12
Rlr-lzbq-ngrbzmu Mz Gct
Mzlengeng x inwengeng, mz nzkrlz-krmu kx Gct ycngr drtwrde leplz amrlx, lc-apqbzx nimu nzrlr-lzbq-krbzmu mz nzwztr-krbzmu bade, mz nzapu-krmu blz kxtr kxlu. Murde krlc nzangiongr angidr x aelalzmle drtwrde. Bzkq rlr-lzbq-ngrbzmu mz nzvz-nqblq-krmu nqmq kr lr nrlc, x bzkq drtwrmu esz'ti badr. A' rlr-ngrbzmu mz Gct nztekqtr-krbzle nqmq nr drtwrmu, murde navz-nqblq-alzuamu me pnz drtwrde. X mz nzale-krmu da lc, nakrlz-zvzamu me pnz drtwrde. Krlc da kx mrlzbz bade, aelalz-ngrmle drtwrde, x tubq mz nzobq-krde. *
Mz nzngini-krnge aposol, rngidrlvz-ngrbo mz doa kxesz' mz nimu, kx bzkq glqpx-lzbqm. A' na-avzo-lzbqm mz nzkrlz-angidr-krm zmatq kx myapxbz kc tqkabz Gct bam mz nzwztr-krbzme bade. Murde zmatq lc vzpxm mz nzlxngiti-krm Kraes. Murde nrkrdrtqm esz', a' dalr nrkrdrtq kqlu. X mrlcdeng nzwz-krdr bletipx-lxblrng. Mz nqmq lcpwz, kxmule-esz' kqluku, a' mz nzaxvctr-krbzku mz Kraes nigu nrkrdrtq kxesz'. Doa kxesz' mz nigu apule dalr nrkrdrtqde, kx nzmwitr-lxblrbz bade. Gct kamle bagu zmatq kxmyapxbz kx bletipx-lxblrng mz nzwztr-krbzku bade. X zmatq lcng nzvzpxmqng mz Mqngrkxtr. Doa kxesz' mz nigu nawz zvz mz zmatq kc tqkabz Gct bade. Nzmu kx tqkabzle bam zmatq ngr nzrplzpxngr nrpa kc tqkabzle bam, plzpx nrpa lc navz-nqblqle nzetukr nzrlxngiti-krm, mzli kc tqpi-ngrbz Mqngrkxtr nzplzpx-krmle. Nzmu kx tqkabzle bam zmatq ngr nzwztr-ngrbz mz leplz, wztrpz badr. Nzmu kx tqngi nzalvztrngr natq Gct le, alvztr leplz. Nzmu kx tqngi dalr nzapqtr-ngrbz drtwr leplz le, apqtrpz drtwrdr. Nzmu kx tqngi zmatq ngr nzrka-ngrbz da mz leplz le, rka-nrbalqbz badr, a' bzkq pnz drtwrm nzayzlu-krbzlr le. Nzmu kx tqngi zmatq ngr nzrmailzngr le, mailz angidr leplz. X nzmu kx tqngi zmatq ngr nzrycngr drtwr leplz le, okatr nidr.
Nivz lrm, nangi nivz angidr. Lolvz-amqngi da kxmrlzbz mz Gct, x pxtxpxngr da kxtrka. 10 Mrlzti leplz da kc tqwaisr-ngrn doa lr ma nyzm. X amrlue kztemqng namyaszpxle nim esz'-krm. 11 Nzpq-zlwzkr drtwrm mz nzwztr-krbzme mz Kxetu, naglq-zvzle nabzm. 12 Naelalz-zvz-ngrm drtwrm nzobqtipx-krm da amrlx kcng tqesalz-ngrbz Gct bam. Tu-amqngi mz nzrlxngiti-krm mz mzli r nzkxpungr. Bzkq nzkrka'-krm esaki. 13 Akiamu dztumu badr leplz ne Gct kcng takitrde nzokatrngr. X abrtzlvz nzadwatr-krbz leplz ma nyzm mz nzvz-krdr mrkzbleng.
14 Rlxtibz mz Gct nzamrlz-krde krkcng tzatrkatilr nim. Amrlz nidr, x bzkq pibqtiq nidr. 15 Prtr mz nzabrtzkr kxnzabrtzng, x mz nzvzkr drtwrdr kxnzyrning. 16 Mnc-zpwx-lxblramu. Bzkq aetu-lzbqm, a' mnc-lxblramu badr leplz x wz-lxblramu badr. X bzkq rpiq nim kxrkrlz da.
17 Bzkq ayzlubzme da kxtrka kx nzalebz leplz bam. A' ale txpwz da kxtubq mz drtwr leplz amrlx. 18 Kxmule-esz' nike nzale leplz, a' ale zvz da kx namnc-ngrnamu badr mz nrwx. 19 Nimu kztengeng, x doa kxesz' mz nimu bzkq ayzlubzme da kxtrka kx nzalebz leplz bam. A' rlr-ngrbz mz Gct nzayrplapx-krde nidr mz zngya ngr drtwrde. Murde mz Nzryrngrkxtr rpi Yawe kx, “Ninge kx na-ayrplapxle leplz. X ninge kx na-ayzlu-mopwz badr da kx nzalelr.” 20 A' nim vz-nqblq alzu nike pi Nzryrngrkxtr kx, “Nzmu doa kx mwati drtwrde nim kx tqbrtalele, rkabz nade dakxnzng. X nzmu drtwrde kc tqbrlxkzle, rkabz mqde lue. Mz nzale-krbzme da lc, sa namyangr drtqde da kc tqalebzle bam.” 21 Bzkq rlr-ngrbzme mz da kxtrka kx nzalebz bam nzaovxio-krde nim, murde ma tqbatrpzle bam nzayzlu-krbzmele badr. A' aovxio nzao-krm drtwrm kxtrka mz nzale-krbzme da kxmrlz badr.
12:1 Jon 4:23-24 * 12:2 Gct krlzle nztekqtr-krde nqmq nr drtwrgu mz nzrlwx-krgu Nzryrngrkxtr x mz nzvz-nqblq-krgu le mz nzmnc-krgu. 12:19 Lou Kcpwz 32:35 12:20 Nzyrplapxngr 25:21-22