23
Pol mzte tutxpwz mz ncblo kcng tzprtrng mz Kansrl, sc tqrpipebzle badr kx, “Mzlengeng! Narnge opx angidr mz da amrlx kx alepex mz nzwztr-ngrbz mz Gct.” Mzli lcpwz kzdq kz ncblo drtqde Ananaeas nide Nardr Pris. X pibzle mz ncblo kcng tztu-aepztrpzng mz Pol kx natzlvztrpzlr naode. Rpibz Pol bade kx, “Gct la natzle nim. Murde lqngiq mz nrlarde kxyz, a' nabzm trka zlwz! ?Myx kxnamu nzwxbu-krm mrla mz nzpipx-krm kx trvz-nqblqwxu lou sc Mosis, a' trvz-nqblqwq lou mz nzrpi-krbzme mz ncblo nemqng nztz-krdr ninge?” Ncblo kcng tztutrpzng mz Pol nzrpibzlr kx, “Tqangqbqtitxoq Nardr Pris ne Gct!” Rpibz Pol kx, “Mzlengeng, trkrlzwxu kx nide Nardr Pris, x ma trpitx-pnzwxu da lc. Murde nzyr mz Nzryrngrkxtr kx, ‘Bzkq pi-ngrn natq kx drka'ngr mz nzycmnetrngr kx aclvele lr mrnyzmu.’ ” *
Kx mcpe Pol kx kzdung ncblo kcng mz Kansrl nidr Sadiusi x kzdung kz Farzsi, sc tqetumipxpebz natqde mz ncblo ngr kansrl kcng. Rpibzle kx, “Mzlengeng, ninge Farzsi, x mrlx Farzsi. Nzvzmim ninge mrka murde obqtipxx nztulz-krm leplz mz nzlungr!” Kx pitxbzle natq lc Farzsi x Sadiusi sc tzycmnetitr-lzbqpeng, x kansrl kc sc tqakio-lzbqpe. Murde dzbe Sadiusi nzrpilr kx leplz kx nzbzpeng trpnzngr lc nztulz-krmlr mz nzbzngr, x trpnzngr enjrl x drka' kxnzmncng. A' dzbe Farzsi nzlxngitilr da lcng tq.
Nzkabongr kc sc tqetunelz, x kzdung kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis kx nznginidr Farzsi nztulzng, sc tzrpipelr kx, “Trpnzngr da kxtrka kx mctrpzkr mz ncblo lc! Mwx kzdq mqngr o enjrl ycmnebz bade!” 10 Nztalwzngr lc tqetu-zlwzpe. Zbz kamadz kc mwxlrlvzpele kx Pol ma tzpesalitxdr. Zbz sc tqrkapebz natq mz ncblo ngr vea nedeng kx navzobzng mz kansrl kc, navecpxmlr Pol, x navzmitrlr mz lrpalvc nyzdr. 11 Mz nrlckxbqtrpz, Pol mcle Kxetu Jiszs. X sc tqrpipebzle bade kx, “Nelzm nabr! Murde sa napipx-kzq ninge mrkc Rom, da kc tqwaipeq mrka Jerusalem.”
Lr Jiu Nzryrlqng Drtwr Mz Nzrnibqngr Pol
12 Mz nourla, kzdung lr Jiu nzyrlwrpx-lxblrng x nzryrlqng kzdq drtwr. Mz nzaxtx-krdr dakxnzng x lue, nzesalz-lxblrbzng mz Gct kx nanibq-zpwxlr Pol, x sc tzmu-ateng x tzrmnq-ateng. 13 X nzkqlu-krdr myaszlzle nzpnu-pwx (40). 14 Zbz nzrpibzlr mz kxnzetu rdr pris x lrtzlvz kcng kx, “Mz nzaxtx-krgr dakxnzng x lue, esalz-lxblrpebzkr mz Gct kx nanibq-zpwxkr Pol, x sc tqmu-atekr x tqrmnq-atekr. 15 Mzli ka nimu badr Kansrl atwzlr-ngrbzmu dq natq mz kamadz ngr ami kc, kx navzmiomlr Pol bamu, murde naxlr-mouamu du da kx napibzle bamu. A' sa naoliqtikr nzrnibqngr nide mzli kc trkrlzoka-ngrmle mrka.”
16 A' mrlx inwe Pol xlrpele drtwr lc. Zbz sc tqvzpe x dwatrpe mz lrpalvc nyzdr, x sc tqpipebzle mz Pol. 17 X Pol sc tqkqlele kxetu r dzbe ncblo ngr vea kcng x rpibzle kx, “Vzmibz obla lc mz kamadz kc. Napibzle bade dq da.” 18 Otibz kxetu r ncblo kcng, sc tqmailzpebzle mz kamadz, x rpibzle kx, “Pol, mrlx kc tqpresin kqlebzle ninge, x rpimle navzmimc obla lc bam, murde rngisc natq kx napibzle bam.” 19 Kamadz kc otibzle mqde, sc tqvzmipxpele, x tqveapebz bade, rpibzle kx, “?Nikc napime bange?” 20 Rpibzle kx, “Lr Jiu kcng drtwrdr esz'ti kx narlxtibzlr bam nzvzmio-krbzme Pol mz Kansrl kc kalrla, murde suti drtwrdr nzxlr-moungr du da kx napibz Pol badr. 21 A' bzkq lxngitiq nidr, murde ncblo nzpnu-pwxng (40) sa namnc-kapqng x na-aenzlilr nide. Nzesalzpebzng mz Gct kx nanibqtx-zpwxlr Pol x sc tzmu-ateng x tzrmnq-ateng. Mzli ka sa tzoliqng nzale-krdrle, x tzaenzlilr nike pnz drtwrm.” 22 Rpibz kamadz kc kx, “Bzkq pinen kx rlwape-ngrme da lc.” X sc tqavzpxpele obla kc.
Pol Nzaprcbz Mz Gavzna Filiks
23 Zbz kamadz ngr ami ngr Rom kc, sc tqkqlepebzle kxetu nede nzling, x rpibzle badr kx, “Oliqti ncblo ngr vea nemung trtqki-nali (200), kxnzvong mz hcsi nzpnu-narlimz (70), x kxnzrmaleng spiz trtqki-nali (200). X oliqamu nzrkalz-ngrm mz nabznepi kc rpwxmz koma mz nrlckxbq, mz nzvz-krmu taon kxetu Sisaria, mrkc tqtungr lrpalvc nyzgu kc tqmyapxbz. 24 Vzmimamu kzdung hcsi navongr Pol, murde ma tzatrka mz nzaprc-ngrbz mz Gavzna Filiks.” 25 Zbz kamadz kc yrle kzdq letz kx rpile kx,
26 “Ninge Klaodizs Lisizs. Letz lc yrbo bam, kx kxetu gavzna Filiks. Nim la.
27 Lr Jiu nzblctibzlr ncblo lc, x nzrpilr nanibqpelr. A' mzli kc tqxlr-ngrne kx nide ncblo kx gzpman ngr Rom rlr-ngrbzle nzprtr-krde mz dzbede kx tqmyapxbz, sc tqvzpebzkr badr ncblo ngr vea nengeng, x sc tqarlapxpekr nide. 28 Rpix nakrlzx nike vz-rbrtileng, zbz sc tqvzmiopebo mz Kansrl nyzdr. 29 Mcpex kx trpnzngr da kxtrka kx alele kx nananide mz nzbz-krde o nzadwatrngr nide mz presin, murde nzotablr-ngrdr dalr lou scdr. 30 Zbz sc tzpipem bange kx kzdung lr Jiu tzryrlqng drtwr mz nznibq-krdr nide. Mz drtwr lc, dekc tqrpi-ngrne kx na-atwzlr-ngrmcle bam. Pibo mz krkcng tzotablrng badr kx na-atubqtilr da lc mz kot me mnc-ngrn.
Nim lape. Ninge kamadz mrka Jerusalem, Klaodizs Lisizs.”
31 Ncblo ngr vea kcng nzatutrlr natq kamadz kc. Nzotilr Pol mz nrlckxbq kc, nzvelr krlzbzlr taon Antipatris. 32 Nrlc ngrlxobz ncblo ngr vea kcng tzvzng mz nanycdr, sc tzyzlupemqng mz lrpalvc nyzdr mrkc Jerusalem. X krkcng tzvong mz hcsi sc tzvopeng badr Pol. 33 Kx nzkaputrpzlr kc Sisaria, nzkabzlr letz kcma mz gavzna kc, x sc tzaprcpebzlr Pol bade. 34 Gavzna kc rlwxle letz kc, x sc tqveatipebzle mz Pol provins kznike vzkimle. Kx krlzpele kx vzkimle Silisia Provins, 35 rpibzle kx, “Naxlr-krlzux nim mzli kc nakaputr-ngrm krkcng tzpipxlr kx vz-rbrq.” Zbz sc tqrkape natq kx Pol namnclvzngr mz jelz mrkc ma kxetu nyzde. Jelz lc tqwz-pnzngr King Herot kc tqmyalz.
23:5 Nzrlaszngr 22:11 * 23:5 Ananaeas lc tqngi Nardr Pris mz yiz kcng 47—59 AD, blepxbz mz Ananaeas kc Damaskzs tqokatrle Pol. [Aposol 9:10; 22:12] X blepx-kzpz mz Ananaeas kc tqngi ncblo ngr Safira, nidr kcng tzbzpeng. [Aposol 5:1-11] X blepx-kzpz mz Anas kc tqngi kz Nardr Pris mz yiz kcng 6—15 AD mz nibr nzrmcngr mz Jiszs. [Jon 18:13; Aposol 4:6] Opxm kx Ananaeas nzpnzkr drtwrde le Pol tqpokia. A' trtubqu nztz-krdr nide murde mz nzvz-nqblq-krde lou scdr, ncblo nakot kai x sc tzmcpx ate kx tubq o trtingr. A' trtakitrdeu nzrpingr kx ncblo kx trkotq-kaileu vz-rbr x nzayrplapxngr nide.