3
O tamatang uoum keip tar lotu
*A puhung menenine a puhung mana tun, tang mai re malarantiehe tun tar kauek, kare uoum keip tar kalekinaleniner nanar lotu, a kalekinaleon auia tun, kara uoto ueltadantiehe tunin. *Ge a tamata pe gere malar a tang uoum keip, inggono paka tamata uaia. Ahikir tamata pah ra uoto mene tatanon, kare na tang siokon siounur kuah, kare haik paha uoto sipak, kare kaueke uaia katongoin, kara uoto ueltada tunin, kare uoto kilauatoro dede tasir pokos, kara tang ualasira uaia tun. Doh ahik pono pahe uoto inumuntiehe tar inumunitier popokoh, doh ahik paha uoto nimaliana ualahur, bo a uanguangoul sikoro puk, doh ahik paha uoto nimalian, kare haik paha uaha mani. Kare uoto kaueke uaia dede tasir tamatang tena um, kare uelhire uatabila uaia dede tun toso bung tun mara longlongor, kara ueltada uaia tun tatanon. Ge a tamata pe ge ahik pahe kaueke uaia tasir tamatang tena uma katong, hapengua re banotong kaueke uaia peono tosno toto tamata God?
Doh inggonor tamatang uoum keip ahik pah song re hiku pukume tar lotu mare haikiono pahe uakaiain ka uamatoto pein tar timuhur kalekinaleon, kare kalengua tar siokonor uabang manate geka heir uoumin tang Satan. *Doh inggonor tamatono ra ueliate uaia tuninir tamata ge ahik pah ra tagorong mana tang Kristo pare, a tamata uaia, doh mare haik Satan pahe matotong uelour tatanon. Kare kaleono me nimatal.
O tamatang poul tar kalekinale tar lotu ra uakeluk tar hagar uaia
Te misiana ponompe tasir tamatang poul tar kalekinale tar lotu. Gisin o tamata uaia pono ra ueltadantiehe ponoisir tamata uakap, kare haik paho uoto inumuntiehe tar inum popokoh, kare haik pah ra uelour tar kale tenas manir tamat. Gisina paka kale uanono keip toro uelhire gero man gera tagorong manain tar niate pare, ka guata uakodkodoh. 10 Gisina paka uedanga bakais ge para guata uaiasin, song ra banotong guata tar kalekinaleon.
11  *Misiana ponompe tosnosio kuahasin, nas niguatasin paka uia, kara ueltadais, ahik paho uoto ngur, kara uaateis tar kaueke katongois, kara guata keip toro mana tar mamang inetelik ra guatain.
12 A tamatang poul tar lotu, inggono mena tang siokon siounur kuah, kare uoto guata uaia toso bung tun, doh tasir tamata gera uangoul tena umon. 13 Mais ka guata uaia tun tar kalekinaleon, o tamata uakapa tun ra turung ueltadantiehe tunungua tasisin, doh ahik pah ra matal tar hire tauete teres nitagorong mana tang Iesu Kristo.
God ke uamakaha tar niualasira ger man
14 Inggo u tagorong mana teil tun pare, ahik pahi reh, karu me pokoso totomua. Bo inggo ku bolo uoum pukumpeme tar puhuninanine totomua, 15 maeit getu otoungo tar lame, ingga o atensioun manasa hape ra uakeluk per tamat, kare hape ra ueltada pe tosno toto tamata God, ge o toto tamata pe gera tagorong mana tang God ger tua, gisina tero tur doh tesir tengkanana ro uelhire gero man.
16  *Ahik me dangata tar puhonene, a parakukuh tar uakalahara tar nitagorong manar eigigeig:
 
Inggono ke kotpokoso sir tagigeigir tamat,
doha Iabene ke ualasira uakalahara pare, inggon a kodkodoh.
O anggelou ka bang,
doh no ueluatatono ka hire tauetein toro mamang pang uanilikane i kot.
O tamatang gane i koto ka tagorong mana tatanon.
Inggono ka keip kaiain i rana tar uaning uinator.
* 3:1 Apo 20.28 * 3:2 Tai 1.6-9 * 3:7 2Ko 8.21 * 3:11 Tai 2.3 * 3:16 Mak 16.19; Jon 1.14; Kol 1.23