15
A mouitir anggelou ra lang mamantou tar uanene i kot toro mouit ro mata uleik
Inggo ku banga i Heuen, doha uaparokene ku bangaio, ke me uatentur tun toro balouguo. A mouitir anggelou ra lang guata toro mouit ro mata uleik. Inggonene ter uadouhinar niduh, ge na nimaliana pe God e la keip teil taninin. Song ku banga polukuo tar inet misiana tar laur ger mamadelaua uaia tun ke uelhouara keip toro luhluhuna ro hue, doh gisis ra tur i tektekener laurunin te geka touahiua tar inete ger roke, gera uoto ahainir hangan, kare tono kaesaon. God ke heir tenas gitasinasine, *kara kerenguasina toro kereker ke kerein Moses ge na tamatang kalekinale God, kare toro kerekere ke kereinir Tunar Sipsip.
 
“God ger Tamata Noman a ranantiehe tun,
ger tampopokohontiehe tun.
A inete ko guatagia ke me uatentur tun toro balouguo.
A kodkodoh, kara mana tun nang niguat.
Ingga nas uleikir toia uakapa tun tar uanene i kot.
*O tamata a uakapa tun ra turung sokoro totomuar Tamata Noman,
kara heir tar uatakai tar hangoumua
Ge ingga pe me pahemir dedeil.
O tamata uakapa tunane i kot ra turung lame,
kara lotu to i uoum totomua,
ge nang niguata pea ger kodkodoho tun, ka uakalahara uakapaig.”
 
*I muduhia tar ineteninanine, inggo ku banga tar uamang lotu ger dedeil i Heuen a takapuk, doha tina uma ger dedeilintiehe tun ka pukain. Doha mouitir anggelou gera lang guata toro mouit ro mata uleik ka tauet. Gisina ra loho teil tar delauana, kara abeaba uaia tunur gomon, kara kukuete ka auih uilohoig tar uaruarousisin a nituha tar goul. Song ke heirir siokor inete gesir tua tasisina tar mouitir nouh ka tuhaig tar goul, ke uoun tena nimaliana God gere uangoul dede tar mamang binakalik. *Doh tena umang lotu ger dedeil ke uoun tun toro diku nar barangan, kare na nitampopokoh God. Ahik me tamata re matotong lek ium e tuka tar binaka geta uakuakapa hihir tunur mouitir anggelou toro mouit ro mata uleik.
* 15:3 KT 15.1; Ker 139.14; 145.17 * 15:4 Ker 86.9; Jer 10.6-7 * 15:5 KT 38.21 * 15:8 1To 8.10-11; 2OUTT 5.13-14; Ais 6.4