3 Jon
A uatouonono ro bolobolo ke boloin Jon
No uatouonona ro bolobolo Jon
O uatouonoa ro bolobolo tang Jon i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote.
Jon ke uaha tun ke longoro pe tang Gaius ke mene ualasira pe toro menmene tar nitagorong man. Jon ke uaha pono tang Gaius ke kaueke pe tasir gisiameher tamatang tagorong man. O tamatang tagorong manasina ra lang mene ualasira tono uelhire God tar giameher butur. Doh Gaius teke poul tasisin.
A giniameher niduh e mokompe tosno tamatang tagorong mana Gaius. Maeit dohe marang lame mare me poul tang Gaius.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1-4
Gaius ka uairanain 5-8
Diotepes ka to uahiuoin 9-10
Demitrius ka uairanain 11-12
A uadohinar menemen 13-15
1
*O bolobolo rone o la tur tang Jon ger mamahoholik, inggo ku bolola tang Gaius ger kaloguo tun geru malauelirintiehe tunuio toro man. Er kaloug, inggo u lotu dede tang God totomua maro uaha ingga, karo tagala dede, karo kalekinale uarabele uaia puk misiana tar iabeimua ru ate peo. *Inggo ku uahantiehe tun ka me pokoso pe ro bung uanotougigeig totoguo, kara me hire pare, ingga o uakeluk tun toro uelhire gero man, karo tagorong mana tang roon. Inggo ke uleikintiehe tun regu niuaha ku longoro pe toso bung tug ra uakeluk uaia tun pe toro man.
Kaueke uaia tosno tamatang kalekinaler Tamata Noman
Er kaloug, ingga ko guata uaia tun tar kalekinaler nang God ko kaueke pe toso uanotougigeig geka me pokoso tamiuoum ahik pah ko namana pare, o timuh pesina tamiuoum. *Gisina ka me hire tasir toto tamatane tar lotu, hape rung uelmalahire pesioum. Inggoum mu guata uaia dedempela tar ueltutue tasisina tar butur ra lihihia. Inggoum mu uakeluk uaia dedempe tar puhono tere malara pe God. *Gisina ra la teil keip kompe tar hangana Iesu Kristo ahik pah ra kale to tagu me nipoul tas mais ge ahik pah ra tagorong mana tang Iesu. Doh inggeigene ri tagorong mana tang Iesu i guata uaia, kari poul tasisina tar hauar inete ra katupain mari siokor kalekinale keip tokaha tuneig toro man.
Diotrepes me Demitrius
Inggo ku bolola toro bolobolo tasir toto tamatane tar lotu, bo Diotrepes puk ke ueluelde, doh ahik pah ke malara tang roon, teeit inggon e malara kompe te me pahene re uoum keip tar lotu. 10 Doh getu lameo, inggo u me turung kila toto tasir tamat, karu hire tar haua ke uoto guatamegiono re uoto ngur pe, kare boho tola tagigeig tar niguata ger sa. A ineteninaniner sa ahik pahe uaunga uaha tatanon, ge inggono pe ahik pahe uoto kilauatoro tas mais gera tagorong mana tang Iesu, kare uoto tur tane tas mais ra marang guata uaia tasisin, kare uelueltula liuingua tasisina tar lotu tagu.
11  *Er kaloug, ahik paho babasira tar niguatar sa, bo o babasira puk tar inete uaia. Ge mai pe re guata tar niguataniner uia a nang God, bo mai puk re guata tar niguataniner sa, inggon ahik pahe ate tang God.
12 Demitrius e uoto mene tun toro man, kara tamata uaia ra kula per tamat, kare no uelhire God o hire teil pon, doh inggeig i bang huara teil pono tatanono pare, a tamata uaia, doha mener nagigeig a man.
A uadouhinar men
13  *Inggo nagu bureher inete ru marang bololaig tamiuoum, bo ahik puk pahu marang bolo uahiua tanininane. 14 Inggo u tagorong mana teil tar me banga tun tamiuoum mari tabila uiliodout tuneig, kari siokor ueluatata tokah.
15 O hiarou o moko totomua. O bung kaloumua ka heir tenas niuaha totomua, karo turung heir kahakaha ponola ingga tenag niuaho toso bung kalouguosit rung uangoul tokahoum.
* 1:1 Apo 19.29; Roum 16.23 * 1:3 2Jo 4 * 1:6 Tai 3.13 * 1:7 1Ko 9.11-12 * 1:11 1Jo 3.6-10 * 1:13 2Jo 12