36
Wati Kutjulu Tjiramayiku Tjukurrpa Tjurrtju Purlkanyangka Nyakula Watjaranytja
Nyangka-rni Mama Kuurrtu watjarnu, “Yuwa Tjiramayi, tjiinya-rnanta rawalu watjaranytja tjiinya-tjanamparna palyamunu purlkanya yutilkitjalu yarnangu ngurra ngaangkatja pirniku. Kulila. Ruula wirrmira mantjiralpi walkatjurra tjukurrpa pirni tjiinya-rnanta kutjulpirtu watjarayirnu wantitjanya. Nyangka-tjinguru-ya yarnangu pirnilu tjukurrpa kuliralpi palyamunu pirni wantiku. Nyangka-tjanamparna kalyparriku.”
Nyangka-rna kuliralpi wati kutju yarltingu watjarnu, “Yuwa, ruula ngaanya mantjila palunyalu nyinakatirralpi walkatjurra tjuma ngaanya-rna yatatjura watjaranyangka. Tjiinya-rni Mama Kuurrtu tjukurrpa pirni watjaranytja, palunyanya-rna watjalku nyuntulun walkatjunkutjaku.” Nyangka mularrpartu nyinakatirralpi tjukurrpa walkatjurayirnu wiyarnu. Nyangka-rnalu watjarnu, “Kulila. Yaka-yakarnu-rniya wantingu tjurrtju purlkanyangka-rna tjarrpanytjamaalpa nyinarratjaku. Nyangkan nyuntunya palya yanku tjarrpaku tjiinya-ya yarnangu pirni lurrtjurringkulanyangka. Ma-tjarrparralpin tjukurrpa ngaanya nyakula watjanma. Nyangka-ya pirnilu kulilku. Palunyalu-tjinguru-ya palyamunu pirninya wantirralpi Mama Kuurrnga tjapilku. Tjiinyamarntu Mama Kuurrtu mirrparnarringkulalpi watjarnu palunyaku-tjanampa palyamunu purlkanya yutilkitjalu.” Nyangka mularrpartu wati palunyanya kutipitjangu tjurrtju purlkanyangka tjarrparralpi tjukurrpa ruulangkatja nyakula watjaranytja yarnangu pirnilu-ya nyinarra kuliranyangka.
Liita Pirnilu-ya Kulirnu Mama Kuurrku Wangka Nyakula Watjaranyangka
11  Nyangka wati kutjulu kulirnu tjukurrpa palunyanya nyakula watjaranyangka. 12  Palunyalu pakara kutipitjangu puurrpa purlkaku yiwarlakutu. Palunyalu tjarrparralpi nyangu liita pirninya-ya nyinarra wangkarranyangka. 13  Palunyalu-tjananya tjukurrpa ruulangkatjanya watjarnu. 14  Nyangka-ya kuliralpi wati kutju witurnu yankula wati ruulatjarranya yarltirra katitjaku. Nyangka mularrpartu yanu yarltirra katingu. 15  Nyangka-ya watjarnu, “Yuwa, nyinakatirralpi-lanyatju tjukurrpa ruulangkatjanya nyakula watjanma.” Nyangka mularrpartu nyinakatirralpi nyakula watjaranytja. 16  Nyangka-ya tjukurrpa palyamunu kuliralpi kata paarnarrarnu. Palunyalu-yanku kuru ngaparrkulu nyakulalpi watjarnu, “Wiya, kutipitja-la puurrpa purlkanya watjala.” 17  Nyangka-ya wati palunyanya tjapirnu, “Kutjupalu-muntanta watjarnu wantinyangkan tjukurrpa ngaanya walkatjunu?”
18  Nyangka watjarnu, “Yuwa, Tjiramayilu-rni tjukurrpa yatatjura watjaranyangka-rna walkatjuranytja.”
19  Nyangka-ya liita pirnilu watjarnu, “Wiya, mapitja Tjiramayinya watjala. Palunyatjanu-pula kutipitja kumpiralpi nyinama.”
Puurrpa Purlkalu Mama Kuurrku Wangka Warungka Warningu Tjarrpatjunu
20  Nyangka-ya liita pirnilu ruula palunyanya makatingu ruumpa kutjupangka tjarrpatjunu wantingu. Palunyalu-ya mapitjangu tjukurrpa ruulangkatjanya puurrta watjarnu. 21  Nyangka wati kutju witurnu yankula ruula palunyanya mantjira katitjaku. Nyangka mularrpartu mapitjangu mantjira katingu. Palunyalu tjukurrpa palunyanya nyakula watjaranytja puurrpa purlkalu puru liita pirnilu-ya kuliranyangka. 22  Nyangka puurrpa palunyanya nyinarra waru ngantjiranytja tjiinya warri purlkanya ngaralanyangka. 23  Nyangka wati palunyalu tjukurrpa nyakula watjaranyangka puurrpa purlkanyalu kunmarnungka ruula katapungkula warungka warnirra tjarrpatjuranytja. Katapungkula warungka warnirra tjarrpatjurayirnu wiyarnu. 24-25  Nyangka-ya liita kutjupatjarralu purtu marrkuranytja. Nyangka-tjananya kulira wantirranytja. Tjiinya-ya puurrpa purlkanyalu puru waarka palyalpayi pirnilu ngurlumaaltu Mama Kuurrku wangka kulirnu wantingu. 26  Nyangka puurrpa purlkalu wati marnkurrpa watjarnu, “Yuwa, mapitja-ya Tjiramayinya-pulanya tjulyara kati.” Nyangka-ya mularrpartu mapitjangu purtu-limpatjuya ngurrirayirnu wantingu. Tjiinyamarntu-linyatju Mama Kuurrtu kumpitjura kanyiranytja.
Tjiramayilu-pula Tjukurrpa Puru Walkatjunu
27-28  Nyangka-rni Mama Kuurrtu watjarnu, “Yuwa Tjiramayi, ruula kutjupanya mantjiralpi nintila wati walkatjunkupayiku. Palunyalu tjukurrpa palunyanyartu puru watjala. Nyangkayi puru tjaawanalu walkatjurra wanti. Tjiinyamarntu puurrpa purlkalu ruula ngarnmanytjatjanya warungka warningu tjarrpatjunu, palunyangka.” 29-31  Puru-rni Mama Kuurrtu watjarnu ngaapirinypa-rna puurrpa purlkala watjaltjaku, “Yuwa, nyuntulun ruula ngayuku wangkatjarranya warungka tilirnu. Wiya, nyuntunyanta-ya pungku mirrirntanku. Palunyalunta-ya yilkaku warniku wantiku. Tjiinya-tjananyarnanta purtu ngurlutjuranytja. Nyangka-rniyan kulira wantirranytja. Nyangka-tjanamparnanku palyamunu purlkanya yutilku.” Palunyapirinypa Mama Kuurrtu watjarnu.
32  Nyangka-rna ruula kutjupanya mantjiralpi nintirnu wati palunyalu walkatjunkutjaku. Palunyalu-rna puru yatatjura watjaranytja. Nyangka-rni kulira tjaawanalurtu walkatjurayirnu wiyarnu. Tjiinya-rna tjukurrpa palunyanyartu watjaranytja. Puru-rna tjukurrpa kutjupa watjaranytja. Nyangka ruula palunyanya purlkanya ngaralanytja nyarra puurrpa purlkalu warungka warningu tjarrpatjunu, palunyangka munkarra.