8
A niein gera guata keipig tar uahung tasir god bohoboh
*Gine ter puhung uahire tapokis tar niein gera guata keipig tar uahung tasir god bohoboh; Inggeig i ate i siokor matoto teil tar niate. A niate e uakeip kai puk tar tamat, bo a nimalauelhir e poul uaiantiehe tun tar tamat. *A tamata gere namana pare, e ate tar inet, inggon halana te ate. Bo a tamata gere malauelhir tang God, inggono tere atein God.
*Temaeit, tar ein tar niein geka guata keipig tar uahung tasir god bohoboh, inggeig i ate, a god bohoboh ahik tunumpe me hangana tar uanene i kot. Ahik me god baka poluk a tang siokon siounur God. Gitiempe gete kaeis mo inete gera kulais o god i Heuen ue kaeisane i kot. (O man o bureher god, karo bureher tamata noman.) *Bo tagigeigene a tang siokon sioun komper God, tamagigeig geke kotpokoso turur mamang inetelik, kare temaeit pono ri uangoul keipeig tar nituaene daan. Inggono gine re uangoul, bo a tang sioko komper Tamata Noman Iesu Kristo teono tere la turur mamang inetelik, doh temaeit pono ri uangoul keipig tar nitua.
Bo ahik puk paho bureher tamata ra ate tar puhonene, o gisiameher tamata ke anga manasais tasir god bohoboh, tar binaka ra einisina tar niein, gisina ra la namnamanangua kompe taninin, ka guata keip peig tar uahung tasir god bohoboh, doh gine daan a nieininin teke uatoboulungua teres ninamanasin tar hauar ineter sa ue a hauar ineter uia. Doha nieininin teke guata uasangua tasisin Bor niein ahik pahe matotong keip uahuhut tagu tagigeig tang God. Inggeig ahik pahi matotong sa uasantiehe tun geta hik pahi ein ue ahik pahi uia geti ein. *Tagin maeit ahikir nipileser noumua ro uangoul pela tereng nimalara katongo pahe uapunga tas mais gera toboul tar hauar ineter sa ue a hauar ineter uia.
10 Gete me tang sioko re toboul, kare banga totomuaener naman manate ro ein to pe tenas umang lotur god bohoboho, inggon e ongolongua pono tar la ein taninin. 11  *Temaeit inggonener uanotougigeig gere toboul geke mata ueleheirin Iesu, reng niatea ke mamantouongua tatanon. 12 Gete ko guata uasa ingga tang uanotoum gere toboul tar hauar ineter sa ue a hauar ineter uia, ingga ko guata uasa pono tang Kristo. 13  *Temaeit gete ter nieininina geku einigio ke uapunga tang uanotouguo tar niguata uasa, inggo ahikingua pahu ein baka poluk tar singsingin, maeit ahikiono pahe punga tar niguata uasa.
* 8:1 Apo 15.29 * 8:2 Gal 6.3 * 8:4 Ual 4.39; 6.4; Gal 4.8 * 8:6 Epe 4.5-6 * 8:9 Roum 14.13-15; Gal 5.13 * 8:11 Roum 14.15,20 * 8:13 Roum 14.21