7
Iesu ke uauia tena tamatang kalekinaler tamata uleikin tasir soldia
Tar binaka ke mene uakapa baka pe Iesu tasir tamatasine, kare la lekangua i Kaperneam. Doh tar uanion e uangoulur tang siokor tamata uleik tasir tamatang uiliatung i Roum, doh na tamatang kalekinaleon gere malarantiehe tunuion e momouhuntiehe tun, kare uahuhutung mata manas. Tar binaka ke longoro koutur tamata uleik tang Iesu, Inggono ke ualatue tasir gisiameher Juisiner mamahoholik tar la dangata tatanono tar lame mare me uauiaono tena tamatang kalekinaleon. Gisina ka la tang Iesu, kara la dangata uapopokoho tun tatanon, kara hire pare, “A tamata uleikionene auia tun, maeit ingga pako poul tatanon. Ter hauon inggon e malarantiehe tasir Ju, kare poul tamiueim tar tuha tenami umang lotu.”
A tamata uleik e tagorong mana tang Iesu
Song ke la tagu Iesu tasisin. Tar binakeit re lang la uahuhut manasa Iesu tar um, kare ualatuer tamata uleik tasir gisiamehe ro kaluana tar la kula tang Iesu pare, “Ir Tamata Noman, ahik paho namanantiehe tun tar guata me inet, ter hauon inggo ahik paha tamata uaia tar kaleme totomua tar lame tenag umo. Inggo ku namana sira pare, ahik paha uia tar lame totomua, bo o kula kompe me puh mare la uia nag tamatang kalekinaleo. Ge inggo pe u uangoul pon i kukulebanga tasir tamata uleik, doh nogo soldiao ra uangoul pon i kukulebang tar nikauekeng totoguo. Doh getu kulo me tang siok pare, ‘O la,’ inggon e la, doh getu kulo tar tang giamehe pare, ‘O lame,’ inggon e lame. Doh getu kulo tenag tamatang kalekinale pare, ‘O guata tar kalekinaleene,’ inggon e la guat.”
Tar binaka ke longoro Iesu tar puhene, inggono ke lutarantiehe tatanon, kare kauiuirila tasir manai tamata gera uakeluk teil tatanon, kare kula pare, “Inggo gine ru hire tamiuoum, Inggo ahik matu tupara me tamat i Israel misiana tar tamatane ge mena popokohontieher nitagorong man.” 10 Song ka tapokisilar tamatasitir niualatue tar um, kara la tupara tar tamatang kalekinale ke uia manas.
Iesu ke uatua tapokis tar mamanailik
11 Ke karuh bakar sisikinalikir binak, doh Iesu ke la tar uauanilik ra kilain i Nain, doh no tamatang uakuakelukon, doho gisiameher manai tamata ka la tagu tatanon. 12 Gine ke me pokoso pemeono toro pirikinar uauanilik, o tamata ka huata tauete tar tamat a mat, ter tang siokor bulout puk tang tinan, doh tinanon a kamob a nimata liu. Doho manai tunur tamatang tar uauanilik ra la tagu teil tatanon. 13 Tar binaka ke bang huarar Tamata Nomana tar kuah, inggono ke ueldolomo uasa tun tatanon, kare kula tatanono pare, “Ahik paho kiring.” 14 Song ke la taro Iesu, kare la tuhala tena bokisir mat, doh gisit ra huata teil tatanon ka tur, kare kula Iesu pare, “Ir mamanailik,” inggo u kula totomua pare, “Tentur kai!” 15  *A tamataitir mat ka uatua tapokisin, ke tabila kai, kare uakekena tar men, doh Iesu ke heir tapokis tatanono tang tinan.
16  *Gisina ka siokor lutarantiehe tun, kara sokor, kara uatakai tang God pare. “A uleikir propet ke kotpokoso tagigeig, God ke lame tar me poul tosno tamat.” 17 Doho ueluatata rone tang Iesu ko la tauete hahai tur i Judia, doh ko la uiloho tar pang uan uakap.
Iesu, doh Jon ger tang uahuhu
18 No tamatang uakuakeluk Jon ger tang uahuhu ka la hire tar mamang inetelikinine ke guataig Iesu. Maeit Jon ke kila tena tang torikir tamatang uakuakeluk, 19  *kare ualatue tasrasina tar la dangata tang Iesu pare, “Te inggar tamata gero turung lame ue paking uanguangoul me tang giameh.”
20 Tar binaka kura lamer toking tamata tang Iesu, kaura kula pare, “Jon ger tang uahuhu ke ualatue tamiraeim tar me dangata totomua pare, ‘Ingga ter tamata gero turung lame ue paking uanguangoul me tang giameh?’ ”
21 Tar binaka tunoneit Iesu ke uauia tasir burehesis roso mata tar tukunus, o momouh, doh gisis ka hikung liouan, kare uauia tasir bureher kut. 22  *Maeit Iesu ke mene hahaua tena toking ualualatue Jon pare, “Mura tapokis, kaura la uahire tang Jon tar haua kura bangain raoum, doh kura longoroin pare, o kut ka bang, o peil ka la uaia, o toba ka delauan, o kamelong ka longor huar, doho mata ka uatua tapokisis, doho tiome ka longoro toro Uelhire Uaia geka uelhire tauetein tasisin. 23 A niguata uaia e la tar tamata ge ahik pahe matala totoguo, bo e uakeluk dede totoguo.”
24 Tar binaka kura hiliu na toking ualualatue Jon, kare menmene teil Iesu tasir manai tang Jon pare, “Tar binaka kung lalaoum tar butur padenen, a haua kung la marang bangasioum? Here kung la banga tar romo re sasaula pe toro garas? 25 A haua kung la marang bangasioum? Here kung la banga me tamata re hiku teil me hihiku mataia uelhir ger i ranar bulauan? Ahik! O babeir tamata gera hiku tar hihikuninanine ra uangoul tenas umar toia gesir tang mani. 26  *Bo a haua kung la bangasioum? Tar la bang tar propet? Te paara noman, bo i ranahia puk tar propet. 27 Gine teon geka bolo uatuha tolain pare,
 
‘Bang! Inggo u turung heir tenag ualaualatue i uoumuhia totomua
tar uakalahara tenang lela.’ Malakai 3.1
28 Inggo u uamana tun tamiuoum, ahik me tamat ka paho toinane i kot e i rana uain tang Jon. Bo a tamata puk ger tabo hangan tena Nitoia God, inggon tere i rana uain poluk tang Jon.”
29  *Tar binaka ka longoror mamang tamatalik, doho tamatang kale takis tono ueluatata Iesu, ka uah, kara hire tena niguata God a kodkodoho tun, teene ke uahuhu pe Jon tasisin. 30  *Bosir Parisi, doho tamatang ualualasira tar ualatut ka ueluelde tar haua ke malauelhirin God tasisina ra guat, ge gisina pe ka de pono mata uahuhu tagu Joh tasisin.
31 Kare mene poluk Iesu pare, “Bo getu marang uelhireo tenas niguatar tamatang daan, hingia ro uelhire uaranga paku mene uatuha tolaio? 32 Gisina misiana tasir keketikisitie ra tabil i moren, kara kila ualeik toso uanotous pare,
‘Inggeim king u toro pilul, marung doumioum,
bo inggoum puk ahik matung doum,
Inggeim king kere tar kerekereng ueldolom,
doh inggoum ahik matung kiring.’
33 Ge tar binaka pe ke lame Jon, inggon ke uoto ueil, doh ahik mata inum tar bino, doh inggoum kung kula pare, ‘Inggono ke hikuinir liouana uasa.’ 34  *Doha Tunar Tamata ke lame, kare me ein, doh ke me inum, doh inggoum kung kula pare, ‘Banga tar tamatane, inggono deha uoto ein tunumpe, doha uoto inum tar bino, doh inggon e matakaluana tasir tamatang kale tar takis, doho tamata uasa.’ 35 Doh na niate uaia God e ualasirain a mana tasisit ra uahue, kara uakeluk.”
Iesu ke ueldolomo tar kuaha ger sa na niguat
36 A siokor binak, a tang siokor Parisi a hangana tang Saimon ke kila tang Iesu tar me ein tagu tatanon, maeit Iesu ke la tena umar Parisi, kare la tabila tar buturung ein. 37  *Doha kuaha uasa tar uanono ke longoro tang Iesu ke la ein to pe tena umar Parisi, maeit ke la keipime tar itung amiamuhunitir mataia a nihedongolar amiamuh. 38 Doh gitie re tur pe mer kuah i muduhia tang Iesu, kare kiring tola tar kekenon. Inggono ke uakekene tar uabusa keip tar kekenono tar bulbulunar matan, kare tunaha uakadaka keip tar ulun, song ke nguh tar toking pang kekenon, kare ding tar amiamuh.
39 Tar binaka ke bangar Parisieit geke kila tatanon, kare namana pare, “Geto mana roono pare, a propeitir tamatane, inggono pake ate mai ke tuha tatanon, ge git per kuah a sa.”
40 Doh Iesu ke mene tatanon pare, “Saimon, inggo u marang hire totomua tar siokor inet.”
Kare kula Saimon pare, “Hire totoguo tang ualasir.”
41 “A tang siokor tamata gere uoto heir tar mani mare kale tapokis me giniamehe geke poh, inggono ke heir tar mani tar tang torikir tamat, a tang sioko ke heir uamatotoiono tar 100 kina, doha tang giameh ke heir uamatotoiono tar 10 kina. 42 Doh rasin ahik pah kura banotong heir uelhir sira tapokis tar mani. Maeit inggono ke hire uaia tun tasrasina tokaha pare, ahik pah ura bulaua tapokis tatanon. Doh hingia tasrasina re turung malarantiehe tun tatanon.”
43 Saimon ke mene hahaua pare, “Inggo u namana sira teeitono geke kale tar 100 kina.”
Doh Iesu ke kula pare, “Ingga ko uaman.” 44 Kare kauiuirila Iesu tar kuah, kare kula tang Saimon pare, “Ko banga tar kuahene? Inggo ku la lame iuma tenang uma, doh ingga ahik mato heir totoguo me laur tar uahuhu keip tar kekeig, bo inggono puk ke uabusa keip tar kekeiguo tar bulbulunar matan, doh ke uakadaka keip tar ulun. 45 Doh ingga ahik mato nguh totoguo, bo tar binaka ku lekameo tar umene, a kuahene, ahik mata uolong uakenua tar nguh tar kekeiguo. 46 Doh ingga ahik mato pikur me uaiuai toro luguo, bo inggono ke pikur tar amiamuh tar kekeiguo. 47 Temaene, Inggo u hire totomua, a kuanene na bureher niguata uasa, bo ke kusa luara liu puk God taninin, maeit inggono ke ualasira tar uleikintieher nimalara totoguo, bo mai ge ahik paha burehe na niguata uasa ka siokor kusa luaraig, inggon e ualasira puk tar sasalikir nimalar.”
48 Kare kula Iesu tar kuaha pare, “Inggo ku kusa luara liu tenang niguata uasaa.”
49 O gisiameher tamatasis ka ein tagu tatanon ra ueluelkule katongois pare, “Maionor tamatane, maeit re kusa luara liuono tenas niguata uasar tamat.”
50  *Iesu ke kula tar kuaha pare, “Reng nitagorong mana totoguo ke uaudeil totomua, o la keip toro hiarou.”
* 7:15 1To 17.23; 2To 4.36 * 7:16 Luk 1.68 * 7:19 Ker 40.7; Mal 3.1; UGO 1.8 * 7:22 Ais 35.5-6; 61.1; Luk 4.18 * 7:26 Luk 1.76 * 7:29 Luk 3.12 * 7:30 Mat 21.32 * 7:34 Luk 15.2 * 7:37 Mat 26.7; Mak 14.3; Jon 12.3 * 7:50 Luk 8.48; 18.42