5
Uelueltula liu tasir uraur
*O mana noman, inggo ku longoro pare, o uraur o moko tamiuoum. A bulout ke kale katongo tena kuaha taman. A puhon ahik pahe uoto pokoso tagu tasir tamata gera tele tang God. Doh inggoum mung uakaia tunusioum, bo inggoum pakung maligom, karung ueldolom, karung matal. Inggoum pakung uelueltula liu tar tamaton, ahik pahe uangoul tagu tamiuoum.
*O man, inggo tabo nomanaio tamiuoum, bo a iabeiguo puk e uangoul tagu tamiuoum. Gine ahik peo pahu uangoul tagu tamiuoum, inggo ku heir manasa tar uabang manate tar tamatonene ke guata tar puhonene ter siokono kompe ge pakene u uangoul taguo tamiuoum. Tat binaka rung uangoul toto polukoum tar hangana nagi Tamata Nomaneig Iesu, kare uangoul tagu ponor iabeiguo tamiuoum menia pono tena nitampopokohor Iabena nagi Tamat Nomaneig, *uakiha tar tamatonene tang Satan, maeit ra mamantouoinir tukununonener sa, kara uaudeilinir iaben e tuka tena mareinir Tamata Noman.
*Romio salasalalikioum o sa, inggoum ahik pah mung ate pare, a niguata uasanin, misianar sikir is, gere uadukis kai tar bereit? *Uadelauana liu tar pensiounur is, marung uangouloum tar timuhur niuangoul, misiana tar timuhur bereit, ge ahik pah ka uamoko taguig me is. Ge Kristo pe ter sipsiping tonosio niein uleikir Ju ra kilain, Leke Liu ro Mat, inggono ke kale uelmahing teregi niguata uasaeig. *Temaeit geti guluheig toro nieining Leke Liu ro Mat, inggeig ahik pahi tuha keip me bereit me pensiounur is gere moko teilir niguata uasa, kara uelsae, bo inggeig i tuha tar timuhur bereit ahik me is. Ginina ter bereit delauana tun, karo man.
Inggo ku bolome tamiuoum, ku kula tane ahikioum pah mung ueldokout keip tasir tamata gesir uraur. 10 Bo inggo ahik pahu kulkula tasir tamata gera tele tang God gera ura ueltebeir ue gesir kipala ue gesir bohoboho ue ra lotu tasir god bohoboh. Doh getung marang agoutoum tasir tamatasin, inggoum mung hiliu tar uanene i kot. 11  *Doha tengkanar puhonene, maeit ku bolo polukumeio tamiuoum, teene inggo u marang kula pare, ahik tun pah mung ueldokout keip me uraur gere kula katongoin pare, e tagorong mana tang Kristo ue ger kipala ue gere lotu tasir god bohoboho ue ger uoto uelhire uasa ue ger uoto sipak uasa ue ra uoto boho tasir gisiameher tamat. Ahik pono pah mung matotong ein tokaha keip me niein tasisin.
12 Inggo ahik pah tenag kalekinale tar uakodkodoho tas mais ra uangoul i behia tagigeig, God e turung kedanga tasisin. Bo inggoum nami kalekinale tar kedanga tas mais gera guata tar niguata ger sa i uantinanin tamiuoum. 13 No uelhire God o kula pare,
 
“Uelueltula liu tasir tamata uasa
gera uangoul tagu tamiuoum.” Ualatut 13.5; 17.7
* 5:1 NKP 18.7-8; Ual 22.30 * 5:3 Kol 2.5 * 5:5 1Ti 1.20 * 5:6 Gal 5.9 * 5:7 Ais 53.7; 1Pi 1.19 * 5:8 Ual 16.3 * 5:11 2Te 3.6; Tai 3.10