab 2.18-19 * 12:3 1Jo 4.2-3 * 12:4 Roum 12.6 * 12:11 1Ko 7.7 * 12:12 1Ko 10.17 * 12:13 Gal 3.28 * 12:27 Roum 12.5 * 12:28 Epe 4.11-12 * 12:31 1Ko 14.1