2
Ge inggo pe u malara mu ateoum hape ku pentampopokoho tun peo tar poul tamiuoum doh tasisit i Laodisia, doh tasisit halana ta banga totoguo. 2-3  *A tengkana maeit ru guato pare, te mare uatampopokohor puhono tamiuoum uakapa tar nitagorong man, doh mare siokono tokaha remi nimalauelhiroum. Doh marung kale tunoum tar mamang inetelik re kotpokoso tar binaka rung naman manate tunoum tono uelhire God gero ouiou, inggono te Kristo gere moko uaouor mamang niate uaialik mer ninamana uaia.
*Inggo u hire tamiuoum tar puhonene mara hik me tamata re banotong uelour tamiuoum tar uakeluk tenas niualasirasina gera longoro siraig paha man. *O mana noman, inggo taboio tamiuoum, bo toro mana tun inggo tar iabeig e uangoul tagu tamiuoum, teene ru namana dede pe tamiuoum, karu uahantieh, teeit ru me longoro pe hape rung uangoul uiliodout peoum, doh hape re popokoho pe remi nitagorong manoum tang Kristo.
Mu uangoul sira no tamata God, kara hik pah mu uakeluk tar niualasir ger giniamehe siok
Temaeit git kung kale manasa peoum tang Iesu Kristo tenami Tamata Nomanoum, mu uangoul keip dedengua tatanon, *mu tur uapopokoho keip tang Kristo, karung uangoul tokaha keip dede tatanon, doh remi nitagorong manoum e popokoho dede misiana ka ualasira pesioum, karung uatakai dede tang God.
Mu tagin, ahik tun pah mu uamaluana me tamat e uelour tamiuoum tar uakeluk tenas niualasirasina ger tabo tengkan, kara hik pahe tengkana keip mo man. A niualasiranin a ninamana kompe a niheir uain tur tasir gisiameher tamat, doh ra ualasira tasir tamata tar uakeluk tar ualatoh gere menmene tar ineteng tar kot, kara hik paha nang Kristo. *Ge a tukununa pe Kristo a siokono sira tun tang God. 10  *Doh inggoum mu uangoul tokaha keip tang Iesu Kristo, temaeit inggoum ahik pah mu katupa me inete tar iabeimiu. Ge inggono pe ter i ranantiehe tasir mamang inetelikir tampopokoh, doho tamata uleik uakap.
11  *Tang Iesu Kristo, inggoum pono ka pokoigir kapokoumiu ka kaleliu peigir niguata uasang tar tukunun, bo ahik puk paho nipoko sira tagu ka poko per tamata tar limas tenas niguatar Ju. 12  *Tar binaka ka uahuhusioum, inggoum ka keu keipisioum tang Kristo, doh tar uahuhuon inggoum ka uatua keipinguasioum tatanono tar timuhur niuangoul, teeit rung tagorong mana teil pe tena nitampopokoho uleik God geke uatua tapokis tur tang Kristo toro mat.
13  *Sioun inggoum kung uangoul sira tasir tamata geka mata manasa teeit teremi niguata uasaoum, karung uangoul uakeluk tar nimalara uasang tar tukunun, bo God puk ke uatua keip tamiuoum tang Kristo. Inggono ke siokor kuse luara tun teregi niguata uasaeig. 14  *Inggono ke dura liu tar haua ka bololain, doha haua ka tohotolain tagigeig, kare uakapa keip tongua tananin ke tina to pela tena korose Iesu. 15 Doh tar koroseon, Kristo ke kale liu tenas nitampopokohor iaben, doho inete gesir tampopokoh. Kare uatur uakalahara tasisin, kare uoum keip sira tasisina tasir karabus ke pehuara pe toro mat.
16  *Temaene ahikioum pah mu uamaluana me tamat e bang kedanga tar haua rung inumugioum ue rung einig ue tar marein uleik ue tar mareining lotu tar timuhur bialok ue tar Mareining Pepe Uah. 17  *A inetenin misiana kompe paha abiabener inete re turung kotpokos i muduhia, bor tengkana tun te Kristo. 18 Ahik pah mu uamaluana mo tamata ra uelour tamiuoum tar kale tar inete tang Kristo, ge gisina pe ra uaha ra boho pe pare, ke kale uahiuais, kara lotu tasir anggelou, kara kula pare, ka banga tar niborian, bo gisit puk re uairana katongois tar ineteniner tabo tengkan.
19  *Doh gisin ahik pah ra kusa uanono tang Kristo ger tamatang uoum keip tagigeig. I kukulebanga tena nikaueke Kristo a tukununa uakapon e moko tokaha keip tar ueltumanan, kare hua sira re malauelhir pe God hape pake hua peon.
Inggoum kung mata keip tang Kristo
20-21  *Gitie kung mata keip peoum tang Kristo, gere mene tar ualatoho gere menmene teil tar ineteng tar kot, aeono maene rung uangoul sira harahoum pare, o peng gane i kot? Ae maene rung uakeluk harahoum tar ualatut sira pare, ahik pah mu tuhtuha tar inetene ue ahik pah mu ein tar inetene ue ahik pah mu kale tar inetene? 22  *Ge a mamang inetelik pe ninananine e la tur tar inete ger tabo tengkan geta uakuakelukig, gininaniner ualatut doha niualsir e la tur puk tasir tamat. 23 O mana noman a ualatutunin ra banga siraig pare, e turung uatampopokoho tagigeig tar uangoul uaia tun, kari lotu uapopokoh, kari kale uahiuasieig, kare uauelmahing tar tukunugigeig, temaene o gisiameher tamata ra namana tar ualatutunin e uakeluk tar ninaman, kara niate uaia, bo a ualatut pukunin ahik tun pahe banotong poul tagigeig tar kale uahiua tar nimalara uasang tar tukunun.
* 2:2-3 1Ko 1.24,30 * 2:4 Roum 16.18 * 2:5 1Ko 5.3 * 2:7 Epe 3.17 * 2:9 Jon 1.14,16 * 2:10 Epe 1.21-22 * 2:11 Roum 2.29 * 2:12 Roum 6.4 * 2:13 Epe 2.1,4-5 * 2:14 Epe 2.14-16; 1Pi 2.24 * 2:16 Roum 14.1-13 * 2:17 Hib 8.5 * 2:19 Epe 2.21; 4.16 * 2:20-21 Gal 4.3,9; 1Ti 4.3 * 2:22 Mat 15.9