Pilipai
O bolobolo ke heirin Poul tasir tamata gera tagorong mana tang Kristo i Pilipai
O bolobolo tasir Pilipai
Noso bolobolor Pilipai o moko teil i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote. Poul ke bolo toro bolbolo rone tasir tamatang tagorong man i Pilipai geke uatenturugion (Apo 16.11-40).
Poul e karabus tar binaka ke bolo toro bolobolo rone. Bo ke kalekinale keip uaia pukuono tena binak iuma tar karabus. Inggono ke uahire pono tasir soldia tang Iesu (Pil 1.13). Doh ke uaha teeit o tamata ra ueluatata tang Iesu.
Poul ke mene uapampopokoho tasir tamatang tagorong man i Pilipai tar kalekinale tokah (Pil 1.27). Gisina paka uelmalauelhireis (Pil 2.1-4). Temaeit gisina pake kale uahiuois. Poul ke uahire pono tasisina tono hamhamas Iesu (Pil 2.5-11). Bo gine puk daan God ke heir tar ueltada uleik tang Iesu.
Poul ke uatagin tasir tamatang tagorong man tasir tamata gera tele tang Iesu (Pil 3.1-4; 3.17-1a). Inggono ke malara tasir tamatang tagorong mana tar tagorong mana dede tang God. Poul katongo ponompe ke marang ate uaia pono tang God (Pil 3.10-11).
Poul ahik pah ke pepe boho pare ke delauana tun uoum (Pil 3.12).
Bo ke ate teil puk pare, God e turung uapalih uakapa tun tagigeig (Pil 3).
Temaeit inggeig paki uah (Pil 4.4). Paki guata tar niguatar kodkodoh (Pil 4.8-9).
Doh paki tagorong mana tang God e heir tar inete haua ri malarasieig (Pil 4.10-19).
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1.1-11
Na niuangoul Poul 1.12-26
Resira ninamana Timoti me Epaprodaitus 2.19-30
A uatagin tasir uelmatan, doh a puhur ualabir 3.1-4; 4.9
Poul meso bung kaluanang Pilipai 4.10-20
A uadohinar uelhire 4.21-23
1
Poul e heir tar niuaha tasir tamat
*Inggo, Poul, me Timoti, na toking tamatang kalkalekinale puk Iesu Kristo, raeim kira bolo toro bolobolo rone o lala tamiuoumur tamata uakapar nang Iesu Kristo rung uangoul i Pilipai, menia pono tamiuoumur tamatang kaukauek, doho tamatang kalekinale tasir toto tamatang tagorong man.
Inggo u dangata tang God tamagigeig mer Tamata Noman, Iesu Kristo ura heir tar hamhamas, karo hiarouo tamiuoum.
Poul e uaha tasir Pilipai, kare lotu tang God mare poul tasisin
Inggo u uoto heir tar niuaha tang God tar mamang binakalik ru namana huara pe tamiuoum. Doh tar binaka ru lotu ueleheirio tamiuoum, inggo u uoto lotu keip dede tar niuah, teene kung poul uaia tun peoum totoguo tar mene tauete toro Uelhire Uaia. Inggoum kung guata paar tar uakikilanganar marein kung tagorong mana pe tang Kristo e me tukene daan. *Doh inggo u tagorong mana tun tar puhene pare, God geke uakekene tar guata uaia tun i lolono tamiuoum, e turung guata dedempela e tuka geto la kapa tun roono tar uadouhinar marein re tapokis polukuha Iesu Kristo.
A kodkodoho nomanampe ru namana peo tamiuoum, teeit ru malauelhirintiehe tun pe tamiuoum, ge inggeig pe i kale tokaha tar nipoulur nang God ger hamhamas, gitiempe ru uangoul peo tar uih ue tar binaka ru uelturut tar tur keip uakalahara toro man tasir uelmatana toro Uelhire Uaia. Ge God pe e ate hape ru namanantiehe tun peo tar la banga tamiuoum, teeit inggo u malauelhir keip tamiuoum tena nimalauelhir Kristo. Gine tenag lotuo tamiuoum mare kotpokoso uapopokohontieher niguatang tar uelmalahir tamiuoum tasir gisiamehe rung uangoul pe, doh marung naman manate uaiantiehoum tar hauar uia doha hauar sa.
10-11  *Ge inggo pe u malara mu naman manateoum tar hauar uiantieh marung uangoul uadedeilisioum, karo tabung tohotola e tuka tar binaka re la tapokisiha Iesu Kristo mare na niguata uaia Iesu Kristo gere turung uakotpokosoig e uoun tun tamiuoum mara bangasin, kara uairan, doh ra uatakai tang God.
Na niguata uaia Poul re uangoul pe tar umang uih
12 Ro bung uanotougene rung tagorong mana tang Kristo, inggo u malara mu ateoum pare, a puhene ke kotpokoso totoguo ahik pah ke tur tane toro Uelhire Uaia, bo ke poul tun toro Uelhire Uaia o ualo uapopokoh. 13  *Inggo u uangoul tar karabus, teene inggo na tamatang kalekinale puk Kristo, doho soldia gera kaueke tena uma Sisa, doho gisiamehe pon, ra ate teil tar puhonene. 14 Doh gine ka kale peio tar karabus ke uatenturunguar puhon tar balasir bureher tamatang tagorong mana tang Kristo, ka ongolongua tar hirhire uatampopokoho teil tono Uelhire God.
15 O man, o gisiamehe puk tasisina ka mene tauete tono uelhire Kristo, teene gisina ka geh, kara marang uairana kai liu katongois totoguo, bo o gisiamehe puk tasisin teka lih uaiampe, kara mene tauete toro Uelhire Uaia. 16 Gisit ka lih uaia teka mene tauet, teeit gisina ra malauelhir totoguo gera ate pe tar Tamata Noman ke keipimeane totoguo tar me tur keip toro Uelhire Uaia.
17 Bo o gisiameher tamata puk ra marang uairana katongo kompeis, ahik mes ninamana uaia tar binaka ra mene tauete toro Uelhire Uaia, bo ra marang tumana puk tar niduhene ru uangoul keipio tar karabus. 18-19  *Bo a puh pukuonene ahik paha inete uleik. Ter inete uleik tun tono uelhire Kristo ra mene tauete pein tar mamang hagarilik. Hape ka guata pesin, a sa ue a kodkodoh, doh no Uelhire Uaia Kristo ra mene tauete dedempein. Doh ter puhonene re uauaha totoguo. Karu turung uaha dedempela ge inggo pe u ate teil pare, a lotu kung dangatagioum, kara nipoul gere la tur tar Iabena Dedeil ger nang Iesu Kristo, e turung poul totoguo maru udeil.
20 Temaene inggo u uahuahinga tun, karu tagorong mana teil pare, ahik pahu banotong matal, bo gine daan misiana sioun, inggo u turung ongolo tun ge paru mato ue u tua, a mamang inetelik ru guatagio e turung uatakai tar hangana Kristo. 21  *Ter eiguor ninaman e baka siranguaono pare, getu tuao inggo u uangoul tokaha keip tang Kristo. Doh getu mato, inggo u kale tar inete uaiantiehe tun. 22 Getu tuampelao, inggo u banotong poul mo bureher tamat. Bo hingianguar lele paku lihio? Inggo u telengua. 23  *Inggo a torikingua reg ninaman, u malahirintieh u la uangoul tagu tang Kristo. A puhono ter uiantieh. 24 Bo inggon e la uiantiehe tun tamiuoum getu tua bakala inggo maru banotong poul tamiuoum.
25 Temaene, inggo u tagorong manantiehe tun pagiare, nag kalekinaleo e moko harah tar poul tamiuoum tar uapopokoho keip teremi nitagorong manoum, kara niuah. 26 Maeit getu me pokoso polukuo tamiuoum, inggoum mu turung uah, teeit Iesu Kristo ke ueliu tapokisime totoguoane tamiuoum, doh inggoum mu turung uatakaiantiehe tun tar hangana Iesu Kristo.
Mu uangoul sir o tamata gera tagorong mana tang Kristo
27  *A inete uleik te pare, nami niuangouloum e kodkodoh dohe uakeluk tun tono Uelhire Uaia Kristo mare gete hape u me banotong bango tamiuoum ue u longoro ueluatata puk tamiuoum, inggo u turung ate pare, inggoum mu kusa uanono tar siokon siounur ninamana tar tur uapopokoh, karung siokor uatentur tar niualasirana ro Uelhire Uaia. 28 Ahik pah mu sokoro tosnomio uelmatan, mu uaongolo dedempesioum tar mamang binakalik, tar uabang paroko tasisin pare, God e turung mamantouo tasisin, kare uaudeil tamiuoum. 29  *Ge God pe ke guata uaia tamiuoum pare, ke uamaluana pe tamiuoum tar tagorong mana tang Kristo, doh ke uamaluana pono tamiuoum tar kale tar niduh tar hanganon, teeit rung tagorong mana peoum tatanon. 30 Doha niduh rung uangoul keipigioum daan, a siokono tar niduh ku uangoul keipimegio sioun gekung banga baka uoumugioum, doh gine daan, inggoum mu longoro ueluatata totoguo ru uangoul sira haraha pe paar.
* 1:1 Apo 16.12-40 * 1:6 1Ko 1.8 * 1:10-11 1Te 5.23 * 1:13 Apo 28.30 * 1:18-19 2Ko 1.11 * 1:21 Gal 2.20 * 1:23 2Ko 5.8 * 1:27 Epe 4.1; 1Te 2.12 * 1:29 Apo 16.19-40