2
Ro uanotoug, tar binaka ku me pokoso tamiuoum ku me hire tauete pe tono uelhire God gero ouoou. Inggo ahik pah ku me mene keip me meneniner lingia tun ue me i ranantieher niate uaia. Bo inggo ku namana pare, tar binaka ru uangoul keipo tamiuoum, inggo ku malabobour uakapa tun tar mamang ineteliking gane i kot, u namana puk manasampe tang Iesu Kristo ka uakuse pein tar korose. *Tar binaka ku me pokoso tamiuoum, inggo a maluana tun, ku sokor, karu kanuh tun. *Nagu meno, kara haua ku hire tauetegio tamiuoum, ahik pah ngohinar mene ger nasir tamatang ate ue o tamatang mene uahihian. Bo inggo ku mene keip kompe tena nitampopokohor Iabena Dedeil. Maeit tena nitampopokoho God tere tengkana tur tun remi nitagorong manoum, ahik pahe la tur teres niate uaiar tamatang gane i kot.
A niate uaia gere la tur tar Iabena Dedeil
O man inggeim mi mene keip nomana tar niate uaia, kara ninamana uaia tun tas maisir tangtangouo res nitagorong man, bo ahik puk, paha niate uaia ger eisir tamatang gane i kot ue a nitampopokohong gane i kot ge a nitampopokoho penin e uahuhutung kap. Inggeim king mene keip tena niate uaia God ger ouoou, a niate uaia geka touaouo bakain. A niate uaiaono ka heir tanika manasampein tena uiniatoro uleik tagigeig tar binaka halanar koto te pokos. Ahik me tang siokor tamata uleikane i koto re naman manate, bo ge pakene ka naman manatesin, gisina paka hik pah ra uakuse tar Tamata Noman i rana tar korose, ge inggono pe a i rana liu tasir tamata uakap. Ge a puh pe ka boloig sioun tono uelhire God pare,
 
“Ahik me tamata ke bang, ahik me tamata ke longor,
ahik me tamata ke naman,
tar haua ke kaleuatoroin God
tas mais gera malauelhirintiehe tun tatanon.” Aisaia 64.4; 65.17
 
10 Bo God ke uakalahar tur tar Iabena Dedeil tar mamang inetelik. Ge a Iabena Dedeil pe e sir tar mamang inetelikir nang God gitimpe gete moko uaouonin i lolono teil tun. 11 Mai re uangoul keip tasir tamat e ate teres ninamanar tamat, doh gete uangoul teil tun na iabener tamatono tatanon. Ter siokono komper hagarion, ahik me tamata re ate tena ninamana God tena Iabena Dedeil puk manasampe God tere ate. 12 Inggeig ahik pah ki kale tar iabeneng gane i kot, bo inggeig ki kale tar Iabena gere la tur tang God. Maeit ri naman manate inggeig tar haua ke heirheir pukin God tagigeig.
13 Inggono ter hauanine ri menegieig, ahik paha mene geka ualasira keipig tar niate uaiang gane i kot, bo ginin a niualasira gere la tur tar Iabena Dedeil, e hire tauete tar Iabena ger mana ger nanar Iabena Dedeil. 14 Mais ge ahik pah ra uangoul keip tar Iabena Dedeil, ahik pah ra matotong kale me inete uaia gere la tur tena Iabena God, teeit gisina ahikingua pono pah ra naman manate. Ra namana tar inetenin a tuktukar, bo mais gera uangoul keip tar Iabena Dedeil tera matotong naman manate taninin. 15 A tamata ge na Iabena Dedeil, inggon e matotong kedanga tar mamang inetelik. Bo me tamata gere kale teil tar Iabena Dedeil ahik pah ra matotong kedanga taguin.
 
16 “Mai pe re ate tena ninamanar Tamata Noman,
kare banot e ualatut tatanon?” Aisaia 40.13
 
Bo inggeig i kale teil tena ninamana Kristo.
* 2:3 Apo 18.9; 2Ko 10.1 * 2:4 1Te 1.5