21
A kuaha nimata liu ke heir tena mani
Tar binaka re uangoul Iesu iuma tar umang lotu ger dedeil, kare bangangua tasir tang inete ra uamoko pela tenas mani tar buturung uamoko tar umang lotu. Doh inggono ke banga pono tar kuaha nimata liu a tiome ke la uamoko pono pela tena torikir mani. *Kare kulangua Iesu pare, “Inggo gine ru hire tun toro man, a kuahener tiome, kara nimata liu ke heir uaburehentiehe uain tasisiner tang mani, o tamatasine re tototoisir mani, ka heir uabanoto puk. Bo inggonener nimata liu ahik baka poluk mena mani ke la moko ke siokor heir liu pe.”
Iesu ke kula tar umang lotu ger dedeil ra turung durain
Tar binakonene ra ueluatata per gisiameher tamatang uakuakeluk tar umang lotu ger dedeil pare, “Inggon a niuamatmata hamas tar palauanitir mataia, kara inete pononit ka heirig tar uatakai tang God.” Bo Iesu puk ke kula pare, *“A hauanine rung bangagioumene daan, gaat i uoumuhia, ahik mo sioko ro palaua ro turung toko uaponola mo giameh, a mamang palaua uakapa tununine ra turung siokor baka uahiuaig.”
Kara dangatasina tatanono pare, “Ir Tang Ualasir, mangiha re turung pokosor ineteninanine? Doha hauar uaparoko re turung uahire i uoumuhia pare, ginin e kotpokos.”
Kare mene hahauono pare, “Mu tagin teil geta me tutlourusioum. Ge mo burehe pe ra turung lame tar hangouguo, ra me hire pare, ‘Te inggo.’ Doha binaka ke uahuhutin. Ahik pah mu uakeluk tasisin. Getung longoroum toro uiliatung, kara uelsaeng toro pang uan, ingggoum ahik pah mu sokor. Gininanine e kotpokoso uakikilanga manasampe, bo a uadouhinar marein puk ahik pahe turung pokosongua.”
10 Song ke hire poluk Iesu tasisina pare, “O pang uan ra turung ueluiliatungeis, karo nitoia e turung ueluiliatunge katongois. 11 Doho nun uleik e turung pokos, doh toro giniameher butur e turung kotpokosor gogo uleik, kara uelmata uleik, dohi ran tar langit e turung pokosor niuaparoko uleik, kara inetenitir ualasokoro tun.”
12 “Bo tar binaka puk halanar ineteninanine te kotpokos, gisina ra turung kusa tamiuoum, kara uauelmahingisioum, kara ueliuilasioum tonosio umang lotur Ju, kara turung keipilasioum tar umang uih, kara turung ueliuilasioum i uoum tasir toia mesir tamata uleik. Gininanine ra turung guataig tamiuoum, teeit rung uakeluk pe totoguo. 13 Inggonene ter binakeit rung turung hireoum tasisina toro Uelhire Uaia. 14  *Maeit, Inggoum ahik pah mu namanantiehe baka uoum hape rung turung uelturut katongo pesioum tasisin. 15  *Ge inggo pe u turung heir tamiuoum toro uelhire, kara niate mara hik nomio uelmatanioum pah ra banotong tur tane ue ra touahiua toro uelhire geru heirio tamiuoum. 16  *O bung tinamiuoum ponompesit meso bung tahimiu, karo bung kaloumiu, doho bubungumiu ra turung ueliu ponola tamiuoum tosnomio uelmatana mara la uiliatung pousis mo gisiamehe tamiuoum. 17 Doho tamata uakap e turung tokouasais tamiuoum, teene rung uakeluk pe inggoum totoguo. 18 Bo ahik puk me siokor kaming ul re turung takaus liu tur tar lumiuoum, kare rou. 19 Inggoum mu tur uanono marung kaleoum tar nitua gere moko dedela.”
Gisine ahik paho Ju ra turung mamantou i Jerusalem
20 “Tar binaka rung bangoum tasir tamatang uiliatung ra tur uiloh i Jerusalem, inggoum mu turung ate pare, a binakang mamantouo tar uan uleik i Jerusalem ke uahuhut manasain. 21 Temaeit mais ra uangoul i Judia ra ualo liu taro toro siusan, mais ra uangoul i Jerusalem ra hiliu tar uan. Doh gisine ra uangoul i be tar uan ahik pah ra la lekala.”
22  *“Ge ter binakang uabato peono mara niuabatoonene e uauelmatout tar mamang inetelik geka boloigir propet. 23 A binakoneit e turung binaka uasantiehe tun tasir kuaha balakos, kare tasir kuahasine ra uahuh teil tasir guam! Gea niduh uleik pe e turung pokosane tar kot, ter hauono God e turung nimalianantiehe tun tasir tamatasin. 24  *Gisina ra turung uiliatung pous keipis tar baenat, kara turung kaleis ra la uangoul sira tasir karabus toro mamang pang uanilik. Doho tamatasis ahik paho Ju tagu ra turung touahiu i Jerusalem e tuka tar binakeit ke uamatotoin God ra la kaueke uatukasin i Jerusalem.”
A inetenit re ualasira tar tunar tamata gete tapokisiha
25  *Doh Iesu ke kula poluk pare, “Me niuaparok e turung pokoso tar pisar, doh tar bialok, kare tasir pitopit. O tamatang toro mamang pang uanilikane tar koto uakap ra turung toboul, kara turung sokor, kara turung kanuhuntieh, re gutur uauleik per butuana tar laur. 26 O tamata ra turung sokorontiehe tun, kara mata uapuh, teene gisina ra ate tar inetenitir ualasokoro re uakekena pe tar kotpokosane tar koto uakap. Teeit God e turung uagune tar mamang ineteliking tar langit. 27  *Tar binakon, gisina ra turung banga tar Tunar Tamat e la uahiuaha i lolono toro mahar langit, inggon e la keipiha tar nitampopokoh, doh na uinatoro uleik. 28 Gete uakekena manasar ineteninanine tar kotpokos, inggoum mu siokor tentur kai, doh mu uatada kai tar lumiu, ter hauon a binaka re uelkarus God tamiuoum ke uahuhut manasain!”
A niate ra kale turin toro douk fig
29 Iesu ke hire tasisina toro uelhire uaranga pare, “Mu bangala toro douk fig, kara douk uakapalanila. 30 Gete uakekenar douk tar uakoup, o tamata uakapa ra ate pare, i muduhia inggon e turung pang pisar. 31 Doh ter siokono kompe getung bangoum tar inetenin re kotpokoso pe, inggoum mu ate teil tena Nitoia God ke uahuhut manasain. 32 Inggo u hire tun tamiuoum toro mana pare, a tamatang daan halanampe ta mat, doha inetenina ke kotpokoso manas. 33 A mamang inetelik i rana dohi kot e turung rou, bo nogo uelhireo ahik paho turung kapa liu tagu.”
No tamatang uakuakeluk Iesu ra tagin teil
34 Doh Iesu ke kula poluk tosno tamatang uakuakeluk pare, “Bo inggoum puk mu tagin teil getung uamaluanasioum tar einintieh, karung inum uabureh, karung la maluan, karung namanantiehe tar ineteng gane tar kot, ge ginina pe tere uapunga uahiua tamiuoum, kara hikingua pah mu ate tar binaka re la ualutarahar Tamata Noman. 35 Ge inggono pe e turung la uaponaha tasir mamang tamatalik gera uangoulane tar koto uakap. 36 Uakeis uanono uaia dede tun, doh mu lotu marung banotoum tar uasiaua liu tar hauaninanit re turung kotpokos, doh marung banoto ponoum tar la tur i uoum tar Tunar Tamat.”
37 Tar mamang mareinilik Iesu e ualualasira to tasir tamata tar umang lotu ger dedeil, doh tar mamang boungulik inggon e uoto la tauete liu i Jerusalem, e la uoto uangoul tar siusan gera kilain a Siusanang Oliv. 38 Bo o tamata puk ra uoto lame tar mamang liliuolik tar me ualongoro to tatanono tar umang lotu ger dedeil.
* 21:3 2Ko 8.12 * 21:6 Luk 19.44 * 21:14 Luk 12.11-12 * 21:15 Apo 6.10 * 21:16 Mat 10.21-22 * 21:22 Jer 5.29; 46.10; Hos 9.7 * 21:24 Ker 79.1; UGO 11.2 * 21:25 Ais 13.10; Isk 32.7; Jol 2.31; UGO 6.12-13 * 21:27 Dan 7.13; Mat 26.64; UGO 1.7