18
O uelhire uaranga tar kuaha nimata liu
*Song ke hire Iesu tosno tamatang uakuakeluk toro uelhire uaranga mare ualasira tasisina tar lotu keip dede tar nitagorong man, doh ahik pah ra uakenua kout. Iesu ke kula pare, “I lolono tar siokor uan e uangoulur tamatang kedang ge ahik pahe sokoro tang God, kara hik pahe namana tagu tasir tamat. Doh tar uanion e uangoul ponor kuah a nimata liu. Inggon e uoto lame tar tamatang kedangon, kare me uoto kula pare, ‘O uakodkodoho uaia keip baka totoguo menia tenag uelmatan.’ 4-5 Tar uakikilangan, a tamatang kedanga ke ueluelde baka tar poul, bo tar uadouhina puk inggono ke kula katongoin pare, ‘Inggo ahik nomana pahu sokoro tang God, kara hik pono pahu namanantiehe tasir tamat. Bo a kuaha pukener nimata liu e heir dede totoguo tar niduh. Inggo deh paku poul tatanono mare kale tar niuia mara hikiono pahe uamanguh totoguo re la totouaha peme.’ ”
Kare kular Tamata Nomana pare, “Ualongoro ke kula per tamatang kedanga ge ahik paha kodkodoh. Inggono ke heir tar kuaha tar nikodoho ke malarain. Ge God pe e uakodkodoho uateuele tun tosno tamata geke uamatotois gera lotu dede tar mamang marein, doh tar boung ra hingo pe me nikodoho tatanon. Doh inggo gine ru hire tamiuoum pare, God e turung uakotpokoso uateuele tar nikodkodoho tasisin, bo hape puk gete lahar Tunar Tamatane tar kot, inggon e me tuparampe mo tamata ra tagorong mana tatanon.”
O uelhire uaranga tar Parisi, doha tamatang kale tar takis
O gisiameher tamata ra tagorong mana katongois pare, tesir tamata kodkodohontieh, kara touahiua tasir mamang tamata ueltebeir. Doh Iesu ke hire tasisina toro uelhire uaranga pare, 10 “A tang torikir tamata kura la taro tar umang lotu ger dedeil tar la lotu. A tang siokor Parisi, doha tang giamehe a tamatang kale takis. 11 Gitir Parisi ke tur kai, kare lotu uatuha tatana pare, ‘God inggo u kulang uauia tun totomua, teeit inggo ahik pah misiana tasir gisiameher tamata gesir ueuenau, karo tamata uasa, kare gisis ra ura keip tasir le. Doh inggo ahik pono pah ngohina tagu tar tamatang kale takiseitie. 12  *Inggo u uoto ueil uatorik tar siokor uik, karu uoto heir totomua tar sisisiokor hangaul ro mahar tar mamang inetelik ku kaleig.’ ”
13  *“Bo git pukur tamatang kale takis e tur uairehe sikoro kompe. Inggon ahik pahe bang a kai sikor i Heuen, bo ke nun kompe toro uaruaron, kare kula pare, ‘God, o ueldolomoha totoguo, ge inggo pe a tamata uasa.’ 14  *Inggo gine ru hire tamiuoum tar binaka re la tapokisir tamatang kale takisene tena um, inggono puk manasampe ter tamata kodkodoho tar matana God. Ge a tamata pe gere uairana katongoin, inggono ra turung touahiuain, doh mai gere touahiua katongoin, inggono ra turung uairanain.”
Iesu ke guata uaia tasir keketik
15 O tamata ka keip ponome tasir guama mesir keketik tang Iesu mare me uaponono tar limana tasisin. Doh tar binaka ka bangar tamatang uakuakeluk pare, kara uakuakur tasisin. 16 Bo Iesu puk ke kilala tasir keketik tatan, kare kula pare, “Ahik pah mu kula tane tasisin, uamaluana tasir keketik gera lame totoguo, ge na Nitoia pe God a nosir keketik sira pare. 17  *Inggo gine ru hire tamiuoum toro man, a tamata ge ahik pahe kale tena Nitoia God misiana sira tasir keketik, inggon ahik pahe banot e leka tagula.”
A tamata uleik ger tang mani
18  *A tang siokor tamata uleik ke dangata tang Iesu pare, “Ir Tang Ualasir, ingga a tamata uaia tun. A haua paku guataio tar kale tar nitua gere moko dede.”
19 Kare mene hahaua Iesu pare, “Ae maeit ro kila totoguo a tamata uaia tun? Ahik deh me tamatar uia te God puk manasampe me pahen. 20 Ingga o ate tar ualatut e kula pare,
 
‘Ahik paho ura keip tasir le,
ahik paho uiliatung pous,
ahik paho uenau,
ahik paho boho tola,
ueltada tang tamoum, doh tinoum.’ ” Kale Tapokis 20.12; Ualatut 5.6
 
21 Kare kula tapokisir tamata pare, “Tar binaka ru keketikio e me tukene daan, ginina uakapanine ku uakelukumegio.”
22 Tar binaka ke longoro Iesu, kare kula tatanono pare, “Ingga o katupa harahampe tar siokor inet. Uabulaua liu tenang mamang inetelik ge kaeig, karo heir tar mani tasir tiome mare turung burehentiehe me nang inete uaia ingga i Heuen, song ro uakelukumeane totoguo.”
23 Tar binaka ke longorono pare, inggono ke me hagouo uaduh tun, teeit inggono na burehentieher inet.
24 Iesu ke banga tatanon, kare kula pare, “A parakukuhuntiehe tun tar tang mani tar lekala tena Nitoia God. 25 Bor kamel e banoto tar hikula tar tapokosonar harum, ahik pahe parakukuh sirain tar tang mani gere marang lekala tena Nitoia God.”
26 Gisis ka longor, kara dangatangua tang Iesu pare, “Bo maingua ra banotong uelkarusin.”
27 Doh Iesu ke mene hahaua pare, “A haua re matoto leuinir tamata tar guat, God e banot e guat.”
28 Doh Pita ke kula tatanono pare, “Ualongor! Inggeim king hiliu tenami mamang inetelik, karing me uakeluk totomua.”
29 Kare kula tapokis Iesu pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum toro man. A tamata gere namana tena Nitoia God, maeit ke hiliu tena uan ue na kuaha ue o bung tahin ue taman ue tinana ue o bung tun, 30 inggono e turung kale uaburehentiehe tun tar ineteninanine tar binakalanine, kare turung kalengua ponompe tar nituang tar mamang binakalikinit re lame.”
Iesu ke kula poluk pare, e turung mat
31  *Iesu ke kila toto sioko baka tasir hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk, kare me hire tasisina pare, “Ualongor! Inggeig i la taro i Jerusalem, doha mamang inetelikinit geka bolo uatuhalaigir propet tar Tunar Tamat, ginin e turung kotpokoso tun toro man. 32  *Inggono ra turung heirin tar limasir tamata ge ahik paho Ju. Doh gisina ra turung uauanet, kara loulou tatanon, kara kalkalopisin, kara uiliatung pous tatanon, 33 bo tar uatouononor marein puk inggon e turung tua tapokis.”
34  *Bo gisina puk ahik pah ka naman manate tar tengkanar puhon, teeit a tengkanar puhono ka uaouoin, kara hikinguasina pah ka ate tar haua ke hireion.
Iesu ke uauia tar tamata kut
35 Gine re la uahuhut manasa peko Iesu i Jeriko, doha tamat a kut e tabila tar tektekenar lel, kare hinga inet. 36 Tar binaka ke longorono tasir manai tamata ka me la pela, kare dangata pare, “A hauene ke kotpokos.”
37 Kara hiresina tatanono pare, “Iesu ger peng Nasaret git re haiala tar lel.”
38 Kare kula ualeikinguaono pare, “Iesu ger tuna Debit o ueldolomo totoguo!” 39 Gisit ra uoum teil ka loulouar, kara kula tatanon e pepe bukbuk. Bo inggono puk ke kula ualeikintiehe uain pare, “A tuna Debit, o ueldolomo totoguo!”
40 Iesu ke tur, kare hire tasir tamata ra la keipime tatanon. Tar binaka ke la uahuhutumeon, kare dangata Iesu tatanono pare, 41 “Ingga o malara a haua ru guataio totomua.”
Kare kula tapokisono pare, “Tamata Noman, inggo u marang bang!”
42 Kare kula Iesu tatanono pare, “O banga puk manas, reng nitagorong mana ke uauia totomua.” 43 Ahik me sikir manasan, kare bangar tamataner kut, kare uakelukungua tang Iesu e uatuatakai teil tang God. Tar binaka ka bangar tamata uakapa tar haua ke kotpokos, gisina ka uatakai pono tang God.
* 18:1 Kol 4.2; 1Te 5.17 * 18:12 Ais 58.1-4; Mat 23.23 * 18:13 Ker 51.1 * 18:14 Mat 23.12 * 18:17 Mat 18.3 * 18:18 Luk 10.25 * 18:31 Luk 24.44 * 18:32 Luk 9.22,44 * 18:34 Mak 9.32