14
A nitampopokoh geke heirinir Iabena Dedeil
*Uakeluk tena niguata uaiar uelmalauelhir, karo malara tar inete uaia ke heirigir Iabena Dedeil, karo malarantiehe tun tar hire tauete tono uelhire God ngohinar propet. Ge a tamata pe gere mene tar uelhireng gime uan, inggon ahik pahe menmene me tamata puk, inggon e menmene tang God. Ahik me tamata re naman manate tar haua re menmeneion, ge inggono pe e mene tar ineter ouoou re hireigir Iabena Dedeil. Bo mais uakapa tun gera hire tauete tono uelhire God misianar propet, gisina ra uatampopokoho, kara uaongol, kara uamamahoul tasisin. Ge mai pe gere mene tar uelhireng gime uan e poul katongo kompein. Bo mai gere hire tauete tono uelhire God ngohinar propet e poul tasir tamatang lotu uakapa tun.
Inggo u malara tamiuoum uakapa tun tar mene tar uelhireng gime uan. Bo inggo puk u malara tun tamiuoum uakapa tun tar hire tauete tono uelhire God misianar propet. Ge a tamata pe gere hirehire uoum teil tono uelhire God misianar propet, inggon a i ranantieh tun tar tamata gere mene tar uelhireng gime uan, bo auia kompe gete hire uakalaharono tar menenin mare poul tasir tamat tar lotu.
Ro uanotoug getu lameo tamiuoum, karu me uelhireng gime uan tamiuoum hapengua re poul penina tamiuoum? Ahik pahe matot. Te getu keip tunumeo tar inete timuh ger man ue me giniameher niate ue me giniameher mene ger nang God ue me giniameher ualasira ter ineteninane tere turung poul tun tamiuoum.
Ter siokono kompe tar ineteniner mat gere ueluelbobe ueltebeir puk re kaling pe misiana tar rauoto gera uig, karo gita, hapengua re matotong longor paroko per tamata tang hingia ro kereker ra kerein e matoto tun geta uauelmatoutin ro kalkalingina ro gita re kaling per rauot, song ra longor parokoin. Doh hape geta hik ro tuil paho kaling ualeik uaia tar uahire me uiliatung maingua re matotong kaleuatoro tanik? Ter siokono getung menoum tar uelhireng gime uan tasir tamat, bo ra tele puk toro uelhire rone rung mene keipioum. Hapengua ra turung naman manate per tamat tar hauene rung menmeneioum? Inggoum mung menmenengua kompeme tar hagar.
10 O man, gane tar koto uakapa tun, doh ginin auia uakapa tun tasisit gera naman manate taninin. 11 Bo geta hikio pahu longor paroko ue u naman manate toro uelhire roon, gine ke mene toro uelhire roon inggon a peng gime uan, raeim mira uelteleis raeim. 12 Ter siokono tamiuoum mung malara tun pe tar kale tur me inete uaia tun tar Iabena Dedeil. Uedanga tar kale tar nitampopokoh gere heirinir Iabena Dedeil gere turung poul tasir tamatang lotu.
13 Temaeit mai geke heirinir Iabena Dedeil tar nitampopokoho tar mene tar uelhireng gime uan, inggon e lotu mare hire uakalahara tar tengkanar puhung mene ke menein. 14 Gete ku kotouo tenag lotu toro uelhireng gime uan, a iabeiguo e lotu, bo regu ninamano e tel. 15 Doh hapengua ru guata peo? Inggo u lotu keip tar iabeig, karu lotu keip pono tereg ninaman, karu kere keip tar iabeig, karu kere keip pono tereg ninaman. 16 Gete ke uatakaiar iabeimiuoum tang God rung lotu pe, hapengua re hahaua per tamata tar “o mana tun” geta hik pahe naman manate tar haua kung menegioum? 17 O man, inggoum kung heir tun tar niuaha tang God, bo tasir gisiamehe pukur tamat, gisin ahik pah ka kale me nipoul.
18 Inggo u heir tun tar niuaha tang God tar nitampopokohene ka heirin totoguo tar mene tar mamang uelhireng gime uanilik, a uleik uain tar namiuoum. 19 Bo tar binakang uangoul tokaha puk, inggo u uelhire uakalahara kompe tar uelhire geru naman manateig tasir tamat ahik pahu marang uelhire me uelhireng gime uan.
20  *Ro uanotoug ahik pah mung namnamanang keketik, bo mung uangoul uaia sira kompe tasir keketik tar niguataniner sa, karung kale puk tar ninamanang mahoh. 21 Ge a puh pe ka boloin tono uelhire God sioun pare,
 
“Inggo u turung mene tar mamang uelhireng gime uanilik,
karu meneng tur keip tar uelhirenin tasir gime uan,
bo gisina puk ahik pah ra turung longoro totoguo.” Aisaia 28.11-12
Teke kula per Tamata Noman.
 
22 Temaeit a nitampopokohonene tar mene tar mamang uelhireng gime uanilik inggon a uaparokor nasisit ahik pah ra tagorong mana tagu tang God, ahik paha nasisit ra tagorong manang sioun tang God. Doha nitampopokoho tar hire tauete tono uelhire God misianar propet a uaparokor nasir tamatang tagorong mana tang God, ahik paha nasisit ra tagorong boho tang God. 23  *Temaeit geta siokor pepe tokahar tamata uakapa tun tar lotu, kara siokor mene tar mamang uelhireng gime uanilik, kara me ueltuparame mo tamata ue mais ge ahik pah ra tagorong mana tang God, doh ahik pah ra naman manate, gisin ra turung kula tamiuoum pare, “o popouluan!” 24  *Bo gete mo gisiameh ahik pah ra tagorong man ue ahik pah ra naman manate, ra me lame tar binaka rung mene uakalahara inggoum tono uelhire God misianar propet. Gisin e turung kakalahara tunungua res niguata uasa. Doha mamang menelik geka longoroigisina ginina tere turung kedanga tasisin. 25 Doha mamang inetelik ger ouoou teres ninamanasina ra turung ate uakapaig, gisina ra turung hatup, kara lotu tang God, kara kula pare, “God gine nomana tun re uangoul keip tamiuoum.”
A uelae tokah e poul tasir tamatang lotu
26  *Ro uanotoug hapengua ri guata pe inggeig? Tar binaka rung uelpokosoum, a tang siok e pokoso keip tono kereker, a tang giameh e pokoso keip tar ualasir, a tang giameh e pokoso keip tar timuhur uelhirer nana ger nang God, a tang giameh e mene tar uelhireng gime uan, kara tang giameh e mene uakalahara tar tengkanar uelhirenin. Doh ter ninamana uleik tun, tar mamang niguatalikinin; ter poul, kara uatampopokoho tar lotu mare hua. 27 Maeit tar binaka rung uelpokosoum, doh gete me tang sioko re mene tar uelhireng gime uan, ahik pah me tang torik ue i ranahia tar tang touono ra siokor mene tokah, a tang sioko baka uoum re men. Doh mo gisiamehe tera mene uakalahara tar tengkanar menenin. 28 Bo geta hik me tamata re ate tar tengkanar menenin, mai geke mene tauete tar menenin, inggon e tabila bukbuk, kare mene katongo kompein, kare tang God.
29  *Uahue kompe me tang torikir propet ue me tang touon tera men. Kare mo gisiamehe tera turung longor, kara kedanga uaia tun tar mene ka meneigisin. 30 Bo gete ke mene taueter uakikilanganar propet mo men, doha tang giamehe ke kale tar mene geka heirin me kaluasisine ra tabil, inggonor uakikilangan pake uakenua tar men, song re mene taueter uatang torikina tar hau ke kalein. 31 Ge inggoum pe mung hire kahakahampe tar haua ke hirein God tamiuoum. Maeit o tamata uakapa tun ra turung kale niate, kare me nipoul tur tar uelhirenin. 32 A iabene ger nasir propet e moko tenas nikaueke katongosin. 33 Ge God pe e de tar ualagoreih ueltebeir ge inggono pe a Godong tar uelhiarou.
A puhonene a puhung mana tun tasir tamatang tagorong man, kare tosno tamata God gesir dedeil. 34  *Te misiana king ueltupara pe inggeim tenas ualatutur Ju e kula pare, “O kuaha uakapa tun, ahik pah ra matotong tur mena kalekinaler lotu, kara hik pono pah ra matotong uahueis tar mene tagu me inete tar lotu. Gisina ra uangoul i kukulebanga tar nikaueken tar ualatut.” 35 Bo gete me inete ra marang ate uaiaisisin, gisina ra la turung dangata to uaia tonosio bulout iuma tonosio um. Ge a ualamatala tun pe tar kuaha tar menmene tar binakang lotu.
36 Ko uakekene tur nomana no uelhire God tamiuoum? Roono ko la pukume tamiuoum mes pahemiu? 37  *Gete mai re kulain pare, a propet ue ke kale nitampopokoho to tar Iabena Dedeil, inggono pake bang paroko kompe pare, a inetenine ku bololagio tamiuoum e la tur tena ualatohor Tamata Noman. 38 Bo geta hikono pahe bang paroko tar puhon, God ahik pono pahe bang paroko tatanon.
39 Temaeit, tamiuoum ro uanotoug, malarantiehe tun tar hirehire uoum teil tono uelhire God misianar propet, ahik pah mung tur tane tasir tamata gera mene tar uelhireng gime uan. 40 Bo a mamang inetelik uakapa tun ra guata keipig tar niguatar kodkodoh, kara hagar uaia tun.
* 14:1 1Ko 12.31; 14.39 * 14:20 Epe 4.14 * 14:23 Apo 2.13 * 14:24 Jon 16.8 * 14:26 1Ko 12.8-10 * 14:29 1Te 5.21 * 14:34 1Ko 11.3; 1Ti 2.12 * 14:37 1Jo 4.6