8
Iesu ke ualaein tar toto tamat e matoto tar toueitir taoseinir tamat
*Tar binakanin o burehentiehe polukur tamata ka la toto polukume tang Iesu. Gine ahik pesina mesi niein mata ein, Iesu ke kila tosno tamatang uakuakeluk, kare kula pare, “Inggo u ueldolomo tun tasir tamatasine, gisina ka uangoul tagu totoguo tar touonor marein, doh ahik manasa mes niein. Geru kula inggo tasisina ra la tosnosio uan tar binaka ra gog, gisina ra dud tola tar lel, teene o gisiamehe tasisina ka la turume i reh.”
Doh no tamatang uakuakelukono ka kula tapokis pare, “A buturene a tabotan, doh pakiangua ri kale turieig me niein mara ualaeinig tasisin?”
Doh Iesu ke dangata tapokis tasisisna pare, “O touiha ro bereit kaesiat tamiuoum?” Doh gisina ka hire tapokis pare, “O mouit rasine ura mok.”
Iesu ke kulangua manasa tasir tamata ra tabila i kot, kare kale toro mouit ro bereit, song ke kulang uauia tang God, kare pispis tar bereit, kare heir tosno tamatang uakuakeluk mara bul tasir tamat. Doh no tamatang uakuakelukono ka guata sirampe. Gisina ra kale teil pono tasir iianalik. Inggono ke kulang uauia pono tananina tang God, kare kula poluk tosno tamatang uakuakeluk ra bul hahai tasisin.
O tamata uakapa tun ka siokor ein uamatoto tunis, kara mahmahur. I muduhia o tamatang uakuakeluk ka utela tar mokomok i lolono tar mouitir tohen. Here kaelainane tar 4,000ir tamata ra uangoul tar binakon. Gine ke uelueltula liu baka pe Iesu tasisin. 10 Song ke la panetono mesno tamatang uakuakeluk tar bout, kara lala tar giameher painang Dalmatuna.
O Parisi ka la dangata me niuahireng Heuen
11 O Parasi ka lame, kara me dangdangata tang Iesu tar puhpuhung dangat. Gisina ka marang uedanga tang Iesu, gisina ka marang banga me uaparok gere la tur i Heuen. 12  *Inggono ke ungang ran, kare kula pare, “Ae maene ra dangatar tamatang daana me uaparok? Inggo gine ru hire tamiuoum toro mana tun, ahik me uaparoko ra turung heirin tamiuoum.” 13 Song ke hiliuiono tasisin, kare la panete tapokis tar bout, kare sairkout polukula tar pang giomeh.
O uelhire uaranga teres isir Parisi doh Herot
14 O tamatang uakuakeluk ka malabobor mata kale tagu me bereit, bo ra kale teil puk manasampe toro siok, ka panete pe tar bout 15  *Doh Iesu ke uatagin tasisina pare, “Tagin teil! Banga uaia tun teres isir Parisi doh na is Herod.”
16 Maeit gisina ke uelhalata katongois, kara kula pare, “Here teene dehon ahik pe inggeig pahi kale teil me bereit.” 17  *Iesu e ate manas, hape ka ueluelmene peisisin, maeit ke dangata pare, “Ae maene rung uelueldangatasioum pare, ahikieig megi bereit? Inggoum halanampe tung bang paroko ue halana tung naman manate? 18 Inggoum a to matamiuompe, bo maene ahikioum pah mu bang huar. Doh inggoum a to talingoumiu, bo maene ahikioum pah mu longor? Doh maene ahik ponoum pah mu namana dede? 19  *Tar binaka ku pakaho toro tolima ro bereit geka einisir 5,000ir tamat, a touihar tohen kung uauounusioum tar mokomok?” Kara kula hahauasina pare, “A hangaul doha torik.”
20 “Doh tar binaka ku pispisio toro mouit ro bereit geka ualaeinis tar 4,000ir tamat, a touihar tohen kung uauounusioum tar mokomok?” Kara kula hahaua polukusina pare, “A mouit.”
21 Maeit Iesu ke dangata poluk pare tasisin, “Inggoum halanampe tung naman manate?”
Iesu ke uauia to i Betsaeda tar tang siokor tamat a kut
22 Gisina ka la me i Betsaeda, doho gisiameher tamata ka keipime tar tang siokor tamat a kut, kara me kula uapopokoho tang Iesu tar tuha tatanon. 23 Doh Iesu ke kusa tar limanar kut. Tar binaka ke loula Iesu tar matanon, kare uaponola tar limana tatanon, song ke dangata tatanono pare, “Ingga o bang huarampe me inet?”
24 Doh Inggono ke banga kai i ran, kare kula pare, “Inggo u bang huara tasir tamat, gisina ngohina tar douk gere latlateil uiloh.”
25 Doh Iesu ke uamoko polukula tar toking pang liman tar matanon. Inggonor kut, song ke banga ualuhluh, kare banga uaia tun poluk, kare bang paroko uaia tun tar mamang inetelik. 26 Maeit Iesu ke uelueltula tatanon e la tena uan, kare kula tane pare, “Ahik paho leka tapokis tar uaneitir uleik.”
Pita ke hire tauete pare, mai tun Iesu
27 Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka hiliu i Galili, kara la uamoto taro toro uaning Sisaria Pilipai. Gine ra lala pelasina tar lel, inggono ke dangata tasisina pare, “O tamata ra kula pare, maio?”
28  *Doh gisina ka hire tapokis pare, “O gisiamehe ra kula pare, ingga te Jon ger tang uahuhu. Doho gisiamehe ra kula pare, ingga Elaija. Doho gisiamehe ra kula pare, ingga ter tang siokor propeiting sioun a nang God.”
29  *Song ke dangata Iesu tasisina pare, “Bo inggoum mu kula pare, maio?”
Doh Pita ke mene hahaua pare, “Ingga te Kristo.”*
30  *Bo Iesu ke kula tane uapopokoho tasisina pare, “Ahik pah mu hirhire ueltebeir me tamata maio.”
Iesu ke hire pare, e turung mat
31 Song ke uakekene Iesu tar hire tosno tamatang uakuakeluk pare, “A Tunar Tamat e turung kale uelmahing tar bureher inet, doh noso mahohor Ju, doho patere uleik, doho tamatang ualualasira tar ualatut ra turung ueluelde tatanon. Inggono ra uiliatung pousin. Dohi muduhia tar touonor marein inggon e turung tua tapokis poluk.” 32 Doh gine ke uakalahara uaia tun pe inggono tasisin, Pita ke kusela tatanonane i tekteken, kare la kula pare, inggono paka hik baka pahe mene sira paar. 33 Bo tar binaka puk ke kauiuirilaono tosno tamatang uakuakeluk, inggono ke uelkukur tang Pita, kare kula pare, “Hiliu totoguo Satan! Ingga ahik paho uakeluk tena ninamana God, o uakeluk puk teres ninamanar tamat.”
34  *Doh Iesu ke kilame tasir manai tamata menia tosno tamatang uakuakeluk tar lame tatanon, kara me ualongor. Inggono ke kula pare tasisin, “Ge me tamat e marang uakeluk totoguo, inggono pake de tar kapil tar haua re malaraig, kare huata tena korose, song re uakeluk totoguo. 35 Gero kapilia tenang nitua totoum katong, inggon e turung rou. Bo gero heiria tenang nitua tar hangouguo, doh toro Uelhire Uaia, ingga o turung tupara tenang nitua. 36 Doh gete me tamata re uoho uanonontiehe tar mamang ineteliking gane i kot, na nituaon e turung rou, hapengua re turung poul per mamang inetelik tatanon? 37 Me hauar inete re uelmatout tola tar nitua? 38  *Doh mair tamata re matala totoguo, doh tonogo uelhireo tar binakene daan, o tamata ra de tang God, kara guata uasa, a Tunar Tamat e turung matala pono tar tamatono tar binaka re tapokis polukume tena uiniatoro Taman menia tasir anggelou gesir dedeil.”
* 8:1 Mak 6.35-44 * 8:12 Mat 12.39; Luk 11.29 * 8:15 Luk 12.1 * 8:17 Mak 6.52 * 8:19 Mak 6.41-44 * 8:28 Mak 6.15 * 8:29 Jon 6.68-69 * 8:29 A tengkana toro uelpouh Kristo te pare, A tang siokor tamatar nikedang, kare pikuring God tar me kale tapokis tosno tamat. * 8:30 Mak 9.9 * 8:34 Mat 10.38-39; Luk 14.27 * 8:38 Mat 10.33