6
Para yen tlajtlakoli tejvah yotixpolikeh
¿Tlán okachi velis tikijtoskeh? ¿Ok titlajtlakolchijtoskeh para ke toYejwatzi okachi ma kimiekili iiknomachilis tonavak? ¡Pos amo! In tlajtlakoli mach ok veli technavatia porke para ye tejvah yotixpolikeh. Tonses, ¿kenik ok velis tinemiskeh itech tlajtlakoli? Imejvah kuali inkimatih ke ijkuak otimobautisarojkeh para otimosetilijkeh ivan Cristo Jesús, kijtosneki otimosetilijkeh ivan Ye itech imikilis. Ijkuak tejvah otimobautisarojkeh, kijtosneki otixpolikeh iva otechtlalpachojkeh san sekka ivan Cristo. Iva ijkó kemi Cristo omoyoliti ika imavisovelitilis in toTajtzin Dios, ijkó tejvah noijki otechyoliti para ma tinemikah ika se yankuik nemilistli.
Porke tla tejvah otimosetilijkeh ivan Cristo itech imikilis, noijki Ivan timosetiliskeh itech ineyolitilis. Tikmatih ke tonemilis tlen achto otikpiayah yoixpolivik ivan Cristo itech krus, para ijkó totlaltikpaktlanekilis ma kipolo ivelitilis, iva ayakmo ma tikvelkakikah in tlajtlakoli. Porke tlen yoixpolivik, in tlajtlakoli ayakmo kipia velitilistli itech. Tla tejvah yotixpolikeh ivan Cristo, tikneltokah ke noijki tiyolitoskeh ivan Ye. Tikmatih ke Cristo omoyoliti iva ayakmo keman ixpolivis. In mikilistli ayakmo kipia itla velitilistli itech Ye. 10 Ijkuak Cristo oixpolivik, oixpolivik para kipolilis ivelitilis in tlajtlakoli san semi iva para semijkak. Pero axka Ye yolitok para toYejwatzi. 11 Ijkó noijki imejvah, xikmatikah ke yonmixpolikeh para yen tlajtlakoli, pero inyolitokeh para toYejwatzi por insetitokeh ivan Cristo Jesús.
12 Por eso, amo xikavilikah ma imechnavati in tlajtlakoli itech inmokuerpo tlen miki. Ayakmo ma imechchikavili xikvelkakikah inmoilevilis amo kuali. 13 Amo xiktemaktikah inmokuerpo itech tlajtlakoli para inkichivaskeh tlen amo kuali. Okachi kuali xiktemaktikah inavak toYejwatzi porke imejvah yonmikeh iva axka yonmoyolitijkeh. Xiktemaktikah inmokuerpo inavak toYejwatzi para inkichivaskeh tlen kuali. 14 Ijkó, in tlajtlakoli ayakmo kipias velitilistli inmotech, porke ayakmo inkateh imak itlanavatil Moisés, sino imak iiknomachilis in toYejwatzi.
Ayakmo tikateh kemi titlakatlakovaltih
15 ¿Tonses kenijki? ¿Tikseguiroskeh titlajtlakolchijtoskeh porke ayakmo tikateh imak itlanavatil Moisés sino imak iiknomachilis in toYejwatzi? ¡Pos amo! 16 Imejvah inkimatih ke tla inmotemaktiah íkka inavak iva inkivelkakih, inmokuapah kemi intlakatlakovaltih de ye. Tla imejvah inkivelkakih in tlajtlakoli, inmokuapah kemi intlakatlakovaltih de yen tlajtlakoli tlen imechvalikilis mikilistli. Pero tla imejvah inkivelkakih in toYejwatzi, inmokuapah kemi intlakatlakovaltih para innemiskeh ika tlakamelajkayotl inavak. 17 Pero timotlasojkamatih inavak toYejwatzi, porke maski achto onkatkah kemi intlakatlakovaltih de yen tlajtlakoli, axka ika nochi inmoyolo inkivelkakih in tiotlamachtili tlen onkiselijkeh. 18 Axka toYejwatzi yomechtotonki de itech tlajtlakoli, iva yonmochijkeh kemi intlakatlakovaltih para inkichivaskeh tlen kuali. 19 Nimechtlapovia ika nin ejemplo, porke ovi nik inkajsikamatih tlen nimechilvia. Ijkó kemi achto onkitemaktijkeh inmokuerpo kemi tlakovali para onkichijkeh tlen pitzotik iva nochi tlen amo kuali iva ontlajtlakolchivayah, axka moneki xiktemaktikah inmokuerpo para xinemikah ika tlakamelajkayotl para ijkó yi neli inyeskeh iaxkavah in toYejwatzi.
20 Ijkuak imejvah ok onkatkah kemi intlakatlakovaltih de yen tlajtlakoli, amo onkipiayah de tleka inkichivaskeh tlen kuali. 21 Iva, ¿tlán onkitlankeh por onkichijkeh tlen achto onkichivayah iva tlen axka ika inpinavah? Porke nochi yejón tlamantli kivalika mikilistli. 22 Pero axka, imejvah ayakmo imechilpijtok in tlajtlakoli iva yonmochijkeh intekipanojkeh de toYejwatzi. Yejón imechchivaltia xinemikah sa para toYejwatzi, iva sa ik tlamis inkipiaskeh nemilistli para semijkak. 23 In tlajtlakoli tetlaxtlavia ika mikilistli, pero toYejwatzi techtliokolia nemilistli para semijkak itech Cristo Jesús, tlen toTeko.