5
Kaleuator gete lahar Tamata Noman
Ro bung uanotoug, inggeim ahik pah mi banotong uahuahire uapoul tamiuoum tar uahire tar hingiar binak ue hingiar marein re kotpokosor inetenin. *Ge inggoum pe mu iate uaia tun tena mareinir Tamata Noman gete kotpokosome, e ualutara tun misiana tar ueuenaua gere leka uanomo tar boung. *Tar binaka ra kular tamata pare, “Gine daan a binaka uaia tun inggeig i uangoul uaia manasa tar hiarouon.” Doh ahik me manasan, kare la manasamer uelmahing misiana re uoto hagouo per kuah gere marang poh. Doh ahik me tamata re matotong uasiaua tar uelmahingonene.
Bo inggoum ro bung uanotoumiueim, ahik pah mu uangoul tar kitkitupun, temaeit tar mareinonene ka uamatotoin ahik pahe matot e ualutara tamiuoum misiana tar ueuenau gere leka uanom. *Ge inggoum uakapa tun pe o bung tunar luh doha marein. Inggeig ahik paho nanar boung doha kitup. Temaeit inggeig ahik pah misiana tasir gisiameher tamata gera hohouo puk, bo inggeig i kaueke katongosieig, kari uakeis uanono tun tar haua re lame. Temaeit tas mais gera hohou gisina ra hohou tar boung, kare mais ra sipak, gisina ra sipak tar boung. *Bo gine o nanar marein peeig, inggeig i kapil katongosieig, kari hiku tar nitagorong man, kara nimalauelhir, ter uatarar nagigeig. A nitagorong manene ri uangoul keipisieig ngohina pah tero taku o uatara tar lugigeig.
Ge God pe ahik pah ke uamototo tagigeig tar me kale uelmahing tar nimalianar enon, bo ke uamototo tagigeig, maeit re uelkarusur Tamata Nomana tagigeig Iesu Kristo. 10  *Inggono ke mata ueleheir tagigeig, gitiempe geto tuaeig ue ki mata manas, inggeig i la turung uangoul tokaha keip tatanon tar binaka re lame. 11 Temaeit mu ueluaongolesioum, karung uelpoulesioum, misiana rung uoto guata peene daan.
Na uadouhinar meneng ualatut Poul
12 Gine daan ro bung uanotoumiueim, inggeim mi dangata tamiuoum tar ueltada tasisit ra kalekinalentiehe tun i uantinanina tamiuoum, ge gisina pe ra uoum keip, kara kauek, kara ualatut tamiuoum tar niguatar nang Kristo. 13 Ualasira tun tasisina tar uleik tunur ueltad, karung malauelhir tasisin, teeit tar kalekinaleene ra guataisisin. Karung uanguangoul sikor.
14  *Ro bung uanotoumiueim, inggeim mi dangata uapopokoho tun tamiuoum tar uatagin tasisit ra marapul, karung uaongolo tas mais ra sokor, karung poul tas mais gesir malmaluan. Doh mu uanguangoul sikoro keip tasir tamata uakap.
15  *Banga uanono tun pare, ahik me tang sioko tamiuoum re la lul tar niguataniner sa tar pehahaua tar puh geka guatain, bo mu ueluauia dedeisioum, karung uatolaua tar guata uaia dede tasir gisiameher tamata pon.
16  *Uangoul keip kompe tar niuaha tar mamang binakalik. 17 Karung lotu dede tar mamang binakalik. 18  *Tar mamang inetelik, heir dedempe tar niuaha tang God ter puh peonene re uahuahingain God tamiuoumener nang Iesu Kristo tar guat.
19  *Kara hik pah mu lomoho tar Iabena Dedeil. 20 Kara hik pah mu ueluelde tar uelhire re la tur tar Iabena Dedeil. 21  *Doh inggoum mu uatolaua baka tar mamang inetelik ka kulaig, karung kale uanono tar hauar uia. 22 Tur gele liu tar kahakahar mamang niguatalikininer sa.
Na uadouhinar uelhire Poul
23  *Inggo u dangata tang God ger tang uahiarou, e uadedeil tamiuoum tar mamang hagarilik, kare kaueke tar iabeimiuoum, doh remi ninaman, kara tukunumiu e delauana uatuka gete la tapokisime nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo. 24 God teke kila tamiuoum, inggon a uauaman tere turung guatampe tar ineteninanine.
25  *Ro bung uanotoumiueim, mu lotu pono tang God tamiueim.
26 Tar binaka rung ueltuparoum toso uonotoumiu gera tagorong mana tang Kristo, mu ueluahesioum.
27 Inggo u kula uapopokoho keip tamiuoum tar hanganar Tamata Noman pare, mu timana ueleheir toro bolobol rone toso bung uanotoumiu uakap gera tagorong mana tang Kristo.
28 Doh na hamhamasa nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo e uangoul teil tamiuoum uakapa tun.
* 5:2 Mat 24.42-43; 2Pi 3.10; UGO 3.3 * 5:3 Mat 24.39; Luk 21.34-35 * 5:5 Roum 13.12 * 5:8 Ais 59.17; Epe 6.14,17 * 5:10 Roum 14.8-9; 1Te 4.14 * 5:14 2Te 3.6,11 * 5:15 Roum 12.17; 1Pi 3.9 * 5:16 Pil 4.4 * 5:18 Epe 5.20 * 5:19 Epe 4.30 * 5:21 1Jo 4.1 * 5:23 2Te 3.3 * 5:25 Kol 4.3; 2Te 3.1