Pilimon
O bolbobolo ke boloin Poul tang Pilimon
Pilimon
O bolobolo rone ke boloin Poul tang Pilimon, roon o puhina tun roon o moko teil tar timuhur ualatut.
Poul ke bolola tar giniameher uelhireng uaongol tang Pilimon. Song ke heir Poul tar popokoho tunur mene tang Pilimon e laig tang Onesimus. Inggono ke ualo liu tang Pilimon. I muduhia song ke tagorong manono tang Kristo. Inggono ke poul tang Poul. Bo e uangoul haraha kompe tena nikaueke Pilimon, teeit inggono Onesimus a karabus.
1
Poul e heir tar niuaha tang Pilimon
Inggo Poul ku bolo toro bolobolo rone, inggo u uangoul tar karabus teeit ku hirhire tauete teil pe tono Uelhire Uaia Iesu Kristo. Roon o la tur pono tang uanotougigeig Timoti.
Roono ka heirilain totomua Pilimon gero uoto kalekinale tokaha keip tamiueim, kara kaloumiueim. *Karo la pono tang Apia ge tatahimiuilikieim, kare tang Arkipus ge na tamatang uiliatungur korose, kare tas maisir tamata gera uiliodout tenang uma Pilimon.
God ge tamagigeig me Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig ura heir tar hamhamas, karo hiarouo tamiuoum.
Na niguata uaia Pilimon ke uauaha tang Poul
Inggo u heir dedempe tar niuaha tang God ru uoto lotu pe totomua Pilimon, teeit ru longoro dede pe pare, ingga o tagorong mana teil tun tang Iesu ger Tamata Noman, karo malauelhirintiehe tun tosno tamata God. Ingga a liliaheir teeit ro tagorong mana pe. Doh inggo u lotu tang God maro uamoko pona torongo liliaheir tar kalekinale maeit geto guata nomana, ingga song ro naman manate uakapa tunungua tar mamang niguata uaialik ri matotong guatagieig tang Kristo. *Inggo katongo ku kale tur tun tar uleikir niuaha, kara uamamahoul tar malauelhirir eimua tahig. Nang guata uaia ingga e la dede ke uatagala tunungua tar kolous no tamata God.
Poul ke dangata tang Pilimon tar inet
Temaeit ru dangata uapopokoho tuno totomua tereng nimalara katongo tun, inggo u dangata keip tar puhono tar hangana Kristo teeit a ineton a kokodoho tun totomua tar guat, bo teeit kompe tar nimalauelhirene tagiraeig, temaeit ru dangato totomua. Temaeit kale sira tar puhonene pare a puhung uadangata puk e la tur tang Poul ge kaloumua, ke mahoho manas e uangoulene daana tar karabus re kalekinale pe tang Kristo.
10  *Inggo u malara tun pare, ingga o la ualasira tun tar niguataniner uia tang Onesimus. Inggo u namanantiehe sira tunumpe tatanono paha tug tun, teeit inggono teke tagorong mana tur tar kalekinalener noguo ru uangoul pe tar karabus. 11 Sioun Onesimus ahik nomana pahe poul uaia totomua, bo gine daan inggono song ter tamatang poul tun tagiraeig tokah. 12 Inggo u heir keip tapokisime tatanono totomua tar koloug tun.
13 Inggo ku marang ut tunumpe tatanonane ru uangoul pe tar karabus mare kale bakono tenang buturua tar poul totoguo tar hire tauete toro Uelhire Uaia. 14 Bo ahik puk pah ku marang guat, ahik pe pah ku kale tur baka me puh totomua. Doh inggo ahik pahu malar o poul pukua tatanon, teeit ka petutupeia tar guat, bo ingga o guata tun geto malar. 15 Onesimus ahik pah ke hiliu totomua tar puhung barah, bor puhono here ke kotpokoso maro kale tapokis polukua tatanono mare uangoul dede keipiono totomua. 16  *Doh gine daan inggon ahik paha karabus puk, bo inggon a uanotougigeig manas, te totoguo tunumpeon, doh totomua inggon a karabus bo i ranahia puk tar tamata ger karabus, kara uanotoumua pon.
17 Temaeit gete ko kale sira totoguo pare, a kaloum tun, kilauatoro tapokis tatanono misiana ro uoto guata pe totoguo getu me pokoso totomua. 18 Gete ke guata uasaono totomua me puh ue ke uenau me ineter noumua, uapalih tar hanganon, karo uaturula tar hangouguo tar inetenin. 19 Inggo Poul ku bolo katongo tun tar puhung uelhireene. Inggo katongo uoumumpe ru turung uamata taninin. Doh inggo ahik pahu marang mene pare, ingga ko kalkale tur puk pono tereng nitua katongo totoguo. Bo ahik pukuo pahu marang mene tar puhon.
20 Tahig ualongoro tar hanganar Tamata Noman inggo u marang dangata totomua tar guata tar puhonene maro uauaha keipa totoguo tang Iesu Kristo. 21 Gine ru bolo pelao toro bolobolo rone totomua, inggo u ate pare, ingga o turung uakeluk tenag puhung uelhireo. Inggo u ate tar niguata ro turung guataia tang Onesimus, e turung i ranantiehe liu tar niguatene ru dangataio totomua tar guat.
22  *Doh inggo nag puhung mene baka poluk. Inggo u tagorong mana teil pare, God e turung longoro tenang lotua, kare uamaluana totoguo tar tapokisime totomua. Temaeit ingga pako kaleuatoro me siokor tina um maru me hohouo.
O uanotono Poul ka heir tenas niuah
23  *Epapras ge raeim mira uangoul tokaha tar karabus tar hangana Iesu Kristo e heir tena niuaha totomua. 24  *Doho uanotouguo pon gera uoto kalekinale tokaha keip totoguo, Mak mes Aristarkus, doh Demas, doh Luk, gisina ka heir pono tenas niuah totomua.
25 Inggo u lotu tang God e heiriha tena hamhamas nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo e me uangoul tagu tar iabeimua.
* 1:2 Kol 4.17; 2Ti 2.3 * 1:7 2Ko 7.4 * 1:10 1Ko 4.15; Kol 4.9 * 1:16 1Ti 6.2 * 1:22 Pil 1.25; 2.24 * 1:23 Kol 1.7 * 1:24 Kol 4.10-14